Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Osobní informace

  * 1973, Valašské Meziříčí
mail to Michaela Sedlářová michaela.sedlarova@upol.cz
  Tel.: 585 634 809

Vzdělání

 • 1992-1997: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta: obor Systematická biologie a ekologie – zaměření botanika. Téma diplomové práce: Imunocytochemická a cytochemická lokalizace pyranóza-2-oxidázy v buňkách dřevokazné houby Phanerochaete chrysosporium Burds. a další elektroforetická charakterizace P2O (vedoucí RNDr. Pavla Binarová, CSc. – ÚEB AVČR Olomouc)
 • 1998: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta: učitelství biologie
 • 1997-2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra Botaniky: doktorský studijní program Botanika (ve spolupráci s ÚEB AVČR Olomouc). Téma disertační práce: Cytologické změny a úloha cytoskeletu rostlin v průběhu patogeneze biotrofních parazitů (vedoucí Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.)
 • 2009: MZLU v Brně, Agronomická fakulta: habilitační řízení v oboru Rostlinolékařství. Téma hab. práce: Patogeneze Bremia lactucae na Lactuca spp.

Praxe

 • 2000-dosud: vědecký pracovník KB a KBC PřF UP

Zahraniční stáže

 • 2001: Institute of Botany BAS, Sofia, Bulharsko
 • 2002: kurs „Signals involved in Plant-Microbe Interactions“, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warszawa, Polsko
 • 2003: Horticulture Research International Wellesbourne, Warwick, U.K.
 • 2004: Dept. Plant Systems Biology, Gent University, Belgie
 • 2007: Dept. Plant Protection, Szent István University, Gödölö, Maďarsko
 • 2008: Dept. Scientific and Technological, Università degli Studi, Verona, Itálie
 • 2011: Res. Div. Instrum. Analytical Chemistry, Vienna University of Technology, Rakousko
 • 2012: Institute of Botany, University of Hohenheim, Německo
 • 2012: Inst. de Investigaciones Biologicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
 • 2014: Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polsko
 • 2015: Institute of Plant Protection, Szent István University, Gödöllő, Maďarsko
 • 2016: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Polsko (Erasmus)

Členství v odborných společnostech

Výzkumný zájem

 • fytopatogenní houbové organismy
 • interakce Lactuca spp. – Bremia lactucae, Helianthus annuus – Plasmopara halstedii
 • cytoskelet rostlin během infekce houbovými patogeny
 • fenolické látky v rezistenci rostlin
 • reaktivní formy kyslíku a dusíku v průběhu stresu rostlin
 • vliv růstových regulátorů na rezistenci rostlin a vývoj patogenů

Vedoucí bakalářských a diplomových prací

 • 2018-20: Metody uchovávání řasovek se zaměřením na Plasmopara halstedii (DP, Klára Dobešová)
 • 2018-20: Vzdělávací materiály ve výuce bakterií na ZŠ a SŠ (BP, Beata Brudná)
 • 2017-20: Infekce plísně slunečnicové Plasmopara halstedii virem v ČR (BP, Monika Klíčová)
 • 2017-20: Mykologický průzkum městského parku Javorka v České Třebové a PR Psí Kuchyně (DP, Darina Kabrhelová)
 • 2016-19: Plíseň slunečnicová: problematika monosporických izolátů (DP, Nikol Krčová)
 • 2016-17: Mykologický průzkum části údolí Skuhrovského potoka u České Třebové (BP, Darina Kabrhelová)
 • 2016-18: Choroby brukvovitých rostlin se zaměřením na řepku (DP, Barbora Žebroková)
 • 2015-17: Vliv kadmia na produkci reaktivních forem kyslíku u Chlamydomonas reinhardtii (DP, Michaela Rajnohová)
 • 2015-18: Výskyt a variabilita plísně slunečnicové v ČR (BP, Klára Dobešová)
 • 2015-16: Patogeneze Phytophthora spp. a reakce hostitelských rostlin (BP, Jana Poláková)
 • 2014-16: Variabilita populací Plasmopara halstedii v ČR – molekulární metody (DP, Lucie Slobodianová)
 • 2013-15: Vliv stresu na tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku u mikroorganismů (BP, Michaela Rajnohová)
 • 2013-15: Variabilita populací Plasmopara halstedii v ČR (DP, Tomáš Bartůšek)
 • 2013-16: Změny anatomie a metabolismu RONS u rajčete (DP, Vendula Večeřová)
 • 2013-14: Studium vlivu oomycet a elicitorů na obrannou reakci rostlin (BP, Lucie Slobodianová)
 • 2013-16: Houbové choroby rostlin Kanárských ostrovů (BP, Barbora Nováková)
 • 2012-14: Výskyt Plasmopara halstedii viru v české populaci plísně slunečnicové (DP, Romana Pospíchalová)
 • 2012-14: Vliv abiotického stresu na tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku u řas (BP, Jan Novák)
 • 2012-13: Techniky izolace a kultivace plísně slunečnicové (BP, Tereza Doudová)
 • 2012-13: Patogenní variabilita Plasmopara halstedii a rezistence vůči metalaxylu v České Republice (BP, Tomáš Bartůšek)
 • 2011-13: Reaktivní formy dusíku a kyslíku při stresu rostlin (BP, Vendula Večeřová)
 • 2011-12: Lokalizace reaktivních forem kyslíku a dusíku během patogeneze padlí (BP, Klára Křížková)
 • 2009-11: Lokalizace RNOS konfokální mikroskopií (BP, Zuzana Tulpová)
 • 2008-10: Patofyziologie slunečnice – interakce s Plasmopara halstedii (DP, Zuzana Trojanová)
 • 2007-9: Studium interakcí slunečnice-Plasmopara halstedii (DP, Karel Stojaspal)
 • 2007-9: Peroxidasa v interakcích luskovin a houbových patogenů (BP, Gabriela Skalová)
 • 2007-8: Morfologické a anatomické změny rostlin vyvolané houbovými patogeny (BP, Zuzana Trojanová)
 • 2006-7: Variabilita teleomorfy padlí azalek na území České republiky (BP, Karel Stojaspal)
 • 2006-8: Fenolické látky a aktivita PAL rostlin po infekci houbovými patogeny (DP, Pavla Mikšíková)
 • 2005-6: Fenolické látky a aktivita PAL v odpovědi rostlin na infekci houbových patogenů (BP, Pavla Mikšíková)
 • 2002-4: Vliv růstových regulátorů na proces patogeneze biotrofních parazitů (BP, Martina Výtisková)

Vedoucí doktorských disertačních prací

 • 2016-dosud: Diverzita, evoluce a ekologie bryofilních askomycetů (Zuzana Egertová)
 • 2014-17: Variabilita interakcí slunečnice - Plasmopara halstedii (Romana Pospíchalová)
 • 2010-17: Patogenní variabilita a studium interakcí v patosystému Helianthus spp. - Plasmopara halstedii (Zuzana Trojanová)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • GAP501/12/0590 - Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce (spolupracovník)
 • LH11013 - S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky (spolupracovník)
 • 7AMB12AT018 - Biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie a identifikace proteinových markerů infekce (spolupracovník)
 • MEB061003 - Identifikace a biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie (spolupracovník)
 • 7AMB12AR027 - Interakce signálních drah extracelulárního ATP, oxidu dusnatého a rostlinných hormonů při regulaci růstu a vývoje rostlin (spolupracovník)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0171 - FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (hlavní řešitel)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0316 - Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie (spolupracovník)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0158 - Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP (spolupracovník)
 • QH 71254 - Inovace metod ochrany slunečnice (spoluřešitel)
 • MSM 6998959215 - Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (spolupracovník)
 • FRVŠ 78/2009 - Praktická fytopatologie (řešitel)
 • FRVŠ 1147/2009 - Obecná mikrobiologie pro biologické obory (spolupracovník)
 • QD 60099 - Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům (spoluřešitel)
 • MZe ČR - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy (spoluřešitel)
 • FRVŠ 1225/2006 - Názorné učební texty z anatomie cévnatých rostlin a houbových organismů - fytopatologie (spoluřešitel)
 • GP 522/02/D011 - Cytologické a biochemické aspekty interakce rostlin a patogenů (model Lactuca spp.-Bremia lactucae) (řešitel)
 • FRVŠ 38/2004 - Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů
 • MSM 153100010 - Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin (spoluřešitel)
 • IG UP (1998) - Cytopatologické a patobiochemické aspekty interakce rostlin a fytopatogenních hub
 • (Modelové interakce Lactuca spp.-Bremia lactucae, Pisum sativum-Fusarium spp.) (řešitel)

Výuka

 • BOT/OBMSB – Obecná mikrobiologie
 • BOT/ZMBO – Základy mikrobiologie
 • BOT/FYTEX – Fytopatologická exkurze
 • BOT/MYKEX – Mykologická exkurze
 • BOT/MOA, MOAC – Mikroskopie a obrazová analýza
 • BOT/PTAF – Patologická anatomie, fyziologie a biochemie rostlin (od 2019/20)
 • BOT/OBFF – Obecná fytopatologie (od 2019/20)
 • BOT/SFF – Speciální fytopatologie – verze 1, 2, 3 (od 2019/20)
 • BOT/ZFPEN – Základy fytopatologie v angličtině (od 2019/20)
 • BOT/BRF – Bakteriologie rostlin (od 2019/20)
 • BOT/PFP – Praktická fytopatologie (do 2018/19)
 • BOT/ZFP – Základy fytopatologie (do 2018/19)
 • BOT/FPP – Fytopatologie pro pokročilé (do 2018/19)

Publikace

 • Pospíšil, P., Prasad, A., Belková, J., Manoharan, R. R., Sedlářová, M. (2024):Formation of free acetaldehydes derived from lipid peroxidation in U937 monocyte-like cells. BBA - General Subjects 1868(2): article No 130527. on-line https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304416523002258
 • Prasad, A., Rathi, D., Sedlářová, M. , Manoharan, R. R., Průdková, E., Pospíšil, P.(2024):Differential effects of ascorbic acid on monocytic cell morphology and protein modification: Shifting from pro-oxidative to antioxidant properties. Biochemistry and Biophysics Reports 37(3): 101622 (8 pp.). on-line https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405580823002030
 • Sypabekkyzy, G., Bulgakov, T., Sedlářová, M. , Rakhimova, Y., Kyzmetova, I., Assylbek, A.(2024):An Annotated Checklist of Powdery Mildew Fungi (Erysiphaceae) in the Ile-Alatau Mountains (within Kazakhstan). OnLine Journal of Biological Sciences 2024, 24 (1): 71-94. on-line https://thescipub.com/abstract/ojbsci.2024.71.94
 • Paculová, V., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2024): Oxidative modification of collagen by malondialdehyde in porcine skin. Archives of Biochemistry and Biophysics 752(February 2024): article number 109850. on-line https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003986123003491
 • Kitner, M. , Thines, M., Sedlářová, M. , Vaculná, L. , Bán, R., Körösi, K., Iwebor, M., Antonova, T., Ali, T., Nádvorník, P., Lebeda, A. , Spring, O.(2023):Genetic structure of Plasmopara halstedii populations across Europe and South Russia. Plant Pathology 72(2): 361–375. on-line https://doi.org/10.1111/ppa.13666
 • Sedlářová, M. , Ondryáš S.(2023):Původci mykóz rostlin na území přírodní rezervace Plané loučky. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 325: 69–78. on-line https://www.vmo.cz/zvmo-2023
 • Manoharan, R. R., Sedlářová, M. , Pospíšil, P., Prasad, A.(2023):Detection and characterization of free oxygen radicals induced protein adduct formation in differentiating macrophages. BBA - General Subjects 1867(5): article No 130324. on-line https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304416523000223?via%3Dihub
 • Žukauskaitė, A., Saiz-Fernández, I., Bieleszová, K., Iškauskienė, M., Zhang, C., Smýkalová, I., Dzedulionytė, K., Kubeš, M., Sedlářová, M. , Pařízková, B., Pavlović, I., Vain, T., Malinauskienė, V., Šačkus, A., Strnad, M., Robert, S., Napier, R., Novák, O., Doležal, K.(2023):New PEO-IAA-Inspired Anti-Auxins: Synthesis, Biological Activity, and Possible Application in Hemp (Cannabis Sativa L.) Micropropagation. Journal of Plant Growth Regulation 42 (12): 7547-7563. on-line https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-023-11031-x
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2023):Malondialdehyde enhances PsbP protein release during heat stress in Arabidopsis. Plant Physiology and Biochemistry 202: article No 107984. on-line https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0981942823004953?via%3Dihub
 • Rakhimova, E. V., Sypabekkyzy, G., Sedlářová, M. , Asylbek, A. M., Kyzmetova, L. A.(2023):Records of new and rare species for mycobiota of southeastern Kazakhstan. Turczaninowia 26 (4): 96–104. on-line http://turczaninowia.asu.ru/article/view/14479
 • Sedlářová, M. (2022):Malá houbová esence. Academix 2022(3): 6-7.
 • Prasad, A., Rossi, C., Manoharan, R.R., Sedlářová, M. , Cangeloni, L., Rathi, D., Tamasi, G., Pospíšil, P., Consumi, M.(2022):Bioactive Compounds and Their Impact on Protein Modification in Human Cells. IJMS 23(13): 7424. doi: 10.3390/ijms23137424
 • Sochorová Z, Carbone M, Sedlářová, M. , Polhorský A, Sochor M(2022):Pseudoplectania africana (Sarcosomataceae, Pezizales), a new species from South Africa. Bothalia 52(1): a1. DOI: https://doi.org/10.38201/btha.abc.v52.i1.1
 • Jedelská, T., Sedlářová, M. , Lochman, J., Činčalová, L., Luhová, L., Petřivalský, M.(2021):Protein S-nitrosation differentially modulates tomato responses to infection by hemi-biotrophic oomycetes of Phytophthora spp. Horticulture Research 2021, 8, 34. https://doi.org/10.1038/s41438-021-00469-3[PDF]
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Kale, R., Frankel, L.K., Sallans, L., Bricker, T.K., Pospíšil, P.(2021):Tocopherol controls D1 amino acid oxidation by oxygen radicals in Photosystem II. PNAS January 26, 2021 118 (4) e2019246118; https://doi.org/10.1073/pnas.2019246118
 • Sochorová, Z., Eckstein, J., Sedlářová, M. , Sochor, M.(2021):Octospora doebbeleri, a new bryophilous species on Dicranoweisia cirrata. Sydowia 73 (2021): 233-246. DOI 10.12905/0380.sydowia73-2021-0233
 • Prasad, A., Manoharan, R.R., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2021):Free Radical-Mediated Protein Radical Formation in Differentiating Monocytes. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9963. on-line https://www.mdpi.com/1422-0067/22/18/9963
 • Sedlářová, M. (2021):Jubilant Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Mykologické listy 148: 69-78.
 • Sedlářová, M. , Mieslerová, B. , Drábková Trojanová Z., Lebeda, A. (2021):Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin (Biotrophic fungal and oomycete parasites of wild plants). Česká fytopatologická společnost, Praha, 168 str. ISBN 978-80-903545-6-2 (print) a ISBN 978-80-903545-7-9 (On-line) - ke stažení na webu ČFS https://www.vurv.cz/cspp/publikace.html
 • Skalický, V., Vojtková, T., Pěnčík, A., Vrána, J., Juzoń, K., Koláčková, V., Sedlářová, M. , Kubeš, M.F., Novák, O.(2021):Auxin Metabolite Profiling in Isolated and Intact Plant Nuclei. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12369. on-line https://doi.org/10.3390/ ijms222212369
 • Komínek, P., Komínková, M., Křížková, I., Krejzar, V., Aulický, R., Kubátová, A., Bár, L., Kubizniaková, P., Brožová, J., Lebeda, A. , Eichlerová, I., Malenovská H., Hanzalová, A., Mertelík, J., Kavková, M., Mrázková, M., Kmoch, M., Novotný, D., Pánková, I., Skuhrovec, J., Petrželová, I., Svoboda, P., Reichelová, M., Urban, M., Řezáčová, V., Valentová, L., Sedláček, I., Vendl, T., Sedlářová, M. (2021):Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 2021. 65 stran. ISBN 978-80-7427-353-7 . on-line https://www.vurv.cz/wp-content/uploads/2022/11/Kominek-Metodi
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Balukova, A., Rác, M., Pospíšil, P.(2020):Reactive Oxygen Species as a Response to Wounding: In Vivo Imaging in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science Vol. 10, p. 1660 (10 pp). Online at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01660/full
 • Sedlářová, M. , Dobešová K., Lebeda, A. (2020):Plíseň slunečnice v České republice. Agromanuál 15 (5): 32-34. https://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/agromanual-2020-5
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Petřeková, V., Dvořáková, J., Sedlářová, M. , Cook, R.T.A., Lebeda, A. (2020):Golovinomyces powdery mildews on Asteraceae in the Czech Republic. Plant Protection Science 56(3): 163-179. https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=129_2019-PPS
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Michutová, M., Petřeková, V., Cook R., Lebeda, A. (2020):Powdery Mildews on Trees and Shrubs in Botanical Gardens, Parks and Urban Green Areas in the Czech Republic. Forests 2020, 11, 967 (20 pp.); doi:10.3390/f11090967
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Balukova, A., Ovsii, A., Rác, M., Křupka, M., Kasai, S., Pospíšil, P.(2020):Reactive oxygen species imaging in U937 cells. Frontiers in Physiology 11: 552569 (7 pp). Online at: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.552569
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Ksas, K., Havaux, M., Pospíšil, P.(2020):Interplay between antioxidants in response to photooxidative stress in Arabidopsis. Free Radical Biology and Medicine 160: 864-907. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.08.027 . By 2020-12-17 free access at https://authors.elsevier.com/c/1b~Oi_KHRKFma2
 • Kučerová, Z., Rác, M., Mikulík, J., Plíhal, O., Pospíšil, P., Bryksová, M., Sedlářová, M. , Doležal, K., Špundová, M.(2020):The Anti-Senescence Activity of Cytokinin Arabinosides in Wheat and Arabidopsis Is Negatively Correlated with Ethylene Production. IJMS 2020, 21(21), 8109 ; https://doi.org/10.3390/ijms21218109
 • Jahnová, J., Činčalová, L., Sedlářová, M. , Jedelská, T., Sekaninová, J., Mieslerová, B. , Luhová, L., Barroso, J.B., Petřivalský, M.(2020):Differential modulation of S-nitrosoglutathione reductase and reactive nitrogen species in wild and cultivated tomato genotypes during development and powdery mildew infection. Plant Physiology and Biochemistry 155: 297-310. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.06.039
 • Sochorová, Z., Matočec, N., Kušan, I., Janošík, L., Eckstein, J., Vega, M., Mešić, A., Sedlářová, M. , Martínez-Gil, R., Sochor, M.(2020):Amended description of the rarely reported bryophilous ascomycete Octospora svrcekii (Pyronemataceae) with notes on the phylogeny of the section Wrightoideae. Phytotaxa 475 (1): 1-17. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.475.1.1
 • Sypabekkyzy, G., Sedlářová, M. , Rakhimova, Y., V., Yermekova, B. D., Kyzmetova, L. A., Assylbek, A. M.(2020):Diversity of rust fungi on woody and shrubby vegetation of the Zailiysky Alatau. International Journal of Biology and Chemistry13(2): 14-23. [PDF]
 • Bieleszová, K., Pařízková, B., Kubeš, M., Husičková, A., Kubala, M., Ma, Q., Sedlářová, M. , Robert, S., Doležal., K., Strnad, M., Novák, O., Žukauskaitė, A.(2019):New fluorescently labeled auxins exhibit promising anti-auxin activity. New biotechnology 48 (SI): 44-52. DOI:10.1016/j.nbt.2018.06.003 . Ke stažení na:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678417305721?via%3Dihub
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2019):Organic radical imaging in plants: Focus on protein radicals. - Free Radical Biology and Medicine 130: 568-575.[PDF]
 • Perničková, K., Koláčková, V., Lukaszewski, A.J., Fan, C., Vrána, J., Duchoslav, M. , Jenkins, G., Phillips, D., Šamajová, O., Sedlářová, M. , Šamaj, J., Doležel, J., Kopecký, D.(2019):Instability of Alien Chromosome Introgressions in Wheat Associated with Improper Positioning in the Nucleus. - Int. J. Mol. Sci. 20(6): 1448. [PDF]
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2019):Characterization of Protein Radicals in Arabidopsis. - Frontiers in Physiology 10: 958. Ke stažení na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00958/full
 • Koláčková, V., Perničková, K., Vrána, J., Duchoslav, M. , Jenkins, G., Phillips, D., Turkosi, E., Šamajová, O., Sedlářová, M. , Šamaj, J., Doležel, J., Kopecký, D.(2019):Variability in the arrangement of alien introgression chromatin in 3D space of wheat and rye nuclei. - Int. J. Mol. Sci. 20(17): 4143.[PDF]
 • Ferretti, U., Ciura, J., Ksas, B., Rác, M., Sedlářová, M. , Kruk, J., Havaux, M., Pospíšil, P.(2018):Chemical quenching of singlet oxygen by plastoquinols and their oxidation products in Arabidopsis. Plant Journal 95 (5): 848-861. DOI: 10.1111/tpj.13993 . Ke stažení na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tpj.13993
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2018):Singlet oxygen imaging using fluorescent probe Singlet Oxygen Sensor Green in photosynthetic organisms. Scientific Reports 8: 13685. DOI: 10.1038/s41598-018-31638-5 [PDF]
 • Plachká, E., Sedlářová, M. , Odstrčilová, L.(2018):Analýza příčin praskání šešulí řepky olejky. Agromanuál 13 (5): 54-57.
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2018):Data on detection of singlet oxygen, hydroxyl radical and organic radical in Arabidopsis thaliana. Data in Brief 21: 2246-2252. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.11.033 . Ke stažení na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918314264?via%3Dihub
 • Drábková Trojanová, Z., Sedlářová, M. , Pospíchalová, R., Lebeda, A. (2018):Pathogenic variability of Plasmopara halstedii infecting sunflower in the Czech Republic. Plant Pathology 67(1): 136-144. DOI: 10.1111/ppa.12722 . Ke stažení na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12722
 • Tichá T., Sedlářová, M. , Činčalová L., Drábková Trojanová Z., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Luhová L., Petřivalský M.(2018):Involvement of S-nitrosothiols modulation by S-nitrosoglutathione reductase in defence responses of lettuce and wild Lactuca spp. to biotrophic mildews. Planta 247(5): 1203-1215. doi: 10.1007/s00425-018-2858-1 . Ke stažení na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29417270
 • Trojanová, Z., Sedlářová, M. , Gulya, T.J., Lebeda, A. (2017):Methodology of virulence screening and race characterization of Plasmopara halstedii, and resistance evaluation in sunflower – review. Plant Pathology 66 (2): 171-185. [PDF]
 • Tichá, T., Činčalová, L., Kopečný, D., Sedlářová, M. , Kopečná, M., Luhová, L., Petřivalský, M.(2017):Characterization of S-nitrosoglutathione reductase from Brassica and Lactuca spp. and its modulation during plant development. Nitric Oxide 68: 68-76. [PDF]
 • Omidvar, V., Mohorianu, I., Dalmay, T., Zheng, Y., Fei, Z., Pucci, A., Mazzucato, A., Večeřová, V., Sedlářová, M. , Fellner, M.(2017):Transcriptional regulation of male-sterility in 7B-1 male-sterile tomato mutant. PLoS ONE 12(2): e0170715. doi:10.1371/journal.pone.0170715 [PDF]
 • Sedlářová, M. , Luhová, L.(2017):Re-evaluation of imaging methods of reactive oxygen and nitrogen species in plants and fungi: influence of cell wall composition. Frontiers in Physiology 8: 826. DOI:10.3389/fphys.2017.00826 . Ke stažení na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00826/full
 • Sedlářová, M. (2017):Mykózy rostlin (nejen Kanárských ostrovů). Živa 2017 (5): 241-244.
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Kale, R.S., Pospíšil, P.(2017):Lipoxygenase in singlet oxygen generation as a response to wounding: in vivo imaging in Arabidopsis thaliana. Scientific Reports 7: 9831. DOI:10.1038/s41598-017-09758-1 . Ke stažení na: https://www.nature.com/articles/s41598-017-09758-1
 • Hašler, P. , Ondřej, V. , Švécarová, M. , Sedlářová, M. , Vaidová, M., Poulíčková, A. (2017):Tritium influence on morphology, reactive oxygen species production and catalase gene expression in Pseudendoclonium basilense and Stigeoclonium nanum (Chlorophyta). Fottea 17(1): 127–135. DOI: 10.5507/fot.2017.012
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2017):Review of tomato powdery mildew – a challenging problem for researchers, breeders and growers. Acta Horticulturae 1159: 107-115. DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1159.17
 • Prasad, A., Ferretti, U., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2016):Singlet oxygen production in Chlamydomonas reinhardtii under heat stress. Scientific Reports 6: 20094 (12 pp.). Ke stažení na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4757480/pdf/srep20094.pdf
 • Sedlářová, M. , Kubienová, L., Drábková Trojanová, Z., Luhová, L., Lebeda, A. , Petřivalský, M.(2016):The role of nitric oxide in development and pathogenesis of biotrophic phytopathogens – downy and powdery mildews. Advances in Botanical Research 77: 263-283. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Pospíchalová, R. , Drábková Trojanová, Z., Bartůšek, T., Slobodianová, L., Lebeda, A. (2016):First report of Plasmopara halstedii new races 705 and 715 on sunflower from Czech Republic – short communication. Plant Protection Science 52(3): 182-187. [PDF]
 • Beinhauer, J., Lenobel, R., Loginov, D., Chamrád, I., Řehulka, P., Sedlářová, M. , Marchetti-Deschmann, M., Allmaier, G., Šebela, M.(2016):Identification of Bremia lactucae and Oidium neolycopersici proteins extracted for intact spore MALDI mass spectrometric biotyping. Electrophoresis 37(22): 2940-2952. [PDF]
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2016):Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2016, 199 pp. (ISBN 978-80-244-4983-8)
 • Piterková, J., Luhová, L., Navrátilová, B. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M.(2015):Early and long-term responses of cucumber cells to high cadmium concentration are modulated by nitric oxide and reactive oxygen species. Acta Physiologiae Plantarum 37(2): 19 (12 pp.). [PDF]
 • Rác, M., Křupka, M., Binder, S., Sedlářová, M. , Matušková, Z., Raška, M., Pospíšil, P.(2015):Oxidative damage of U937 human leukemic cells caused by hydroxyl radical results in singlet oxygen formation. PLOS ONE 10(3): e0116958 (19 pp.).[PDF]
 • Rác, M., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2015):The formation of electronically excited species in U266 cells. Scientific Reports 5: 8882 (8 pp.). Ke stažení na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351533/
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2015):Praktické využití hub a houbám podobných organismů v potravinářství, zemědělství, lékařství a průmyslu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015, 175 pp. (ISBN 978-80-244-4703-2)
 • Rastogi, A., Yadav, D.K., Szymańska, R., Kruk, J., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2014):Singlet oxygen scavenging activity of tocopherol and plastochromanol in Arabidopsis thaliana: Relevance to photooxidative stress. Plant Cell and Environment 37(2): 392-401.[PDF]
 • Chalupová, J., Raus, M., Sedlářová, M. , Šebela, M.(2014):Identification of fungal microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry. Biotechnology Advances 32(1): 230-241.[PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2014):Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersici. European Journal of Plant Pathology, 138: 569-596. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Trojanová, Z., Lebeda, A. (2013):Distribution and harmfulness of Plasmopara halstedii on sunflower in the Czech Republic. Plant Protection Science 49 (1): 1-10.[PDF]
 • Kyseláková, H., Sedlářová, M. , Kubala, M., Nožková, V., Piterková, J., Luhová, L., Novák, O., Ilík, P.(2013):Reactive oxygen and nitrogen species and hormone signalling in systemic infection of pea by Pea enation mosaic virus. Plant Protection Science 49(3): 105-119.[PDF]
 • Kubienová, L., Sedlářová, M. , Wünschová-Vítečková, A., Piterková, J., Luhová, L., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Navrátil, M., Petřivalský, M.(2013):Effect of extreme temperatures on powdery mildew development and Hsp70 induction in tomato and wild Solanum spp. Plant Protection Science, 49(Special Issue): S41–S54. [PDF]
 • Sinha, R.K., Komenda, J., Knoppová, J., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2012):Small CAB-like proteins prevent formation of singlet oxygen in the damaged Photosystem II complex of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Plant, Cell & Environment 35(4): 806-818.[PDF]
 • Petřivalský, M., Vaníčková, P., Ryzí, M., Navrátilová, B. , Piterková, J., Sedlářová, M. , Luhová, L.(2012):The effects of reactive nitrogen and oxygen species on regeneration and growth of cucumber cells from isolated protoplasts. Plant Cell Tissue and Organ Culture 108 (2): 237-249.[PDF]
 • Chalupová, J., Sedlářová, M. , Helmel, M., Řehulka, P., Marchetti-Deschmann, M., Allmaier, G., Šebela, M.(2012):MALDI-based intact spore mass spectrometry of downy and powdery mildews. Journal of Mass Spectrometry 47: 978–986.[PDF]
 • Švábová, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Dostálová, R., Ondřej, M., Horáček, J., Smýkalová, I., Griga, M.(2011): Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on morphological characteristics and peroxidase activity pea cultivars with different susceptibility. Journal of Plant Pathology 93(1): 19-30. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Piterková, J., Kočířová, J., Luhová, L., Lebeda, A. (2011):Influence of nitric oxide and reactive oxygen species on development of lettuce downy mildew in Lactuca spp. European Journal of Plant Pathology 129(2): 267-280.[PDF]
 • Piterková, J., Hoffman, J., Petřivalský, M., Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2011):Dual role of nitric oxide in Lycopersicon spp. - Oidium neolycopersici interactions. Environmental and Experimental Botany 74: 37-44.[PDF]
 • Šírová, J., Sedlářová, M. , Piterková, J., Luhová, L., Petřivalský, M.(2011):The role of nitric oxide in the germination of plant seeds and pollen. Plant Science 181(5): 560-572.[PDF]
 • Prokopová, J., Špundová, M., Sedlářová, M. , Husičková, A., Lebeda, A. (2010):Photosynthetic responses of lettuce to downy mildew infection and cytokinin treatment. Plant Physiology and Biochemistry 48(8): 716-723.[PDF]
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Protivánková I., Piterková J., Sedlářová, M. , Luhová L., Lebeda, A. (2010):Recondensation level of repetitive sequences in the plant protoplast nucleus is limited by oxidative stress. Journal of Experimental Botany 61 (9): 2395-2401. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Stojaspal, K., Lebeda, A. (2010):Rozšíření a patogenita Plasmopara halstedii, původce plísně slunečnice, v České republice. Rostlinolékař 2010 (1): 17-20.
 • Choi, Y.J., Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Shin, H.D.(2010):First report of downy mildew caused by Peronospora verbenae on verbena in the Czech Republic. Plant Pathology 59(6): 1166.[PDF]
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Mikšíková, P., Duchoslav, M. , Sedláková, B. , McCreight, J.D.(2009):Histological aspects of Cucumis melo PI 313970 resistance to Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum. Journal of Plant Diseases and Protection 116 (4): 169-176.[PDF]
 • Šmehilová, M., Galuszka, P., Bilyeu, K.D., Jaworek, P., Kowalska, M., Šebela, M., Sedlářová, M. , English, J.T., Frébort, I.(2009):Subcellular localization and biochemical comparison of cytosolic and secreted cytokinin dehydrogenase enzymes from maize. Journal of Experimental Botany 60(9): 2701-2712. Download https://academic.oup.com/jxb/article/60/9/2701/510909/Subcellular-localization-and-biochemical
 • Piterková, J., Petřivalský, M., Luhová, L., Mieslerová, B., Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2009):Local and systemic production of nitric oxide in tomato responses to powdery mildew infection. Molecular Plant Pathology 10(4): 501–513. [PDF]
 • Sedlář, J., Flusser, J., Sedlářová, M. (2008):Photorealistic Modeling of the Growth of Filamentous Specimens. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2008, Article ID 520972, 9 pp.[PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. (2008):First report of Erysiphe palczewskii on Caragana arborescens in the Czech Republic. Plant Pathology 57(4), 779.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Pejchal, M.(2008):Occurrence of Anamorphic and Teleomorphic State of Erysiphe palczewskii (syn. Microsphaera palczewskii) on Caragana arborescens in the Czech Republic and Austria and its Morphological Characterization. Plant Protection Science 44(2): 41-48.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Prokopová, J.(2008):Diversity of defence mechanisms in plant-oomycete interactions: A case study of Lactuca spp.-Bremia lactucae. European Journal of Plant Pathology 122(1): 71-89.
 • Švábová, L., Klenotičová, H., Griga, M., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. (2008):Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin. Úroda LVI(12): 59-61.
 • Sedlářová, M. , Vinter, V. (2007):Rostlinná pletiva pod vlivem „houbových“ chorob. Živa 6: 250-253.
 • Novotný, D., Sedlářová, M. (2007):Fytopatologická mykologie. Mykologické listy 100: 21-23.
 • Sedlářová, M. , Luhová, L., Petřivalský, M., Lebeda, A. (2007):Localization and metabolism of reactive oxygen species during Bremia lactucae pathogenesis in Lactuca sativa and wild Lactuca spp. Plant Physiology and Biochemistry 45(8): 607-616.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Rybka, V., Sedlářová, M. , Petrželová, I.(2007):The first record of powdery mildew on Homalocladium platycladium in the Czech Republic. Plant Pathology 56(4): 722.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Jankovský, L., Shin, H.D.(2007):First report of rhododendron powdery mildew on Rhododendron spp. in the Czech Republic. Plant Pathology 56(2): 354.
 • Prokopová, J., Nauš, J., Špundová, M., Sedlářová, M. (2007):The effect of meta-topolin on optical parameters of lettuce leaf discs infected by Bremia lactucae. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 73-78.
 • Petřivalský, M., Kočířová, J., Sedlářová, M. , Piterková, J., Luhová, L., Lebeda, A. (2007):On the role of nitric oxide in Bremia lactucae pathogenesis on Lactuca sativa. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 175-183.
 • Sedlářová, M. , Výtisková, M., Doležal, K., Lebeda, A. (2007):Pre-incubation with cytokinins delays chlorophyll degradation in Lactuca spp. tissues and reduces Bremia lactucae sporulation. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 185-192.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Lynn, J., Pink, D.A.C.(2006):Phenotypic and histological expression of different genetic backgrounds in interactions between lettuce, wild Lactuca spp., L. sativa x L. serriola hybrids and Bremia lactucae. Eur. J. Plant Pathol. 115(4): 431-441.
 • Sedlářová, M. , Výtisková, M., Doležal, K., Lebeda, A. (2005):Treatment with cytokinins delays chlorophyll degradation induced by Bremia lactucae pathogenesis on host Lactuca spp. Auxins and Cytokinins in Plant Development 7.-12.7.2005, Praha (Abstracts). Biologia Plantarum 49 (Suppl.): p. 33.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. (2004):Obranné mechanismy rostlin v interakcích hostitel –patogen (Defence mechanisms of plants in the host-pathogen interactions). In: Věchet, L. (Ed.): Choroby rostlin, s důrazem na obilniny, jejich symptomy a rezistence, molekulární a biochemická charakteristika interakcí hostitel-patogen (Diseases of p
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2004):The role of active oxygen species in defence response of Lactuca spp. to Bremia lactucae. Úloha aktivních forem kyslíku v obranné reakci Lactuca spp. vůči Bremia lactucae. Acta Phytotechnica et zootechnica 7 (Sp. Is.): 272-274.
 • Vinter, V. , Sedlářová, M. (2004):Co popisuje stelární teorie. Živa 2004 (2): 59-61.
 • Vinter, V. , Sedlářová, M. (2004):Systémy vodivých pletiv cévnatých rostlin. Živa 2004 (1): 14-16.
 • Mlíčková, K., Sedlářová, M. , Luhová, L., Peč, P., Lebeda, A. (2003):Histochemické metody stanovení patologických změn v listech rostlin v průběhu patogenese biotrofních houbových parazitů (Histochemical methods for detection of pathological changes in plant leaves during pathogenesis of fungal biotrophic parasites). Biol. Listy 68, 2003, 212-219.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P., Luhová, L.(2002):Role of plant cell in host-pathogen interactions: Lactuca spp.-Bremia lactucae. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 507-509.
 • Mikulík, J., Sedlářová, M. , Vinter, V. (2002):Pathogenic fungi on Dianthus superbus subsp. superbus and their influence on host plants germination and survival. Acta Univ. Palacki, Fac. Rer. Nat., Biologica 39-40, 2001-2002, pp. 19-25.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2002):Cytologické aspekty interakce rostlin a pathogenů. Biologické listy 67: 59-73.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2001):Changes in microtubular alignement in Lactuca spp. (Asteraceae) epidermal cells during early stages of infection by Bremia lactucae (Peronosporaceae). Phyton 41, 2001, 21-34.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Pink, D.A.C.(2001):The early stages of interaction between effective and non-effective race-specific genes in Lactuca sativa, wild Lactuca spp. and Bremia lactucae (NL16). J. Plant Dis. Protec. 108, 2001, 477-489.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Histochemical detection and role of phenolic compounds in the defense response of Lactuca spp. to lettuce downy mildew (Bremia lactucae). J. Phytopathol. 149, 2001, 693-697.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Buněčné mechanismy podmiňující interakce rostlin a patogenů. Živa 87(5): 201-203.
 • Lebeda, A. , Luhová, L., Sedlářová, M. , Jančová, D.(2001):The role of enzymes in plant-fungal pathogens interactions. Journal of Plant Diseases and Protection 108(1): 89-111.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P.(2001):Plant cytoskeleton in defence responses to fungal pathogens. In: Berger, J. (Ed.): Cells III. Kopp Publishing, České Budějovice (Czech Republic), 2001, p. 174.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2000):Imunochemické metody v cytopathologii rostlin (Imunochemical methods in plant cytopathology). Biologické listy (Biological papers) 65, 2000, 262-263.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt