Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Metodika

Metodika in vitro polyploidizace pomocí oryzalinu u rostlin chmele (Humulus lupulus L).
Božena Navrátilová, Michaela Švécarová, Vladan Ondřej
výstup MZe č. NAZV QJ1510160

Probíhající projekty

Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků

MZe ČR NAZV QJ1510160 (2015 - 2018)

Řešitelský tým:
Cílem projektu je vyvinout nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin, které by umožňovaly standardizovat maximálně možný obsah účinných látek v rostlinném materiálu. Tyto technologie umožní u vybraných kultur získat zdroj bezpečného materiálu tj. prostého rizikových chemikálií (pesticidů, mykotoxinů) využitelného při výrobě botanických pesticidů nebo při výrobě potravinových doplňků a biologicky aktivních potravin.
Koordinační pracoviště: VÚRV Praha (odpovědný řešitel Ing. Roman Pavela, Ph.D.)

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie (CZ.1.07/2.2.00/15.0316)

Evropský sociální fond v ČR, operační program EU „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, název prioritní osy „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0316) (2011 - 2013)

Řešitelský tým:
Tento inovační projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a konkurenceschopnost cílových skupin projektu ve dvou rovinách: 1. držet krok výuky s rozvojem přírodních a biologických věd (např. metody molekulární biologie); 2. lépe připravit cílové skupiny na konkurenci a nové požadavky trhu práce (aplikované předměty, zapojení domácích i zahraničních odborníků z praxe). Klíčové aktivity zahrnují přípravu, realizaci a etablování nových a inovovaných kurzů v rámci oboru Botaniky (navazující magisterský, 1507T004) a oboru Učitelství biologie pro střední školy (navazující magisterský, 7504T029). Tyto aktivity jsou podporovány spolupráci mezi Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci a zástupcem privátní sféry (Agritec Plant Research s.r.o.) s cílem navázat kontakty studentů s organizacemi aplikovaného výzkumu a šlechtění rostlin. Cílovou skupinou jsou studenti naší univerzity. V rámci projektu jsou pořádány propagační aktivity (workshopy, dny otevřených dveří, propagační materiály) na získávání talentovaných studentů SŠ.
Partner: Agritec Plant Research s.r.o. - www.agritec.cz
http://www.isb-up.cz

Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev

MŠMT ČR, MSM 6998959215 (2005 - 2011)

Řešitelský tým:
Výzkumný záměr je zaměřen na komplexní analýzu a poznání vybraných modelových patosystémů, především z hlediska struktury, hiearchie a variability složek, interakcí, vlivu faktorů prostředí a jejich projevů. Důraz je kladen na poznání biodiverzity a genetické variability patogenů a hostitelských rostlin, včetně jejich časových a prostorových změn. Jedním z cílů je také identifikace a charakterizace nových forem patogenů a vytvoření jejich referenční sbírky pro další výzkumné použití, ale i detekce zdrojů rezistence v genových zdrojích kulturních a planě rostoucích rostlin. Interakce rostlina-patogen-prostředí budou studovány na populační, individuální, histologické, cytologické, fyziologické, biochemické, biofyzikální a molekulární úrovni. Předmětem studia budou různé mechanismy rezistence a jejich pravděpodobné genetické založení. Základem studia bude molekulárně-genetická analýza variability rostlinného patosystému a jeho jednotlivých složek na úrovni polymorfismu a exprese mRNA a proteinů a identifikace genů nebo genomických segmentů odpovědných za rezistenci rostlin resp. nebo patogenezi fytopatogenních organismů. Rovněž budou studovány fyziologické, biochemické a biofyzikální procesy podmiňující a doprovázející interakce mezi rostlinami, patogeny a prostředím. Vliv biotických a abiotických stresových faktorů na rostlinný patosystém bude analyzován i pomocí matematického modelování.
Spolupráce s Katedrou biochemie, k. buněčné biologie a genetiky a k. experimentální fyziky.

Inovace metod ochrany slunečnice

MZe ČR (NAZV) QH 71254 (2007 - 2011)

Řešitelský tým:
Cílem je vypracovat účinnější metody ochrany slunečnice vůči škodlivým organismům přemnožujícím se v důsledku nárůstu pěstebních ploch této plodiny v ČR. Na KB PřF UP je řešena část projektu zaměřená na plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii). Studium rozšíření v ČR a identifikace ras tohoto patogenu, , podmiňuje efektivní pěstování rezistentních hybridů slunečnice. Koordinační pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií (Botangis) (CZ.1.07/2.2.00/15.0261)

Evropský sociální fond v ČR, operační program EU „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, název prioritní osy „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“ (2011 - 2013)

Řešitelský tým:

Projekt se zaměřuje na inovaci a zvýšení atraktivity studijních oborů botaniky a geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a prohloubení mezioborové spolupráce. Cílem projektu je inovace studia botaniky vytvořením botanického geoinformačního systému BOTANGIS a inovace studia geoinformatiky praktickou přípravou a ověřením informačního systému. Výstupem projektu je botanický informační systém a studijní, výukové a metodické materiály pro oba studijní obory.

Realizační tým, složený z odborníků a studentů kateder geoinformatiky a botaniky vytvoří geografický informační systém, který bude základním informačním systémem pro praktickou výuku botaniky v sousedících areálech Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Sbírkových skleníků Výstaviště Flora Olomouc, a.s., partnera projektu. Studenti geoinformatiky získají výukový materiál, na kterém si ověří postup a fáze tvorby specializovaného systému.

Partner projektu: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Koordinující řešitelské pracoviště: Katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci

http://www.botangis.upol.cz

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

MZe ČR (1997 - dosud)

Řešitelský tým:

V rámci NP je udržována Sbírka fytopatogenních mikroorganismů UPOC (fytopatogenních hub, vybraných fytoplazem a izolátů virů, hospodářsky významných sinic a řas) viz https://www.vurv.cz/mikroorganismy/Fytopatogeny%20UP%20Olomouc.html

Koordinační pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně

https://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search

Ukončené projekty

Leafy vegetables germplasm, stimulating use

EU, AGRI GEN RES 2005 (2006 - 2010)

Řešitelský tým:
Koordinační pracoviště: CGN Wageningen (Nizozemí)
Morfologická charakterizace genotypů listových zelenin, stanovení jejich reakce k biotickým a abiotickým faktorům, chuťových vlastností a možností využití ve zpracovatelském průmyslu.

Zavedení konfokální mikroskopie do výuky fytopatologie

FRVŠ 333/2010 (2010)

Řešitelský tým:
Inovace výuky fytopatologie o konfokální laserovou skenovací mikroskopii.

Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům

MZe ČR (NAZV) QD 60099 (2006 - 2009)

Řešitelský tým:
Koordinační pracoviště: AgriTec, Šumperk (odpovědný řešitel Ing. L. Švábová, Ph.D.)

Květena České republiky - dodatky

GA ČR (2007 - 2009)

Řešitelský tým:
Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Projekt se týká zpracování závěrečné části zmíněného kompendia a bude zahrnovat dodatky k dosud vydaným dílům.

Praktická fytopatologie

FRVŠ 0078/2009 (2009)

Řešitelský tým:
Zavedení nového předmětu Praktická fytopatologie - BOT/PFP do výuky (LS, 1+2 h / př+cv). Tvorba materiálů k výuce. Rozšíření http://botany.upol.cz/atlasy/ o houbové choroby rostlin.

Obecná mikrobiologie pro biologické obory

FRVŠ 1147/2009 (2009)

Řešitelský tým:
Modernizace přednášek, nová náplň praktických cvičení mikrobiologických předmětů. Vytvoření elektronických výukových materiálů http://botany.upol.cz/atlasy/testy/index.php .
http://botany.upol.cz/atlasy/testy/index.php

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy

MZe ČR, NPGZ-M/03-023 (2004 - 2008)

Řešitelský tým:
Program byl přijat MZe ČR pro léta 2004-2008 jako společná platforma pro konzervaci a využívání genetických zdrojů
Koordinační pracoviště:Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně.

Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie

Evropský sociální fond v ČR (2006 - 2008)

Řešitelský tým:

Charakteristika projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení úrovně výuky biologie na středních školách s využitím potenciálu středoškolských pedagogů. Předkládaný projekt navrhuje konkrétní strategii, která v sobe zahrnuje:
  • vytvoření biologicky zaměřených multimediálních výukových programových základů
  • sestavení databází obrazových modulů a vhodných internetových odkazů
  • prostřednictvím atraktivních výukových prezentací účinně motivovat středoškolské pedagogy k dalšímu vzdělávání, a to jak po stránce odborné specializace, tak i v informačních technologiích.
Projekt bude realizován kombinovaným týmem VŠ a SŠ odborníků a studentů PřF učitelského studia. SŠ pedagogové partnerských škol budou v projektu působit hlavně jako konzultanti ohledně náplně a rozsahu prezentací tak, aby po všech stránkách odpovídaly středoškolské úrovni.
http://atraktivnibiologie.upol.cz/

Využití techniky fúze protoplastů ve šlechtění hospodářsky významných plodin rodu Brassica, Cucumis a Solanum.

MZe ČR (NAZV) QD 4108 (2004 - 2007)

Řešitelský tým:

Cílem projektu je optimalizovat netradiční metody hybridizace pomocí fúze protoplastů u hospodářsky významných plodin. Metoda má přispět ke vzniku jedinečných kombinací genů různých rostlinných druhů, které není možné získat cestou klasického křížení a nabízí překlenutí sexuálních bariér ve šlechtění rostlin. Cílem fúzí protoplastů je přenos významných znaků rezistencí vůči patogenům, abiotickým stresům a kvalita semene.

Cílem tohoto výzkumu je vyvinout metodiky pro symetrickou a asymetrickou fúzi protoplastů jak elektrickým polem, tak chemicky u zemědělských plodin a planých druhů rodu Brassica, Cucumis a Solanum. Vybrané genotypy jednotlivých plodin budou hodnoceny z hlediska výtěžnosti, životnosti a regenerace protoplastů. Průběh somatické hybridizace bude sledován cytologicky. Hybridnost produktů fúzí a případně získaných regenerantů bude ověřována cytologicky a také metodami molekulární biologie. Vytvořené rostlinné materiály mohou přispět k rozšíření genetické variability u použitých hospodářských plodin.

Vybudování biologicko-ekologické laboratoře na PřF UP

FRVŠ 2208 (2007)

Řešitelský tým:

Biologie a ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum L.

GA ČR, GP 206/04/P115 (2004 - 2006)

Řešitelský tým:
Cílem projektu je studium řady aspektů biologie a ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum L. Projekt hodlá analyzovat následující aspekty: (a) rozšíření a ekologické nároky cytotypů Allium oleraceum L. ve vybraných regionech Evropy, (b) stanovení velikosti genomu v rámci polyploidního komplexu A. oleraceum, zhodnocení korelace mezi polyploidním stavem a velikostí genomu a zhodnocení míry vnitro- a mezipopulační variability ve velikosti genomu A. oleraceum na geografickém a ekologickém gradientu, (c)analýza anatomie a morfologie jednotlivých cytotypů a ověření možnosti rozlišení cytotypů na základě jednoduchých morfologických/anatomických znaků, stanovení růstových charakteristik jednotlivých cytotypů a charakteristika alokace biomasy do jednotlivých komponentních orgánů a (d) zhodnocení míry fenotypické plasticity v parametrech ovlivňujících fitness (alokace zdrojů). Pro interpretaci zjištěného geografického rozšíření a ekologické diferenciace cytotypů budou využita data o variabilitě ve velikosti genomu, stanovištních parametrů prostředí a biologických vlastností jednotlivých cytotypů.

Zřízení algologické výukové laboratoře

FRVŠ 184/2006 (2006)

Řešitelský tým:
Projekt je zaměřen na inovaci výuky algologických kurzů KB PřF UP - zavedení nových metod studia sinic a řas.

Názorné učební texty z anatomie cévnatých rostlin a houbových organismů - fytopatologie

FRVŠ 1225/2006 (2006)

Řešitelský tým:
Projekt je zaměřen na zvýšení názornosti látky z patologické anatomie rostlin (a současně dokumentace původců houbových chorob rostlin) v rozsahu, který není možné zajistit klasické práci s mikroskopem a stereomikroskopem ve cvičeních z botaniky a fytopatologie.
http://botany.upol.cz/atlasy/index.html

Květena České republiky - svazek 8/2

GA ČR, GA 206/04/0786 (2004 - 2006)

Řešitelský tým:
Osmisvazková Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Projekt se týká zpracování druhé, závěrečné poloviny posledního, osmého svazku zmíněného kompendia. Tato druhá polovina osmého svazku bude obsahovat celkem 6 čeledí jednoděložných.

Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ

GA ČR, GA 206/04/0967 (2004 - 2006)

Řešitelský tým:
Isoëtes echinospora a I. lacustris jsou kriticky ohrožené vodní kapraďorosty rostoucí v šumavských jezerech Plešném a Černém. Recentně bylo zjištěno, že oba druhy na přirozených stanovištích zastavují svoji sexuální reprodukci, přestože v podmínkách kultivace ex situ či in vitro jejich rozmnožování pokračuje. Nízká teplota vody, acidifikace, mírná eutrofizace, snížená průhlednost vody rozvojem fytoplanktonu, perifyton nebo toxicita Al by mohly být příčinami. Projekt zahrnuje dlouhodobé nedestruktivní moni torování populací i jedinců šídlatek na přirozených stanovištích a trvalých studijních plochách v obou jezerech pomocí potápěčské techniky. Srovnáním v experimentálních kultivacích - in situ v kontejnerech umístěných do jezer, v laboratoři a ex situ ve venkovní kultuře - je studován vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi jezerní vody, substrátu a stavem nalezených populací.

Cytologické a biochemické aspekty interakce rostlin a patogenů (model Lactuca spp.-Bremia lactucae)

GA ČR, GP 522/02/D011 (2002 - 2005)

Řešitelský tým:
Aplikace nových metodických přístupů (cytochemická detekce aktivních forem kyslíku, spolupůsobících enzymů, studium apoptózy) k poznání funkce buňky v interakcích hostitel-patogen za použití modelové interakce Lactucae spp.-Bremia lactucae.

Studium produkce biologicky aktivních látek řasami a sinicemi

GA ČR, GA 522/03/0323 (2003 - 2005)

Řešitelský tým:

V posledních letech se v literatuře stále častěji objevují zmínky o tom, že mnohé řasy mohou produkovat růstové regulátory a antibakteriální látky. Možnosti využití obou skupin látek lze očekávat jak v zemědělství, tak v medicíně. Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba

1. vybrat vhodné kmeny, optimalizovat jejich kultivaci v serologických destičkách a charakterizovat jejich růstové parametry 2. vyvinout jednoduché metody testování produkce fytohormonů různými kmeny řas 3. exaktními metodami stanovit hladiny různých rostlinných hormonů v řasách 4. izolovat a identifikovat nové řasové růstové regulátory a 5. testovat biologické aktivity řasových extraktů. Věříme, že tento projekt povede k výběru řasových kmenů, produkujících rostlinné hormony, které mohou být využitelné v zemědělství. Chceme se pokusit izolovat řasy, které produkují obtížně syntetizovatelné fytohormony. Takové řasy by mohly být použity pro jejich výrobu.

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO

MŽP ČR, VaV 620/11/03 (2003 - 2005)

Řešitelský tým:

Rozvoj informačního systému a podpora komunikačních technologií na Univerzitě Palackého.
Podprojekt: Komunikační a informační technologie pro botanickou zahradu UP

FRVŠ 21900036/11 (2005)

Řešitelský tým:

Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin.

MŠMT ČR, MSM 153100010 (1999 - 2004)

Řešitelský tým:

Projekt byl zaměřen na studium obranných mechanismů rostlin vůči patogenům. Katedra botaniky zajistila část týkající se:

  • studia biodiverzity a genetické variability interakcí mezi vyššími rostlinami a fytopatogenními houbami na úrovni společenstev a populací v přírodním a kulturním patosystému za využití fenotypových, patogenních, biochemických a molekulárních markerů u modelových objektů: Lactuca spp. – Bremia lactucae; Cucurbitaceae – Pseudoperonospora cubensis, Erysiphales (Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca); Lycopersicon spp. – Oidium spp.; Pisum spp. – Fusarium spp.
  • výzkum mechanismů rezistence v planých a kulturních genových zdrojích rostlin na histologické a buněčné úrovni
  • výzkum dynamiky patologických stavů rostlin na úrovni jedinců, pletiv a buněk, a jejich fyziologické, biochemické a biofyzikální podstaty (ve spolupráci s katedrou biochemie a experimentální fyziky)

EU GENE-MINE (QLK5-2000-00722; Quality of life and management of living resources,
Key action 5.1.1. Sustainable agriculture, Sustainable management of resources in agriculture) „Improved use of germplasm collections with the aid of novel methodologies for integration, analysis and presentation of genetic data sets“

EU, GENE-MINE QLK5 -2000 (2001 - 2004)

Řešitelský tým:

Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině

MŠMT ČR, MSM 153100014 (1999 - 2004)

Řešitelský tým:
Záměr navázal na základní výzkum ekosystémů v krajině a na aplikační výstupy směřující k jejímu optimálnímu využívání. Byl rozčleněn na studium následujících dílčích problémů: georeliéfu, kvalitativních vlastností půdy, vodních a mokřadních ekosystémů, vegetace aluvia řeky Moravy, ekologických funkcí fauny a krajinného ekosystému na chorické úrovni.

Systémy ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům

MZe ČR (NAZV) QD 1357 (2001 - 2004)

Řešitelský tým:

Nová léčiva závažných lidských onemocnění; dílčí úkol: Stanovení antimikrobiálních účinků chemických látek

MŠMT ČR, MSM 153100008 (1999 - 2004)

Řešitelský tým:
Hlavním cílem bylo objasnit zvláštní úlohu purinů, triazinů, ftalocyaninů a strukturálně příbuzných derivátů při růstových regulacích v (ne)nádorových lidských, živočišných a rostlinných buňkách, ale i při replikaci lidských a živočišných virů a bakterií. Konečným cílem byly nové generace protinádorových, antivirálních a antibakteriálních látek s cílenými molekulárními mechanizmy účinku "specificky" indukujícími apoptózu v nádorových buňkách či inhibujícími proliferaci lidských virů či bakterií. Byly vyvíjeny specifické inhibitory cyklin-dependentních kináz, fotosensibilizátory, inhibitory xanthinoxidázy, cytokinioxidázy, DNA virů a klíčových lidských bakterií.

Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů

FRVŠ 0038/2004 (2004)

Řešitelský tým:
Tvorba multimediálních učebních textů k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů (obecná botanika, systém a evoluce hub, fytopatologie, vegetace).

Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat

GA ČR, GA 206/02/0568 (2002 - 2004)

Řešitelský tým:
Návrh projektu spočívá v rozšíření dosavadních znalostí ekologie a historie prameništních ekosystémů, které jsme získali během našeho výzkumu na moravskoslovenském pomezí v letech 1999-2001 (GAČR 206/99/1240). Proto budou do výzkumu zahrnuty některé nové vědecké aspekty. Předpokládáme také rozšíření zkoumaného území. Grantový projekt bude moci rozšířit údaje o druhovém složení a struktuře společenstev převažující bioty prameništních ekosystémů (řasy, sinice, houby, mechorosty, cévnaté rostliny, měkkýši, slunivky, krytenky), o jejich vzájemných interakcích a o vztazích mezi biotickou a abiotickou složkou systému. Paleoekologické studie budou zahrnovat pylové, makroskopické a malakozoologické analýzy na referenčních profilech sedimentů v Beskydech a Bílých Karpatech. Našim cílem je stanovení stáří, původu a vývoje prameništních ekosystémů, jakož i zjištění rozšíření rostlinných a živočišných prameništních druhů v čase a prostoru. Tyto výsledky mohou přispět též k pochopení klimatických změn a vývoje regionální lesní vegetace v holocénu.

Vývoj a využití efektivních metod pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích materiálů brukvovitých zelenin s požadovanými parametry hospodářských znaků

MZe ČR (NAZV ) QD 1356 (2001 - 2004)

Řešitelský tým:
Cílem projektu je vypracovat efektivní metody pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích šlechtitelských materiálů zelenin rodu Brassica s požadovanými parametry hospodářských znaků. Hlavními kritérii pro výběr donorů bude odolnost k významným chorobám, znaky určující kvalitu tržního produktu a výnos. V kolekci košťálovin rodu Brassica, udržované v olomoucké genobance, budou pomoci laboratorních a polních testů vyhledávány perspektivní položky, vykazující rezistenci nebo vysokou toleranci k patogenům Plasmodiophora brassicae, Peronospora brassicae a virové mozaice vodnice (TuMV). Testován bude i mezirodový somatický hybrid Armobrassica, vytvořený somatickou fúzí protoplastů křenu a květáku. K testování rezistence vůči vybraným chorobám budou použity metody umělých infekcí definovanými rasami patogenů, pěstování na infekčním poli a budou ověřeny dosud nepoužívané metody in vitro. Pro diagnostiku patogena Plasmodiophora brassicae budou vyvinuty a ověřeny imunochemické techniky. Hodnocení hospodářských znaků bude prováděno v polních pokusech podle klasifikátorů jednotlivých plodin. Pro tvorbu hybridů bude využita autoinkompatibilita a CMS. K urychlení tvorby homozygotních linií bude optimalizována produkce dihaploidů metodou mikrosporových kultur in vitro. Budou vypracovány metodiky šlechtění a semenářství liniových a hybridních odrůd brukvovitých zelenin s využitím inovovaných postupů a nových výchozích materiálů.

Studium hybridních populací pampelišek (Taraxacum) pomocí molekulárních markerů

FRVŠ 0050/2004 (2004)

Řešitelský tým:

Protoplastové kultury zástupců čeledi Cucurbitaceae

Řešitelský tým:

Květena České republiky, svazek 8

GA ČR, GA 206/01/1115 (2001 - 2003)

Řešitelský tým:
  • M. Dančák: zpracování rodů Bromopsis, Glyceria a Molinia
  • M. Duchoslav: zpracování rodu Allium (společně s F. Krahulcem)
  • B. Trávníček: zpracování rodů Bromopsis, Glyceria a Scilla
  • R. J. Vašut: zpracování rodu Taraxacum (společně s J. Kirschnerem, J. Štěpánkem, B. Trávníčkem)

Potenciální využití tradičních andských plodin jakonu (Smallanthus sonchifolius)
a maky (Lepidium meyenii), v prevenci chronických onemocnění

GA ČR, GA 303/01/0171 (2001 - 2003)

Řešitelský tým:

Populační ekologie a genetika Allium oleraceum a Allium vineale

GA ČR, GP 206/01/P097 (2001 - 2003)

Řešitelský tým:

Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty.

MŽP ČR, VaV 610/10/00 (2000 - 2003)

Řešitelský tým:
http://botany.upol.cz/prezentace/mladek/VaV03.pdf

Vlastivěda moravská, okres Vsetín

Projekt financovaný OÚ Vsetín a koordinovaný Vlastivědnou a muzejní společností v Brně (2002)

Řešitelský tým:

Atlas rozšíření ostružiníků (rod Rubus) České republiky

GA ČR (1999 - 2001)

Řešitelský tým:

Využití řasových nárostů pobřežní zóny pro biomonitoring stojatých vod

AIP Kontakt ČR-Rakousko (2000 - 2001)

Řešitelský tým:

Svahová prameniště Moravsko-Slovenského pomezí – flóra, vegetace, stanoviště, vývoj v mladším Holocénu

GA ČR (1999 - 2001)

Řešitelský tým:

Počítačová laboratoř (učebna) biologických oborů PřF UP Olomouc

MŠMT ČR (2001)

Řešitelský tým:

Karyologické studium taxonomicky kritických skupin cévnatých rostlin

IG UP (2000)

Řešitelský tým:

Národní program ochrany genofondu mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu – sbírka fytopatogenních mikroorganismů (vybrané fytoplasmy, sinice a řasy, fytopatogenní houby a izoláty PPV)

MZe ČR (1996 - 2000)

Řešitelský tým:

Květena České republiky, svazek 7

GA ČR (1998 - 2000)

Řešitelský tým:

Bílé stráně v Čechách – srovnávací studie

IG UP (2000)

Řešitelský tým:

Embryokultury planých a kulturních druhů r. Cucumis

IG UP (2000)

Řešitelský tým:

Studium karyotypu a studium velikosti genomu vybraných genových zdrojů rodu Lactuca

IG UP (2000)

Řešitelský tým:

Klíč k určování mechorostů České republiky

GA ČR (1997 - 1999)

Řešitelský tým:

Vegetace CHKO Litovelské Pomoraví – fáze syntetická

IG UP (1999)

Řešitelský tým:

Izolace a kultivace protoplastových kultur čeledi Cucurbitaceae

IG UP (1999)

Řešitelský tým:

Studium genových zdrojů rodu Lactuca (morfologická, anatomická, cytologická a biochemická charakteristika)

IG UP (1999)

Řešitelský tým:

Biodiversity of the interactions between germplasms of wild Lactuca spp. and related genera and lettuce downy mildew (Bremia lactucae)

OECD (Paris, France) v rámci programu „Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems“ (1998)

Řešitelský tým:

Přehled sinic a řas ČR

GA ČR (1996 - 1998)

Řešitelský tým:

Karyologická proměnlivost rodu Rubus v České republice

GA AV ČR (1996 - 1998)

Řešitelský tým:

Lemová společenstva tř. Trifolio-Geranietea ve východních Čechách

IG UP (1998)

Řešitelský tým:

Studium antimikrobiálních látek odvozených od rostlinných hormonů cytokininů

IG UP (1998)

Řešitelský tým:

Cytopatologické a patobiochemické aspekty interakce rostlin a fytopatogenních hub
(Modelové interakce Lactuca spp.-Bremia lactucae, Pisum sativum-Fusarium spp.)

IG UP (1998)

Řešitelský tým:

Virulence distribution, dynamics and diversity in German population of lettuce downy mildew (Bremia lactucae)

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) (1997)

Řešitelský tým:

Květena České republiky, svazek 6

GA ČR (1995 - 1997)

Řešitelský tým:

Biodiverzita lužních ekosystémů v prostoru soutoku Moravy a Dyje

GA ČR (1995 - 1997)

Řešitelský tým:

Armobrassica: Konstrukce a analýza kompozitního genomu vytvořených fúzí protoplastů křene (Armoracia rusticana) a brukve (Brassica oleracea)

GA ČR (1994 - 1997)

Řešitelský tým:

Biomarkery expozice genotoxicky působících faktorů ve vztahu k hladině toxických kovů a benefitních prvků v populaci

MZ ČR (1994 - 1997)

Řešitelský tým:

Fauna a flóra VVP Libavá

GA MŽP (1995 - 1997)

Řešitelský tým:

Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě (CHKO Litovelské Pomoraví)

GA MŽP (1994 - 1997)

Řešitelský tým:

Vliv exogenních a endogenních faktorů na proces regenerace protoplastových kultur čeledi Brassicaceae

IG UP (1996)

Řešitelský tým:

Flóra a vegetace Národního parku Podyjí

GA ČR (1993 - 1995)

Řešitelský tým:
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt