Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.

Osobní informace

mail to Radim J. Vašut radim.vasut@upol.cz
  Tel.: 585 634 803

Vzdělání a praxe

 • 1996-2001: studium Systematické Biologie a Ekologie (specializace Botanika), PřF UP v Olomouci
 • 2001-2007: Ph.D. studium v oboru Botanika, PřF UP v Olomouci
  • 2002-2006: Laboratory of Genetics, Wageningen University, Wageningen, Nizozemsko & Dept. Plant Population Biology, CTE, NIOO, KNAW, Heteren, Nizozemsko
  • 2007: RNDr. v oboru Botanika, PřF UP v Olomouci
 • 2007-dosud: zaměstnanec katedry botaniky PřF UP v Olomouci
  • 2007-2011: vědecký pracovník
  • 2011-dosud: odborný asistent

Členství ve vědeckých společnostech, radách, komisích a redakčních radách časopisů

 • Česká Botanická Společnost
 • Botanical Society of America
 • Česká Vědecká Společnost pro Mykologii
 • Česká Genealogická a Heraldická Společnost
 • Royal Botanical Society of the Netherlands (KNBV) (2002-2006)

Výzkumné zaměření

 • Apomixie: studium mikroevolučních procesů, populační genetiky, reprodukční biologie a taxonomie apomiktických rodů Taraxacum a Rubus.
  • Členové mého apo-sex týmu: Ľuboš Majeský (Taraxacum, mikroevoluční procesy), Petra Šarhanová (Rubus, reprodukční mechanismy), Michal Sochor (Rubus, mikroevoluční procesy), Petra Macháčková (Taraxacum, cytogenetika), Zdeněk Špíšek (Sorbus domestica, populační genetika)
 • Dendrologie: studium mikroevolučních procesů, populační genetiky, konzervační genetiky a taxonomie se specializací na rod Salix (vrba). Dále se zabývám rody Betula, Ribes, Sorbus a okrajově také rodem Acer.
  • Členové mého vrbotýmu: Blanka Brandová (Salix hastata, S. myrtilloides, Betula pendula agg., konzervační genetika), Michal Hroneš (S. lapponum agg., S. phylicifolia agg., taxonomie), Jan Ševčík (S. herbacea, konzervační a populační genetika), Lucie Klečková (S. elaeagnos), Veronika Nývltová (S. phylicifolia agg.), Eva Stanovská (S. daphnoides, konzervační biologie), Michal Sochor (S. daphnoides, Ribes petraeum, populační genetika)
  • Spolupracující studenti: Michal Knitl (mikropropagace Salix), Lenka Richterová (mikropropagace Salix, Rubus)

Mimoprofesní zájem

 • Fotografování
 • Genetická Genealogie, Genealogie a regionální historie

Vedoucí diplomových prací (obhájené práce)

 • Blanka Brandová (2010): Hybridizace horských druhů vrb na příkladu vrby hrotolisté ve Velké kotlině
 • Eva Stanovská (2011): Vrba lýkovcová (Salix daphnoides) v Moravskoslezských Beskydech: vztahy mezi rozšířením, ekologii, populační strukturou a ohrožením druhu
 • Michal Sochor (2011): Genetická struktura populací ohrožených horských druhů vrb (Salix spp.)
 • Jan Ševčík (2012): Genetická diverzita populací vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech
 • Veronika Nývltová (2012): Genetická struktura populací ohrožených horských druhů vrb (Salix spp.)

Vedoucí (spoluvedoucí) dizertačních prací (vše probíhající)

 • Ľuboš Majeský
 • Petra Šarhanová
 • Blanka Brandová (formálně vedena doc. B. Trávníčkem)
 • Michal Sochor (spolu s doc. B. Trávníčkem)
 • Zdeněk Spíšek (formálně veden doc. V. Ondřejem)
 • Jan Ševčík (formálně veden doc. V. Ondřejem)
 • Petra Macháčková (formálně vedena doc. V. Ondřejem)
 • Michal Hroneš (spolu s doc. B. Trávníčkem a Dr. M. Dančákem)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • 2010 - 2013: Portál České Flóry – edukační moduly pro výuku botaniky.OPVK (ESF) CZ.1.07/2.2.00/15.0269(řešitel)
 • 2008 - 2012: Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů.GAČR 206/08/0890 (spolupracovník)
 • 2009 - 2012: Význam hybridizace v evoluci rostlin – využití metody In situ hybridizace.GAČR 206/09/1126 (spolupracovník)
 • 2011 - 2013: BotanGIS - Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií.OPVK (ESF) CZ.1.07/2.2.00/15.0261 (spolupracovník)
 • 2009 - 2011: Evoluční mechanismy v obligátně apomiktickém rodu Taraxacum. GAČR 206/09/P356 (řešitel)
 • 2009 - 2012: Inovace studia molekulární a buněčné biologie.OPVK (ESF) CZ 1.07/2.2.00/07.0354(spolupracovník)
 • 2010: Dendrologie: interaktivní fotografický atlas dřevin a lesních společenstev, FRVŠ F4 1871/2010 (řešitel)
 • 2007 - 2010: Výzkum nových metod a optimalizace stávajících metod molekulárně genetických analýz ve forensní praxi v rámci zvyšování účinnosti analýz vedoucích k individuální identifikaci původců biologických stop (2007 - 2010, MV0/VD) — dílčí úkol 3. (spolupracovník)
 • 2008 - 2010: Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. – guarantying: Monitoring vybraných druhů vrb a rybízů – Salix daphnoides, S. elaeagnos, Ribes petraeum a R. alpinum.(spolupracovník)
 • Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových mechanismů financování Evropského společenství – UNDP/GEF 1705/2255 (spolupracovník)
 • Květena České republiky, svazek 8. GAČR (spolupracovník)
 • 2004 Studium hybridních populací pampelišek (Taraxacum) pomocí molekul. Marker, FRVŠ G4 50/2004 (řešitel)

Publikace

 • Dudáš, M., Šuvada, R., Majeský, Ľ. , Vašut, R. (2020):Taraxacum sect. Erythrosperma in Slovakia. Part II. Notes on distribution and ecology of Taraxacum danubium. - Thaiszia - J. Bot. 30(1): 081-092, doi: 10.33542/TJB2020-1-06.[PDF]
 • Macháčková, P. , Majeský, Ľ. , Hroneš, M. , Hřibová, E., Trávníček, B. , Vašut, R. (2018):New chromosome counts and genome-size estimations for 28 species of Taraxacum sect. Taraxacum. - Comparative Cytogenetics 12: 403-420.[PDF]
 • Špíšek, Z., Uherková, A., Svitok, M., Vašut, R. (2018):Sorbus domestica L. at its northern Pannonian distribution limits: distribution of individuals, fruit shapes and dendrometric characteristics. - Dendrobiology 80: 37-47.
 • Majeský, Ľ. , Krahulec, F., Vašut, R. (2017):How apomictic taxa are treated in current taxonomy: A review - Taxon, 66 (5): 1017 - 1040, https://doi.org/10.12705/665.3
 • Šarhanová, P., Sharbel, T. F., Sochor, M., Vašut, R. , Dančák, M., Trávníček, B. (2017):Hybridization drives evolution of apomicts in Rubus subgenus Rubus: evidence from microsatellite markers. - Annals of Botany 120: 317-328.[PDF]
 • Vašut, R. , Vijverberg, K., van Dijk, P. J., de Jong, H.(2015):Fluorescent in situ hybridization shows DIPLOSPOROUS located on one of the NOR chromosomes in apomictic dandelions (Taraxacum) in the absence of a large hemizygous chromosomal region. - Genome 57(11/12): 609-620.[PDF]
 • Sochor, M., Vašut, R. , Sharbel, T. F., Trávníček, B. (2015):How just a few makes a lot: Speciation via reticulation and apomixis on example of European brambles (Rubus subgen. Rubus, Rosaceae). - Molecular Phylogenetics and Evolution 89: 13–27.[PDF]
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. (2015):Genotypic diversity of apomictic microspecies of the Taraxacum scanicum group (Taraxacum sect. Erythrosperma). - Plant Systematics and Evolution 301(8): 2105-2124. [PDF]
 • Vašut, R. , Majeský, Ľ. (2015):Taraxacum pudicum, a new apomictic microspecies of T. section Erythrosperma (Asteraceae) from Central Europe. - Phytotaxa 227(3): 243–252.[PDF]
 • Hroneš, M. , Nývltová, V., Brandová, B. , Ševčík, J., Dančák, M., Vašut, R. (2014):Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky - rozšíření a současný stav populací. - Zprávy České botanické společnosti 49: 29–47.
 • Vašut, R. , Sochor, M., Hroneš, M. , Brandová, B. , Klečková, L., Nývltová, V., Ševčík, J.(2013):Vrby České republiky. - Univerzita Palackého, Olomouc, 103 p.
 • Sochor, M., Vašut, R. , Bártová, E., Majeský, Ľ. , Mráček, J.(2013):Can gene flow among populations counteract the habitat loss of extremely fragile biotopes? An example from the population genetic structure in Salix daphnoides. - Tree Genetics & Genomes 9: 1193-1205. DOI: 10.1007/s11295-013-0628-6.[PDF]
 • Majeský, Ľ. , Vašut, R. , Kitner, M. , Trávníček, B. (2012): The pattern of genetic variability in apomictic clones of Taraxacum officinale indicates the alternation of asexual and sexual histories of apomicts. - PLoS ONE 7(8): e41868. doi:10.1371/journal.pone.0041868
 • Skálová, D., Navrátilová, B. , Richterová, L., Knitl, M., Sochor, M., Vašut, R. (2012):Biotechnological methods for in vitro propagation in willows (Salix spp.). – Central European Journal of Biology 7: 931-940.
 • Skálová, D., Navrátilová, B. , Doležalová, I., Vašut, R. , Lebeda, A. (2012):Haploid and mixoploid cucumber (Cucumis sativus L.) protoplasts - isolation and fusion. – Journal of Applied Botany and Food Quality 85: 64-72.
 • Šarhanová, P. , Vašut, R. , Dančák, M., Bureš, P., Trávníček, B. (2012):New insights to variability of reproduction modes in European populations of Rubus subgen. Rubus: how sexual are polyploid brambles? – Sexual Plant Reproduction 25: 319-335.
 • Hroneš, M. , Dančák, M., Vašut, R. (2012):Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech [Distribution of the Swiss willow (Salix helvetica Vill.) in the Western Carpathians]. - Acta Carpathica Occidentalis 3: 3-8.[PDF]
 • Trávníček, B. , Vašut, R. (2011):Notes on the genus Taraxacum in Slovakia. I. Taraxacum sect. Hamata: a new group of dandelions in Slovakia. – Biológia 66: 595-603.
 • Popelářová, M., Hlisnikovský, D., Koutecký, P., Dančák, M., Tkáčiková, J., Vašut, R. , Vymazalová, M., Dvorský, M., Lustyk, P., Ohryzková, L.(2011):Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). - Zprávy České Botanické Společnosti 46: 277-358.
 • Bártová, E., Vašut, R. (2011):Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill. ) na Moravě a ve Slezsku. – Acta Carpathica Occidentalis 2: 3-10.
 • Hroneš, M. , Hrachová, S., Dančák, M., Vašut, R. (2011):Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších [Downy willow (Salix lapponum L.) in the Krkonoše Mts]. - Opera Corcontica 48: 69-78.[PDF]
 • Brandová, B. , Hroneš, M. , Knitl, M., Richterová L., Skálová D., Navrátilová, B. , Vašut, R. (2011):Biotechnologické in vitro metody u ohrožených druhů vrb [Biotechnological in vitro methods with endangered willow species]. - Opera Corcontica 48: 79-88.[PDF]
 • Dančák, M., Hradílek, Z. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vašut, R. , Vinter, V. (2010): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: Chytrá, M., Hanzelka, P., Kacerovský, R. (Eds.): Botanické zahrady a arboreta České republiky. Unie botanických zahrad České republiky, Academia, Praha, pp. 74-85.
 • Trávníček, B. , Kirschner J., Štěpánek J., Vašut, R. (2010): 23. Taraxacum Wiggers – pampeliška (smetánka). – In: Štěpánková J., Květena České republiky 8: 23-269.
 • Havlíček P., Holub J., Trávníček, B. , Zázvorka J., Žíla V., Bílek I., Čížek K., Dančák M., ..., Vašut, R. (2010):[New records of Rubus from the Czech Republic]. – In: Kurtto A., Weber H. E., Lampinen R. & Sennikov A. N. , Atlas Florae Europaeae, Distribution of Vascular Plants in Europe, 15. Rosaceae (Rubus), The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki, pp. 33-31
 • Marciniuk J., Vašut, R. , Marciniuk P., Czarna P.(2009):Taraxacum scanicum group (section Erythrosperma) in Poland. Chorology and seed and pollen morphology of the microspecies. – Acta Soc. Bot. Polon. 78: 115-121.
 • Vašut, R. , Štěpánek J., Kirschner J.(2005):Two new apomictic Taraxacum microspecies of section Erythrosperma from Central Europe. – Preslia 77: 197-210.
 • Vašut, R. , van Dijk, P. J., Falque, M., Trávníček, B. , de Jong, J.H.(2004): Development and characterization of nine new microsatellite markers in Taraxacum (Asteraceae). - Mol. Ecol. Notes 4: 645–648.
 • Schmid, M., Vašut, R. , Oosterveld, P.(2004):Taraxacum prunicolor spec. nova, a new species of the Taraxacum scanicum group (sect. Erythrosperma). – Feddes Repert. 115 (3–4): 220–229
 • Vašut, R. (2003):Taraxacum sect. Erythrosperma in Moravia (Czech Republic): Taxonomic notes and the distribution of previously described species. – Preslia 75: 311-338.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt