Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

Osobní informace

  * 1969, Zlín
mail to Petr Smýkal petr.smykal@upol.cz
  Tel.: 585 634 827

Vzdělání

 • 1984 - 1988 Gymnasium, Krnov
 • 1988 - 1994 Vysoká škola zemědělská, Agronomická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova Praha, meziobor: rostlinné biotechnologie (Ing.)
 • 1994 - 1999 Doktorandské studium (Dr. PhD.) Obor molekulární biologie rostlin– Katedra anatomie a fysiologie rostlin, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha

Praxe

 • 1993 - 94 technický pracovník, Laboratoř rostlinných explantátů, Vysoká škola zemědělská, Praha
 • 1994 - 97 asistent, Katedra fysiologie a anatomie rostlin, PřF UK Praha
 • 1997 - 99 odborný asistent , Katedra fysiologie a anatomie rostlin, PřF UK Praha
 • 1999 - 2001 ETH, Swiss Federal Institute of Technology, Zūrich, Plant Genetics, Research Assistent – Modulation of flowering time in tobacco
 • 2001- 2003, Albrecht Ludwig University of Freiburg, Institute of Biologie III, Germany, Research Assistent – Role of ZWILLE gene in Arabidopsis meristem patterning
 • 2004 - 2011, Agritec Plant Research Šumperk s.r.o., Odd. biotechnologií, vědecký pracovník
 • 2011 (září) - Univerzita Palackého, PřF, katedra botaniky- odborný asistent

Pedagogická činnost

 • BOT/OFGSB: Ochrana fytogenofondu (podíl 10%)
 • BOT/MMSR: Molekulární markery ve šlechtění rostlin (podíl 20%)
 • BOT/PVRSB: Proměnlivost a evoluce rostlin (podíl 100%)
 • BOT/PRSB: Pěstované rostliny (podíl 20%)
 • BOT/EABR: Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin. (podíl 10%)
 • BOT/SRO: Šlechtění rostlin – obecné (podíl 50%)
 • BOT/SRS: Šlechtění rostlin – speciální (podíl 50%)
 • KBB/KOGEN: Konzervační genetika (podíl 50%)

Externí pedagogická činnost

 • KBE/APLGE: Aplikovaná genetika (od 2006). Katedra biologie a ekologie, PřF, Ostravská universita. (podíl 15%)
 • MB130P19I: Biotechnologie a genové inženýrství rostlin. Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK (od roku 2008). (podíl 10%)
 • MB130P77: Rostliny a rozkvět a pád civilizace. Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK (od roku 2010). (podíl 20%)

Významné zahraniční stáže

 • 1992-93 JET TEMPUS, University of Cordoba, Spain, Microspore embryogenesis of cereals
 • JET TEMPUS, Cambridge Science Park, Biogemma - Nickerson Seed Ltd, UK
 • 1996 University of Nijmegen, Netherlands. Molecular and Cellular Aspects of Plant Reproduction
 • 2005 University of Dundee at SCRI, A.Flavell laboratory
 • 2006 OECD fellowship, A.Schulman, Genome Dynamics Laboratory, University of Helsinki
 • 2008 Royal Society of Edinburgh fellowship, University of Dundee at SCRI
 • 2012 Royal Society of Edinburgh fellowship, Royal Botanic Garden Ediburgh, fylogeneze Vicieae

Členství ve vědeckých společnostech, radách, komisích a redakčních radách časopisů

 • European Federation of Plant Physiologist (FESPP)
 • Česká společnost experimentální biologie rostlin (ČSEBR)
 • EUCARPIA
 • International Legume Society (steering committee member)
 • GL-TTP (EU Grain Legumes -Technology Tranfer Platform ), president (2008-2010)
 • Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (Editorial board member)
 • Legume Perspectives (Editorial board member)
 • Biologia Plantarum (Associate Editor)

Výzkumné zaměření

Studium evoluce a dometikace rostlin, genetické mechanismy domestikačního procesu.
Mapování genů podmiňujících domestikační znaky na modelu hrachu (dormance semen, pukavost lusků).
Asociační mapování dormance semen jako adaptivního znaku s využitím celo-genomových sekvenačních dat pro plané druhy rodu Pisum a Medicago truncatula.
Studium genetické diverzity a fylogeneze Vicieae s důrazem na rod Pisum.
Využití planých příbuzných rostlin k rozšíření genetické variability kulturních rostlin – introgresní a rekombinantí linie.

Vedoucí bakalářských prací

 • 2006-2007: Z. Dočkalová, Ostravská universita
 • 2006-2007: T. Dohnalová, Ostravská universita
 • 2011-2012: Morfologické a molekulární studium fylogeneze a genetické diverzity druhů Vicia tetrasperma, Lathyrus ochrus a Lathyrus clymenum, nejbližších příbuzných rodu Pisum (M. Chaloupská, UPOL)
 • 2011-2012: Dormance semen planých forem hrachu (Pisum sativum subsp. elatius) v kontextu domestikace kulturního hrachu (Ž. Juračková, UPOL)
 • 2012-2014: Genetická diverzita Pisum fulvum a P. abyssinicum . (O. Trněný, MENDELU Brno)
 • 2013-2015: Genetická charakterizace introgresních linií planého (Pisum fulvum Sm.) a kulturního hrachu setého (Pisum sativum L.) (B. Míčová, UPOL)
 • 2013-2015: Molekulární mapování Gritty lokusu hrachu. (H. Štefanová, UPOL)
 • 2015: Analýza mutantních linií vojtěšky (Medicago truncatula Gaertn.) pro studium funkce genů aktivních během vývoje osemení (T. Buchtová, UPOL)
 • 2015: Analýza genové exprese během vývoje osemení planého a kulturního hrachu (Pisum sp.). (T. Vojtková, UPOL)
 • 2015: Genetická charakterizace Chromosome Segment substitučních linií hrachu. (V. Tesaříková, UPOL)
 • 2016: Ekologická genomika adaptace druhu (L. Smržová, UPOL)
 • 2016: Hrách jako model pro studium molekulárních mechanismů jaderně-cytoplasmatického konfliktu jako procesu speciace u rostlin. (S. Skoupý, UPOL)

Vedoucí magisterských prací

 • 2007-2009: Z. Dočkalová, Ostravská universita
 • 2006-2008: J. Cieslarová, MZLU Brno
 • 2009-2010: V. Hudzieczek, Mendelu Brno – Analýza genu rezistence hrachu k PSbMV viru
 • 2009-2010: E. Konečná, MENDELU Brno
 • 2013-2015: L. Smutná, MENDELU Brno
 • 2014-2016: O.Trněný, MENDELU Brno (odborný konzultant)
 • 2013-2015: Genetická diverzita Vavilovia formosa a Pisum sativum subsp. elatius (Fabeae, Fabaceae) (M. Chaloupská, UPOL)
 • 2015: Analýza myb5 a par mutantních linií tolice (Medicago truncatula Gaertn.) v souvislosti s vývojem osemení a dormancí semen. (B. Míčová, UPOL)
 • 2015: Genomická a transkriptomická analýza vybraných genů aktivních při vývoji osemení hrachu (Pisum sativum L.) (H. Štefanová, UPOL)
 • 2015: Studium dormance semen hrachu (Pisum sp. L.) a tolice (Medicago truncatula Gaertn.) ve vztahu k podmínkám prostředí. (D. Levová, UPOL)

Vedoucí dizertačních prací

 • 2008-2011: J. Cieslarová, MENDELU Brno (odborný konzultant)
 • 2007-2009: N. Kerteszová- Bačová, University of Nitra (odborný konzultant)
 • 2010-2014: Studium a charakterizace genů rezistence vůči viru semenem přenosné mozaiky hrachu (PSbMV). (E. Konečná, MENDELU Brno) (odborný konzultant)
 • 2014: Dormance semen jako klíčový domestikační znak bobovitých rostlin (Mg. I. Hradilová, UPOL)
 • 2015: Vývoj a charakterizace introgresních linií planých druhů (Pisum fulvum a Pisum elatius) na genetickém pozadí kulturního hrachu setého (Pisum sativum L.). (Ing. L. Smutná, UPOL

Přehled (spolu)řešených projektů

 • 1997-99: (Fysiologické a genetické mechanismy pylové embryogenese u rodu Brassica. COST- OC 822.60, MŠMT (odpovědný řešitel)
 • 1996-98: Pylové embryogenese u Brassica napus. Grantová agentura Univezity Karlovy (odpovědný řešitel)
 • 1996-98: Program "250" - "Posílení výzkumu na vysokých školách": Rostlinná buňka a stres. VS 96145. MŠMT (další spoluřešitel)
 • 1998-99: Regulace a signalizace v živých soustavách.Výzkumný záměr PřFUK, MSM 113100003 (další spoluřešitel)
 • 1999-2001: Transition on flowering in photoperiodic tobacco. National Science Foundation, Switzerland (odpovědný řešitel)
 • 2001-2004: Role of Zwille in meristem paterning of Arabidopsis. DGA, Germany (odpovědný řešitel)
 • 2003-2007: Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům, QF3072, MZe (řešitel)
 • 2004: OC 843.70 Fyziologické a genetické aspekty somatické embryogeneze u hrachu (Pisum sativum L.). COST 843, MŠMT (spoluřešitel)
 • 2008-2010: Technology Transfer Platform for breeding and growing of Grain legumes. EU program GL-TTP. INGO projekt MŠMT (odpovědný řešitel, koordinátor)
 • 2004-2010: Studium a využití biotechnologických a molekulárních metod v geneticko-šlechtitelském výzkumu rodu Pisum a Linum.) Výzkumný záměr MSM2678424601, MŠMT (řešitel, administrator)
 • 2006-2011: Semeno lnu pro zdraví člověka. 2B06087 NPV II projekt, MŠMT. (řešitel)
 • 2006-2011: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. Výzkumné centrum 1M06030. MŠMT. (řešitel)
 • 2009-2013: Konvenční a molekulárně-genetické přístupy při tvorbě luskovin rezistentních vůči virovým a houbovým chorobám a hmyzím škůdcům. QI91A229 MZe. (řešitel)
 • 2010-2012: Perfect markers for resistance genes in pea (Pisum sativum L.) to Fusarium root rot and Fusarium wilt. MŠMT, KONTAKT project with USDA-ARS, Pullman (odpovědný řešitel)
 • 2010-2012: Construction of introgression lines carrying wild pea (Pisum fulvum/P. elatius) segments in cultivated pea (Pisum sativum L.): A tool for discovery of novel traits. MŠMT, KONTAKT project with Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (odpovědný řešitel)
 • 2010-2011: Towards comprehensive pea germplasm management for future use. LOA 10/048, AEGIS, Bioversity International, Rome. (odpovědný řešitel, koordinátor)
 • 2014-2017: FP7 LEGATO (LEGumes for the Agriculture of Tomorrow) n°FP7-613551, (principal researcher for UPOL, WP1 task 1.3 leader)
 • 2014-2016: Seed dormancy and pod dehiscence as the key domestication traits in legumes. Grant Agency of Czech Republic (odpovědný řešitel, koordinátor)
 • 2016-2018: Ecological genomic approaches to uncovering the adaptive significance of seed dormancy in legumes. Grant Agency of Czech Republic (odpovědný řešitel, koordinátor)

Publikace

 • Renzi, J.P., Duchoslav, M. , Brus, J., Hradilová, I., Pechanec, V., Václavek, T., Machalová, J., Hron, K., Verdier, J., Smýkal, P. (2020): Physical dormancy release in Medicago truncatula seeds is related to environmental variations. - Plants 9(4), 503.[PDF]
 • Renzi, J. P., Brus, J., Pirintsos, S., Erdős, L., Duchoslav, M. , Smýkal, P. (2020):Release of Medicago truncatula Gaertn. and Pisum sativum subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. et Graebn. seed dormancy tested in soil conditions. - Agronomy 10: 1026.[PDF]
 • Hradilová, I. , Duchoslav, M. , Brus, J., Pechanec, V., Hýbl, M., Kopecký, P., Smržová, L., Štefelová, N., Václavek, T., Bariotakis, M., Machalová, J., Hron, K., Pirinthos, S., Smýkal, P. (2019):Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. - PeerJ 6: e6263.[PDF]
 • Nováková, E., Záblatzká, L., Brus, J., Majeský, Ľ. , Cvrčková, F., Kalendar, R., Smýkal, P. (2019):Allelic Diversity of Acetyl Coenzyme A Carboxylase accD/bccp Genes Implicated in Nuclear-Cytoplasmic Conflict in the Wild and Domesticated Pea (Pisum sp.). - International Journal of Molecular Sciences 20(7): 1773.
 • Cechová, M., Hradilová, I. , Smýkal, P. , Barták, P., Bednář, P.(2019):Utilization of atmospheric solids analysis probe mass spectrometry for analysis of fatty acids on seed surface. - Analytical and Bioanalytical Chemistry 411: 1169–1180.[PDF]
 • Janská, A., Pecková, E., Sczepaniak, B., Smýkal, P. , Soukup, A.(2019):The role of the testa during the establishment of physical dormancy in the pea seed. - Annals of Botany 123: 815–829.[PDF]
 • Janská Anna, Pecková Eva, Sczepaniak Bogna, Smýkal, P. , Soukup Aleš(2018):The role of the testa during the establishment of physical dormancy in the pea seed. [PDF]
 • Trněný Oldřich, Brus Jan, Hradilová, I. , Rathore Abhishek, Das Roma, Kopecký Pavel, Coyne Clarice, Reeves Patrick, Richards Christopher, Smýkal, P. (2018):Molecular evidence for two domestication events in the pea crop. [PDF]
 • Smýkal, P. , Nelson Matthew, Berger Jens, von Wettberg Eric Bishop(2018):The Impact of Genetic Changes during Crop Domestication.[PDF]
 • Cechová Monika, Hradilová, I. , Smýkal, P. , Barták Petr, Bednář Petr(2018):Utilization of atmospheric solids analysis probe mass spectrometry for analysis of fatty acids on seed surface. (in press)[PDF]
 • Smýkal, P. , Trněný, O., Brus, J., Hanáček, P., Rathore, A., Roma, R.D., Pechanec, V., Duchoslav, M. , Bhattacharyya, D., Bariotakis, M., Pirintsos, S., Berger, J., Toker, C.(2018):Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. - Plos One 13(3): e0194056[PDF]
 • Cechová Monika, Válková Markéta, Hradilová, I. , Soukup Aleš, Janská Anna, Smýkal, P. , Bednář Petr(2017):Towards Better Understanding of Pea Seed Dormancy using Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry[PDF]
 • Smýkal, P. , Chaloupská, M., Bariotakis, M., Marečková, L. , Sinjushin, A., Gabrielyan, I., Akopian, J., Toker, C., Kenicer, G., Kitner, M. , Pirintsos, S.(2017): Spatial patterns and intraspecific diversity of the glacial relict legume species Vavilovia formosa (Stev.) Fed. in Eurasia. - Plant Systematics and Evolution 303(3): 267-282. DOI: 10.1007/s00606-016-1368-5 [PDF]
 • Brus, J., Burian, T., Pechanec, V., Smýkal, P. , Duchoslav, M. (2017):Analysis of the local environmental conditions of legumes using global datasets. - 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-01-0 / ISSN 1314-2704, Vol. 17, Issue 21, 791-798 pp.[PDF]
 • Tekin, M., Sari, D., Catal, M., Ikten, C., Smýkal, P. , Penmetsa, R.V., Von Wettberg, E.J., Toker, C.(2017):Eco-geographic distribution of Cicer isauricum P.H. Davis and threats to the species. - Genetic Resources and Crop Evolution 65: 67-77.[PDF]
 • Hradilová, I. , Trněný, O., Válková, M., Cechová, M., Janská, A., Prokešová, L., Aamir, K., Krezdorn, N., Rotter, B., Winter, P., Varshney, R.V., Soukup, A., Bednář, P., Hanáček, P., Smýkal, P. (2017):A combined comparative transcriptomic, metabolomic, and anatomical analyses of two key domestication traits: Pod dehiscence and seed dormancy in pea (Pisum sp.). - Frontiers in Plant Sciences 8: 542.[PDF]
 • Siol, M., Jacquin, F., Chabert-Martinello, M., Smýkal, P. , Le Paslier, M.-C., Aubert, G., Burstin, J.(2017):Patterns of Genetic Structure and Linkage Disequilibrium in a Large Collection of Pea Germplasm. - G3: Genes, Genomes, Genetics 7: 2461-2471.[PDF]
 • Cechová, M., Válková, M., Hradilová, I. , Janská, A., Soukup, A., Smýkal, P. , Bednář, P.(2017):Towards Better Understanding of Pea Seed Dormancy using Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. - International Journal of Molecular Sciences 18: 2196.[PDF]
 • Smýkal, P. , Hradilová, I. , Trněný, O., Brus, J., Rathore, A., Bariotakis, M., Das, R. R., Bhattacharyya, D., Richards, C., Coyne, C. J., Pirintsos, S.(2017):Genomic diversity and macroecology of the crop wild relatives of domesticated pea. - Scientific Reports 7: 17384[PDF]
 • Smýkal, P. , Varshney, R. K., Singh, V. K., Coyne, C. J., Domoney, C., Kejnovský, E., Warkentin, T.(2016):From Mendel’s discovery on pea to today’s plant genetics and breeding. - Theoretical and Applied Genetics.(in press)[PDF]
 • Smýkal, P. , Coyne, C. J., Ambrose, M. J., Maxted, N., Schaefer, H., Blair, M. W., Berger, J., Greene, S. J., Nelson, M. W., Besharat, N., Vymyslický, T., Toker, C., Saxena, R. K., Roorkiwal, M., Pandey, M. K., Hu, J., Li, Y. H., Wang, L. X., Guo, Y., Qiu, L. J., Redden, R. J., Varshney, R. K.(2015):Legume crops phylogeny and genetic diversity for science and breeding. - Critical Reviews in Plant Sciences 34: 43–104.[PDF]
 • Coyne, C. J., Pilet-Nayel, M. L., McGee, R. J., Porter, L. D., Smýkal, P. , Grünwald, N. J.(2015):Identification of QTL controlling high levels of partial resistance to Fusarium solani f. sp. pisi in pea. - Plant Breeding 134: 446–453.[PDF]
 • Warkentin T., Smýkal, P. , Coyne C., Weeden N., Domoney C., Bing D., Leonforte T., Xuxiao Z., Dixit G., Boros L., McPhee K., McGee R., Burstin J., Ellis N.(2015):Pea. In: Grain Legumes, Handbook of Plant Breeding series. De Ron A. and Santalla M., Eds. Springer Science and Business Media.
 • Konečná, E., Šafářová, D., Navrátil, M., Hanáček, P., Coyne, C., Flavell, A., Vishnyakova, M., Ambrose, M., Redden, R., Smýkal, P. (2014):Geographical Gradient of the eIF4E Alleles Conferring Resistance to Potyviruses in Pea (Pisum) Germplasm. - Plos One DOI: 10.1371/journal.pone.0090394[PDF]
 • Smýkal, P. , Vernoud V., Blair MW., Soukup A., Thompson RD.(2014):The role of the testa during development and in establishment of dormancy of the legume seed. Front. Plant Sci. 5: 351. doi: 10.3389/fpls.2014.00351
 • Mikič A., Smýkal, P. , and 21 co-authors(2014):Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed. Planta 240 (5): 1139-1146.
 • Smýkal, P. , and 8 coauthors(2014):A comparative study of ancient DNA isolated from charred pea (Pisum sativum L.) seeds from an Early Iron Age settlement in southeast Serbia: inference for pea domestication. Genet Resour Crop Evol. 61:1533–1544
 • Smýkal, P. (2014):Pea (Pisum sativum L.) in biology prior and after Mendel’s discovery. Czech. J. Genet. Plant Breed., 50: 52–64
 • Schwarzbach E., Smýkal, P. , Dostál O., Jarkovská M., Valová S.(2014):Gregor J. Mendel – genetics founding father. Czech. J. Genet. Plant Breed., 50: 43–51.
 • Warkentin, T., Smýkal, P. , Coyne, C., Weeden, N., Domoney, C., Bing, D., Leonforte, T., Xuxiao, Z., Dixit, G.(2014):Pea. In: Grain Legumes, Handbook of Plant Breeding series. De Ron A. and Santalla M., Eds. Springer Science and Business Media.
 • Kwon, S. J., Smýkal, P. , Hu, J., Wang, M., Kim, S. J., McGee, R. J., McPhee, K., Coyne, C. J.(2013):User-friendly markers linked to Fusarium wilt race 1 resistance Fw gene for marker-assisted selection in pea. Plant Breeding 132, 642–648.
 • Mikić, A., Smýkal, P. , Kenicer, G., Vishnyakova, M., Sarukhanyan, N., Akopian, J., Vanyan, A., Gabrielyan, I., Smýkalová, I., Sherbakova, E.(2013):The bicentenary of the research on 'beautiful' vavilovia (Vavilovia formosa), a legume crop wild relative with taxonomic and agronomic potential. Botanical Journal of the Linnean Society 172 (4): 524-531.
 • Vrbová, M., Kotrba, P., Horacek, J., Smýkal, P. , Švábová, L., Větrovcová, M., Smýkalová, I., Griga, M.(2013):Enhanced accumulation of cadmium in Linum usitatissimum L. plants due to overproduction of metallothionein alpha-domain as a fusion to beta-glucuronidase protein. Plant Cell Tissue And Organ Culture 112(3): 321-330.
 • De Beukelaer, H., Smýkal, P. , Davenport, G. F., Fack, V.(2013):Core Hunter II: fast core subset selection based on multiple genetic diversity measures using Mixed Replica search. BMC Bioinformatics 13: 312
 • Smýkal, P. , Coyne, C., Redden, R., Maxted, N.(2013):Peas. In: Genetic and Genomic Resources of Grain Legume Improvement. Singh M. and Upadhyaya H., Eds. Elsevier, Netherlands.
 • Smýkal, P. , G. Aubert, J. Burstin, C.J. Coyne, N.T.H. Ellis, A.J. Flavell, R. Ford, M. Hýbl, J. Macas, a kol.(2012):Pea (Pisum sativum L.) in the Genomic Era. Review. Open Access Agronomy 2: 74- 115
 • Jing R., Ambrose M.A., Knox M.R., Smýkal, P. , Hybl M., Ramos Á., Caminero C., Burstin J., Duc G., a kol.(2012):Genetic Diversity in European Pisum Germplasm Collections. Theor Appl Genetics 125: 367-380
 • Cieslarová J., Hýbl M., Griga M., Fialová E., Smýkal, P. (2012):Molecular Analysis of Temporal Genetic Structuring in Pea (Pisum sativum L.) Cultivars Bred in the Czech Republic and in Former Czechoslovakia Since the Mid-20th Century. Czech J Genet Pl Breed 48: 61-73.
 • Smýkal, P. , Kenicer G., Flavell A.J., Corander J., Kosterin O., Redden R.J., Ford R., Coyne C.J., Maxted N., Ambrose M.J.(2011):Phylogeny, phylogeography and genetic diversity of the Pisum genus. Plant Genetic Resources 9: 4-18
 • Smýkal, P. , Bačová-Kerteszová, N., Kalendar, R., Corander, J., Schulman, A.H., Pavelek, M.(2011):Genetic diversity of cultivated flax (Linum usitatissimum L.) germplasm assessed by retrotransposon-based markers. Theor Appl Genetics 122: 1385 - 1397
 • Cieslarová, J., Smýkal, P. , Dočkalová, Z., Hanáček, P., Procházka, S., Hýbl, M., Griga, M.(2011):Molecular evidence of genetic diversity changes in pea (Pisum sativum L.) germplasm after long-term maintenance. Genet Resour Crop Evol. 58: 439-451
 • Smýkal, P. (2011):Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV) 2011.
 • Cieslarová J, Hanáček P., Fialová E., Hýbl M., Smýkal, P. (2011):Estimation of pea (Pisum sativum L.) microsatellite mutation rate based on pedigree and single-seed descent analyses. J Appl Genetics 52: 391-401
 • Upadhyaya HD, Dwivedi SL, Ambrose M, Ellis N, Berger J, Smýkal, P. , D. Debouck D, Duc G, Dumet D, Flavell A(2011):Legume genetic resources: management, diversity assessment, and utilization in crop improvement. Euphytica 180: 27-47
 • Cieslarová J., Hanáček P., Fialová E., Hýbl M., Smýkal, P. (2011):Estimation of pea (Pisum sativum L.) microsatellite mutation rate based on pedigree and single-seed descent analyses. J Appl Genetics 52: 391-401
 • Zorić, L., Mikić, A., Akopian, J., Sarukhanyan, N., Gabrielyan, I., Vanyan, A., Luković, J., Smýkal, P. , Kenicer, G., Vishnyakova M. at all.(2010):Contributions to the characterization of Vavilovia formosa (syn. Pisum formosum.). I. Anatomy of stem, leaf and calyx. Pisum Genetics 42: 21-24
 • Atlagić, J., Mikić, A., Sarukhanyan, N., Akopian, J., Vanyan, A., Gabrielyan, I., Smýkal, P. , Kenicer, G., Vishnyakova, M., Ambrose, M.(2010):Contributions to the characterization of Vavilovia formosa (syn. Pisum formosum). II. Morphology of androecium and gynoecium and mitosis. Pisum Genetics 42: 25-27
 • Zeremski-Škorić, T., Mikić, A., Sarukhanyan, N., Akopian, J., Vanyan, A., Gabrielyan, I., Smýkal, P. , Kenicer, G., Vishnyakova, M., Ambrose, M.(2010):Contributions to the characterization of Vavilovia formosa (syn. Pisum formosum). III. Contents of macro- and microelements. Pisum Genetics 42: 28-30
 • Kalendar, R., Antonius, K., Smýkal, P. , Schulman, A.(2010):A universal method for DNA fingerprinting and retrotransposon isolation. Theor Appl Genetics. 121:1419-30.
 • Jing, R., Vershinin, A., Grzebyta, J., Shaw, P., Smýkal, P. , Marshall, D., Ambrose, M.J., Ellis,T.H.N., Flavell, A.J.(2010):The genetic diversity and evolution of field pea (Pisum) studied by high throughput retrotransposon based insertion polymorphism (RBIP) marker analysis. BMC Evolutionary Biology 10: 44.
 • Mikič, A., Smýkal, P. , Kenicer, G., Sarukhanyan, N., Akopian, J., Gabrielyan, I., Vanyan, A., Sinjushin, A., Demidenko, N., Čupina, B. at all.(2010):Achievements in Research on Vavilovia (Vavilovia formosa (Stev.) Fed.), a Legume Crop Wild Relative. Field Veg. Crop Res. 47: 387-394.
 • Smýkal, P. , Šafářová, D., Navrátil, M., Dostalová, R.(2010):Marker assisted pea breeding: eIF4E allele specific markers to pea seed-borne mosaic virus (PSbMV) resistance. Mol Breeding, 26: 425-438.
 • Smýkal, P. (2010):Genetika a genomika v luskovinách. In: Houba - Hochman - Hosnedl a kol. (ed.) LUSKOVINY, pěstování a uţití. (ISBN 978-80-87111-19-2) 2010, p. 59-67 .
 • Akopian J., Sarukhanyan N., Gabrielyan I., Vanyan A., Mikić A., Smýkal, P. , Kenicer G., Vishnyakova M., Sinjushin A., Demidenko N.(2010):Reports on establishing an ex situ site for 'beautiful' vavilovia (Vavilovia formosa) in Armenia. Genet Resour Crop Evol. 57: 1127–1134
 • Horáček, J., Griga, M., Smýkal, P. , Hýbl, M.(2009):Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers. Czech J. Genet. Plant Breed. 45: 57–71.
 • Smýkal, P. , Kalendar, R., Ford, R., Macas, J., Griga, M.(2009):Evolutionary conserved lineage of Angela-like retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent. Heredity 103: 157–167.
 • Mikič, A., Smýkal, P. , Kenicer, G., Vishnyakova, M., Sarukhanyan, N., Akopian, J., Gabrielyan, I., Vanyan, A., Čupina, B., Mihailovič V. at all.(2009):A revival of research on beautiful vavilovia (Vavilovia formosa syn. Pisum formosanum). Pisum Genetics 41: 11-14.
 • Vrbová, M., Horáček, J., Smýkal, P. , Griga, M.(2009):Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes. In: Sehnal F., Drobník J. (Eds.) White Book Of Genetically Modified Crops. EU regulations and research experience from the Czech Republic. Biology Centre AS CR České Budějovice (ISBN 978-80-86668-05-3) 2009, p. 57.
 • Švábová, L., Griga, M., Navrátil, M., Šafářová, D., Hanáček, P., Reinöhl, V., Horáček, J., Smýkal, P. (2009):Transgenic pea (Pisum sativum L.) lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus and Pea Seed-borne Mosaic Virus. In: Sehnal F., Drobník J. (Eds.) White Book Of Genetically Modified Crops. EU regulations and research experience from the Czech Republic. Biology Centre AS CR České Budějovic
 • Smýkal, P. , Hýbl, M., Corander, J., Jarkovský, J., Flavell, A., Griga, M.(2008):Genetic diversity and population structure of pea (Pisum sativum L.) varieties derived from combined retrotransposon, microsatellite and morphological marker analysis. Theor Appl Genetics 117: 413-424.
 • Smýkal, P. , Coyne, C.J., Ford, R., Redden, R., Flavell, A.J., Hýbl, M., Warkentin, T., Burstin, J., Duc, G., Ambrose, M. at all.(2008):Effort towards a world pea (Pisum sativum L.) germplasm core collection: The case for common markers and data compatibility. Pisum Genetics 40: 11-14.
 • Smýkal, P. , Horáček, J., Dostálová, R., Hýbl, M.(2008):Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers. J Appl Genetic 49: 155-166.
 • Švábová, L., Smýkal, P. , Griga, M.(2008):Agrobacterium-mediated transformation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and by non-tissue culture approach. In: M. C. Kharkwal (ed.), Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture, New Delhi, India, p.208-220 (ISBN 978-81-908995-2-9).
 • Smýkal, P. , Valledor, L., Rodríguez, R., Griga, M.(2007):Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.). Plant Cell Rep. 26: 1985-98.
 • Smýkal, P. , Gennen, J., De Bodt, S., Ranganath, V., Melzer, S.(2007):Flowering of strict photoperiodic Nicotiana varieties in non-inductive conditions by transgenic approaches.Plant Mol Biol. 65: 233-42.
 • Smýkal, P. (2006):Development of an efficient retrotransposon-based fingerprinting method for rapid pea variety identification. J Appl Genetic 47: 221–230.
 • Švábová, L., Smýkal, P. , Griga, M., Ondřej, V. (2005):Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo. Biol. Plant. 49(3), 361-370.
 • Švábová, L., Smýkal, P. , Griga, M., Ondřej, V. (2005):Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum by in vitro and in vivo approach. Biologia Plantarum 49: 361-370.
 • Smýkal, P. , Gleissner, R., Corbesier, L., Apel, K., Melzer, S.(2004):Modulation of flowering responses in different Nicotiana varieties. Plant Molecular Biology 55: 253-262.
 • Pechan, P.M., Smýkal, P. (2001):Androgenesis: affecting the fate of the male gametophyte. Physiologia Plantarum, 111, 1- 8.
 • Fidlerová, A., Smýkal, P. , Tupý, J., Čapková, V.(2001):Glycoproteins 66 and 69 kDa of pollen tube wall: properties and distribution in angiosperms. J.Pl.Physiology 158: 1367-1374.
 • Chandler, J., Smýkal, P. , Melzer, S.(2001):FPF1 and flowering time control via GA signalling. Flowering Newsletter 31: 19-24.
 • Smýkal, P. (2001):Pollen embryogenesis - the stress mediated switch from gametophytic to sporophytic development. Current status and future prospects. Review. Biologia Plantarum 43, 481-489.
 • Chandler, J., Smýkal, P. , Melzer, S.(2001):Recent Research Developments in Plant Physiology, Vol. 2 In.: S.G.Pandalai (ed.), The transition to flowering, (ISBN:81-7736-046-9) 2001, p. 259-269.
 • Smýkal, P. , Pechan, P.M.(2000):Stress, as assessed by the appearance of sHsp transcripts, is required but not sufficient to initiate androgenesis. Physiologia Plantarum 110, 135-144.
 • Smýkal, P. , Mašín, J., Hrdý, I., Konopásek, I., Ţárský, V.(2000):Chaperone activity of tobacco HSP18, a small heat-shock protein, is inhibited by ATP. Plant J. 23, 703-713.
 • Rosel, D., Puta, F., Blahušková, A., Smýkal, P. , Folk, P.(2000):Molecular characterization of a calmodulin-like Dictyostelium protein CalB. FEBS Lett. 473, 323-327.
 • Smýkal, P. , Hrdý, I., Pechan, P.M.(2000):High-molecular-mass complexes formed in vivo contain smHSPs and HSP70 and display chaperone-like activity. Eur J Biochem. 267, 2195-207.
 • Smýkal, P. , Janotová, I., Pechan, P.M.(2000):A novel Brassica napus L. pollen-specific gene belongs to a nucleic-acid-binding protein family. Sex Plant Reprod. . 13, 127-134, 2000.
 • Mašek, T., Smýkal, P. , Janotová, I., Honys,D., Čapková,V., Pechan, P.(2000):Isolation of a Brassica napus L. cDNA encoding a putative high-mobility-group MHG I/Y protein. Plant Science 159, 197 – 204.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt