Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Osobní informace

  * 1973, Valašské Meziříčí
mail to Michaela Sedlářová michaela.sedlarova@upol.cz
  Tel.: 585 634 809

Vzdělání

 • 1992-1997: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta: obor Systematická biologie a ekologie – zaměření botanika. Téma diplomové práce: Imunocytochemická a cytochemická lokalizace pyranóza-2-oxidázy v buňkách dřevokazné houby Phanerochaete chrysosporium Burds. a další elektroforetická charakterizace P2O (vedoucí RNDr. Pavla Binarová, CSc. – ÚEB AVČR Olomouc)
 • 1998: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta: učitelství biologie
 • 1997-2000: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra Botaniky: doktorský studijní program Botanika (ve spolupráci s ÚEB AVČR Olomouc). Téma disertační práce: Cytologické změny a úloha cytoskeletu rostlin v průběhu patogeneze biotrofních parazitů (vedoucí Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.)
 • 2009: MZLU v Brně, Agronomická fakulta: habilitační řízení v oboru Rostlinolékařství. Téma hab. práce: Patogeneze Bremia lactucae na Lactuca spp.

Praxe

 • 2000-dosud: vědecký pracovník KB a KBC PřF UP

Zahraniční stáže

 • 2001: Institute of Botany BAS, Sofia, Bulharsko
 • 2002: kurs „Signals involved in Plant-Microbe Interactions“, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warszawa, Polsko
 • 2003: Horticulture Research International Wellesbourne, Warwick, U.K.
 • 2004: Dept. Plant Systems Biology, Gent University, Belgie
 • 2007: Dept. Plant Protection, Szent István University, Gödölö, Maďarsko
 • 2008: Dept. Scientific and Technological, Università degli Studi, Verona, Itálie
 • 2011: Res. Div. Instrum. Analytical Chemistry, Vienna University of Technology, Rakousko
 • 2012: Institute of Botany, University of Hohenheim, Německo
 • 2012: Inst. de Investigaciones Biologicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
 • 2014: Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polsko
 • 2015: Institute of Plant Protection, Szent István University, Gödöllő, Maďarsko
 • 2016: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Polsko (Erasmus)

Členství v odborných společnostech

Výzkumný zájem

 • fytopatogenní houbové organismy
 • interakce Lactuca spp. – Bremia lactucae, Helianthus annuus – Plasmopara halstedii
 • cytoskelet rostlin během infekce houbovými patogeny
 • fenolické látky v rezistenci rostlin
 • reaktivní formy kyslíku a dusíku v průběhu stresu rostlin
 • vliv růstových regulátorů na rezistenci rostlin a vývoj patogenů

Vedoucí bakalářských a diplomových prací

 • 2018-20: Metody uchovávání řasovek se zaměřením na Plasmopara halstedii (DP, Klára Dobešová)
 • 2018-20: Vzdělávací materiály ve výuce bakterií na ZŠ a SŠ (BP, Beata Brudná)
 • 2017-20: Infekce plísně slunečnicové Plasmopara halstedii virem v ČR (BP, Monika Klíčová)
 • 2017-20: Mykologický průzkum městského parku Javorka v České Třebové a PR Psí Kuchyně (DP, Darina Kabrhelová)
 • 2016-19: Plíseň slunečnicová: problematika monosporických izolátů (DP, Nikol Krčová)
 • 2016-17: Mykologický průzkum části údolí Skuhrovského potoka u České Třebové (BP, Darina Kabrhelová)
 • 2016-18: Choroby brukvovitých rostlin se zaměřením na řepku (DP, Barbora Žebroková)
 • 2015-17: Vliv kadmia na produkci reaktivních forem kyslíku u Chlamydomonas reinhardtii (DP, Michaela Rajnohová)
 • 2015-18: Výskyt a variabilita plísně slunečnicové v ČR (BP, Klára Dobešová)
 • 2015-16: Patogeneze Phytophthora spp. a reakce hostitelských rostlin (BP, Jana Poláková)
 • 2014-16: Variabilita populací Plasmopara halstedii v ČR – molekulární metody (DP, Lucie Slobodianová)
 • 2013-15: Vliv stresu na tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku u mikroorganismů (BP, Michaela Rajnohová)
 • 2013-15: Variabilita populací Plasmopara halstedii v ČR (DP, Tomáš Bartůšek)
 • 2013-16: Změny anatomie a metabolismu RONS u rajčete (DP, Vendula Večeřová)
 • 2013-14: Studium vlivu oomycet a elicitorů na obrannou reakci rostlin (BP, Lucie Slobodianová)
 • 2013-16: Houbové choroby rostlin Kanárských ostrovů (BP, Barbora Nováková)
 • 2012-14: Výskyt Plasmopara halstedii viru v české populaci plísně slunečnicové (DP, Romana Pospíchalová)
 • 2012-14: Vliv abiotického stresu na tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku u řas (BP, Jan Novák)
 • 2012-13: Techniky izolace a kultivace plísně slunečnicové (BP, Tereza Doudová)
 • 2012-13: Patogenní variabilita Plasmopara halstedii a rezistence vůči metalaxylu v České Republice (BP, Tomáš Bartůšek)
 • 2011-13: Reaktivní formy dusíku a kyslíku při stresu rostlin (BP, Vendula Večeřová)
 • 2011-12: Lokalizace reaktivních forem kyslíku a dusíku během patogeneze padlí (BP, Klára Křížková)
 • 2009-11: Lokalizace RNOS konfokální mikroskopií (BP, Zuzana Tulpová)
 • 2008-10: Patofyziologie slunečnice – interakce s Plasmopara halstedii (DP, Zuzana Trojanová)
 • 2007-9: Studium interakcí slunečnice-Plasmopara halstedii (DP, Karel Stojaspal)
 • 2007-9: Peroxidasa v interakcích luskovin a houbových patogenů (BP, Gabriela Skalová)
 • 2007-8: Morfologické a anatomické změny rostlin vyvolané houbovými patogeny (BP, Zuzana Trojanová)
 • 2006-7: Variabilita teleomorfy padlí azalek na území České republiky (BP, Karel Stojaspal)
 • 2006-8: Fenolické látky a aktivita PAL rostlin po infekci houbovými patogeny (DP, Pavla Mikšíková)
 • 2005-6: Fenolické látky a aktivita PAL v odpovědi rostlin na infekci houbových patogenů (BP, Pavla Mikšíková)
 • 2002-4: Vliv růstových regulátorů na proces patogeneze biotrofních parazitů (BP, Martina Výtisková)

Vedoucí doktorských disertačních prací

 • 2016-dosud: Diverzita, evoluce a ekologie bryofilních askomycetů (Zuzana Egertová)
 • 2014-17: Variabilita interakcí slunečnice - Plasmopara halstedii (Romana Pospíchalová)
 • 2010-17: Patogenní variabilita a studium interakcí v patosystému Helianthus spp. - Plasmopara halstedii (Zuzana Trojanová)

Přehled (spolu)řešených projektů

 • GAP501/12/0590 - Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce (spolupracovník)
 • LH11013 - S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky (spolupracovník)
 • 7AMB12AT018 - Biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie a identifikace proteinových markerů infekce (spolupracovník)
 • MEB061003 - Identifikace a biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie (spolupracovník)
 • 7AMB12AR027 - Interakce signálních drah extracelulárního ATP, oxidu dusnatého a rostlinných hormonů při regulaci růstu a vývoje rostlin (spolupracovník)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0171 - FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (hlavní řešitel)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0316 - Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie (spolupracovník)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0158 - Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP (spolupracovník)
 • QH 71254 - Inovace metod ochrany slunečnice (spoluřešitel)
 • MSM 6998959215 - Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (spolupracovník)
 • FRVŠ 78/2009 - Praktická fytopatologie (řešitel)
 • FRVŠ 1147/2009 - Obecná mikrobiologie pro biologické obory (spolupracovník)
 • QD 60099 - Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům (spoluřešitel)
 • MZe ČR - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy (spoluřešitel)
 • FRVŠ 1225/2006 - Názorné učební texty z anatomie cévnatých rostlin a houbových organismů - fytopatologie (spoluřešitel)
 • GP 522/02/D011 - Cytologické a biochemické aspekty interakce rostlin a patogenů (model Lactuca spp.-Bremia lactucae) (řešitel)
 • FRVŠ 38/2004 - Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů
 • MSM 153100010 - Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin (spoluřešitel)
 • IG UP (1998) - Cytopatologické a patobiochemické aspekty interakce rostlin a fytopatogenních hub
 • (Modelové interakce Lactuca spp.-Bremia lactucae, Pisum sativum-Fusarium spp.) (řešitel)

Výuka

 • BOT/OBMSB – Obecná mikrobiologie
 • BOT/ZMBO – Základy mikrobiologie
 • BOT/FYTEX – Fytopatologická exkurze
 • BOT/MYKEX – Mykologická exkurze
 • BOT/MOA, MOAC – Mikroskopie a obrazová analýza
 • BOT/PTAF – Patologická anatomie, fyziologie a biochemie rostlin (od 2019/20)
 • BOT/OBFF – Obecná fytopatologie (od 2019/20)
 • BOT/SFF – Speciální fytopatologie – verze 1, 2, 3 (od 2019/20)
 • BOT/ZFPEN – Základy fytopatologie v angličtině (od 2019/20)
 • BOT/BRF – Bakteriologie rostlin (od 2019/20)
 • BOT/PFP – Praktická fytopatologie (do 2018/19)
 • BOT/ZFP – Základy fytopatologie (do 2018/19)
 • BOT/FPP – Fytopatologie pro pokročilé (do 2018/19)

Publikace

 • Kitner, M. , Thines, M., Sedlářová, M. , Vaculná, L. , Bán, R., Körösi, K., Iwebor, M., Antonova, T., Ali, T., Nádvorník, P., Lebeda, A. , Spring, O.(2023):Genetic structure of Plasmopara halstedii populations across Europe and South Russia. Plant Pathology 72(2), 361–375. https://doi.org/10.1111/ppa.13666
 • Sedlářová, M. (2022):Malá houbová esence. Academix 2022(3): 6-7.
 • Prasad, A., Rossi, C., Manoharan, R.R., Sedlářová, M. , Cangeloni, L., Rathi, D., Tamasi, G., Pospíšil, P., Consumi, M.(2022):Bioactive Compounds and Their Impact on Protein Modification in Human Cells. IJMS 23(13): 7424. doi: 10.3390/ijms23137424
 • Sochorová Z, Carbone M, Sedlářová, M. , Polhorský A, Sochor M(2022):Pseudoplectania africana (Sarcosomataceae, Pezizales), a new species from South Africa. Bothalia 52(1): a1. DOI: https://doi.org/10.38201/btha.abc.v52.i1.1
 • Jedelská, T., Sedlářová, M. , Lochman, J., Činčalová, L., Luhová, L., Petřivalský, M.(2021):Protein S-nitrosation differentially modulates tomato responses to infection by hemi-biotrophic oomycetes of Phytophthora spp. Horticulture Research 2021, 8, 34. https://doi.org/10.1038/s41438-021-00469-3[PDF]
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Kale, R., Frankel, L.K., Sallans, L., Bricker, T.K., Pospíšil, P.(2021):Tocopherol controls D1 amino acid oxidation by oxygen radicals in Photosystem II. PNAS January 26, 2021 118 (4) e2019246118; https://doi.org/10.1073/pnas.2019246118
 • Sochorová, Z., Eckstein, J., Sedlářová, M. , Sochor, M.(2021):Octospora doebbeleri, a new bryophilous species on Dicranoweisia cirrata. Sydowia 73 (2021): 233-246. DOI 10.12905/0380.sydowia73-2021-0233
 • Prasad, A., Manoharan, R.R., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2021):Free Radical-Mediated Protein Radical Formation in Differentiating Monocytes. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 9963. on-line https://www.mdpi.com/1422-0067/22/18/9963
 • Sedlářová, M. (2021):Jubilant Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Mykologické listy 148: 69-78.
 • Sedlářová, M. , Mieslerová, B. , Drábková Trojanová Z., Lebeda, A. (2021):Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin (Biotrophic fungal and oomycete parasites of wild plants). Česká fytopatologická společnost, Praha, 168 str. ISBN 978-80-903545-6-2 (print) a ISBN 978-80-903545-7-9 (On-line) - ke stažení na webu ČFS https://www.vurv.cz/cspp/publikace.html
 • Skalický, V., Vojtková, T., Pěnčík, A., Vrána, J., Juzoń, K., Koláčková, V., Sedlářová, M. , Kubeš, M.F., Novák, O.(2021):Auxin Metabolite Profiling in Isolated and Intact Plant Nuclei. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12369. on-line https://doi.org/10.3390/ ijms222212369
 • Komínek P., Křížková I., Aulic, Lebeda, A. , Malenovská H., Mertelík J., Mr, Sedlářová, M. , Skuhrovec J., Svoboda P., Urba(2021):Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 2021. 65 stran. ISBN 978-80-7427-353-7
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Balukova, A., Rác, M., Pospíšil, P.(2020):Reactive Oxygen Species as a Response to Wounding: In Vivo Imaging in Arabidopsis thaliana. Frontiers in Plant Science Vol. 10, p. 1660 (10 pp). Online at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01660/full
 • Sedlářová, M. , Dobešová K., Lebeda, A. (2020):Plíseň slunečnice v České republice. Agromanuál 15 (5): 32-34. https://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/agromanual-2020-5
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Petřeková, V., Dvořáková, J., Sedlářová, M. , Cook, R.T.A., Lebeda, A. (2020):Golovinomyces powdery mildews on Asteraceae in the Czech Republic. Plant Protection Science 56(3): 163-179. https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=129_2019-PPS
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Michutová, M., Petřeková, V., Cook R., Lebeda, A. (2020):Powdery Mildews on Trees and Shrubs in Botanical Gardens, Parks and Urban Green Areas in the Czech Republic. Forests 2020, 11, 967 (20 pp.); doi:10.3390/f11090967
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Balukova, A., Ovsii, A., Rác, M., Křupka, M., Kasai, S., Pospíšil, P.(2020):Reactive oxygen species imaging in U937 cells. Frontiers in Physiology 11: 552569 (7 pp). Online at: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.552569
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Ksas, K., Havaux, M., Pospíšil, P.(2020):Interplay between antioxidants in response to photooxidative stress in Arabidopsis. Free Radical Biology and Medicine 160: 864-907. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.08.027 . By 2020-12-17 free access at https://authors.elsevier.com/c/1b~Oi_KHRKFma2
 • Kučerová, Z., Rác, M., Mikulík, J., Plíhal, O., Pospíšil, P., Bryksová, M., Sedlářová, M. , Doležal, K., Špundová, M.(2020):The Anti-Senescence Activity of Cytokinin Arabinosides in Wheat and Arabidopsis Is Negatively Correlated with Ethylene Production. IJMS 2020, 21(21), 8109 ; https://doi.org/10.3390/ijms21218109
 • Jahnová, J., Činčalová, L., Sedlářová, M. , Jedelská, T., Sekaninová, J., Mieslerová, B. , Luhová, L., Barroso, J.B., Petřivalský, M.(2020):Differential modulation of S-nitrosoglutathione reductase and reactive nitrogen species in wild and cultivated tomato genotypes during development and powdery mildew infection. Plant Physiology and Biochemistry 155: 297-310. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.06.039
 • Sochorová, Z., Matočec, N., Kušan, I., Janošík, L., Eckstein, J., Vega, M., Mešić, A., Sedlářová, M. , Martínez-Gil, R., Sochor, M.(2020):Amended description of the rarely reported bryophilous ascomycete Octospora svrcekii (Pyronemataceae) with notes on the phylogeny of the section Wrightoideae. Phytotaxa 475 (1): 1-17. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.475.1.1
 • Sypabekkyzy, G., Sedlářová, M. , Rakhimova, Y., V., Yermekova, B. D., Kyzmetova, L. A., Assylbek, A. M.(2020):Diversity of rust fungi on woody and shrubby vegetation of the Zailiysky Alatau. International Journal of Biology and Chemistry13(2): 14-23. [PDF]
 • Bieleszová, K., Pařízková, B., Kubeš, M., Husičková, A., Kubala, M., Ma, Q., Sedlářová, M. , Robert, S., Doležal., K., Strnad, M., Novák, O., Žukauskaitė, A.(2019):New fluorescently labeled auxins exhibit promising anti-auxin activity. New biotechnology 48 (SI): 44-52. DOI:10.1016/j.nbt.2018.06.003 . Ke stažení na:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678417305721?via%3Dihub
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2019):Organic radical imaging in plants: Focus on protein radicals. - Free Radical Biology and Medicine 130: 568-575.[PDF]
 • Perničková, K., Koláčková, V., Lukaszewski, A.J., Fan, C., Vrána, J., Duchoslav, M. , Jenkins, G., Phillips, D., Šamajová, O., Sedlářová, M. , Šamaj, J., Doležel, J., Kopecký, D.(2019):Instability of Alien Chromosome Introgressions in Wheat Associated with Improper Positioning in the Nucleus. - Int. J. Mol. Sci. 20(6): 1448. [PDF]
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2019):Characterization of Protein Radicals in Arabidopsis. - Frontiers in Physiology 10: 958. Ke stažení na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00958/full
 • Koláčková, V., Perničková, K., Vrána, J., Duchoslav, M. , Jenkins, G., Phillips, D., Turkosi, E., Šamajová, O., Sedlářová, M. , Šamaj, J., Doležel, J., Kopecký, D.(2019):Variability in the arrangement of alien introgression chromatin in 3D space of wheat and rye nuclei. - Int. J. Mol. Sci. 20(17): 4143.[PDF]
 • Ferretti, U., Ciura, J., Ksas, B., Rác, M., Sedlářová, M. , Kruk, J., Havaux, M., Pospíšil, P.(2018):Chemical quenching of singlet oxygen by plastoquinols and their oxidation products in Arabidopsis. Plant Journal 95 (5): 848-861. DOI: 10.1111/tpj.13993 . Ke stažení na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tpj.13993
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2018):Singlet oxygen imaging using fluorescent probe Singlet Oxygen Sensor Green in photosynthetic organisms. Scientific Reports 8: 13685. DOI: 10.1038/s41598-018-31638-5 [PDF]
 • Plachká, E., Sedlářová, M. , Odstrčilová, L.(2018):Analýza příčin praskání šešulí řepky olejky. Agromanuál 13 (5): 54-57.
 • Kumar, A., Prasad, A., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2018):Data on detection of singlet oxygen, hydroxyl radical and organic radical in Arabidopsis thaliana. Data in Brief 21: 2246-2252. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.11.033 . Ke stažení na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340918314264?via%3Dihub
 • Drábková Trojanová, Z., Sedlářová, M. , Pospíchalová, R., Lebeda, A. (2018):Pathogenic variability of Plasmopara halstedii infecting sunflower in the Czech Republic. Plant Pathology 67(1): 136-144. DOI: 10.1111/ppa.12722 . Ke stažení na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12722
 • Tichá T., Sedlářová, M. , Činčalová L., Drábková Trojanová Z., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Luhová L., Petřivalský M.(2018):Involvement of S-nitrosothiols modulation by S-nitrosoglutathione reductase in defence responses of lettuce and wild Lactuca spp. to biotrophic mildews. Planta 247(5): 1203-1215. doi: 10.1007/s00425-018-2858-1 . Ke stažení na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29417270
 • Trojanová, Z., Sedlářová, M. , Gulya, T.J., Lebeda, A. (2017):Methodology of virulence screening and race characterization of Plasmopara halstedii, and resistance evaluation in sunflower – review. Plant Pathology 66 (2): 171-185. [PDF]
 • Tichá, T., Činčalová, L., Kopečný, D., Sedlářová, M. , Kopečná, M., Luhová, L., Petřivalský, M.(2017):Characterization of S-nitrosoglutathione reductase from Brassica and Lactuca spp. and its modulation during plant development. Nitric Oxide 68: 68-76. [PDF]
 • Omidvar, V., Mohorianu, I., Dalmay, T., Zheng, Y., Fei, Z., Pucci, A., Mazzucato, A., Večeřová, V., Sedlářová, M. , Fellner, M.(2017):Transcriptional regulation of male-sterility in 7B-1 male-sterile tomato mutant. PLoS ONE 12(2): e0170715. doi:10.1371/journal.pone.0170715 [PDF]
 • Sedlářová, M. , Luhová, L.(2017):Re-evaluation of imaging methods of reactive oxygen and nitrogen species in plants and fungi: influence of cell wall composition. Frontiers in Physiology 8: 826. DOI:10.3389/fphys.2017.00826 . Ke stažení na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00826/full
 • Sedlářová, M. (2017):Mykózy rostlin (nejen Kanárských ostrovů). Živa 2017 (5): 241-244.
 • Prasad, A., Sedlářová, M. , Kale, R.S., Pospíšil, P.(2017):Lipoxygenase in singlet oxygen generation as a response to wounding: in vivo imaging in Arabidopsis thaliana. Scientific Reports 7: 9831. DOI:10.1038/s41598-017-09758-1 . Ke stažení na: https://www.nature.com/articles/s41598-017-09758-1
 • Hašler, P. , Ondřej, V. , Švécarová, M. , Sedlářová, M. , Vaidová, M., Poulíčková, A. (2017):Tritium influence on morphology, reactive oxygen species production and catalase gene expression in Pseudendoclonium basilense and Stigeoclonium nanum (Chlorophyta). Fottea 17(1): 127–135. DOI: 10.5507/fot.2017.012
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2017):Review of tomato powdery mildew – a challenging problem for researchers, breeders and growers. Acta Horticulturae 1159: 107-115. DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1159.17
 • Prasad, A., Ferretti, U., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2016):Singlet oxygen production in Chlamydomonas reinhardtii under heat stress. Scientific Reports 6: 20094 (12 pp.). Ke stažení na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4757480/pdf/srep20094.pdf
 • Sedlářová, M. , Kubienová, L., Drábková Trojanová, Z., Luhová, L., Lebeda, A. , Petřivalský, M.(2016):The role of nitric oxide in development and pathogenesis of biotrophic phytopathogens – downy and powdery mildews. Advances in Botanical Research 77: 263-283. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Pospíchalová, R. , Drábková Trojanová, Z., Bartůšek, T., Slobodianová, L., Lebeda, A. (2016):First report of Plasmopara halstedii new races 705 and 715 on sunflower from Czech Republic – short communication. Plant Protection Science 52(3): 182-187. [PDF]
 • Beinhauer, J., Lenobel, R., Loginov, D., Chamrád, I., Řehulka, P., Sedlářová, M. , Marchetti-Deschmann, M., Allmaier, G., Šebela, M.(2016):Identification of Bremia lactucae and Oidium neolycopersici proteins extracted for intact spore MALDI mass spectrometric biotyping. Electrophoresis 37(22): 2940-2952. [PDF]
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2016):Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2016, 199 pp. (ISBN 978-80-244-4983-8)
 • Piterková, J., Luhová, L., Navrátilová, B. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M.(2015):Early and long-term responses of cucumber cells to high cadmium concentration are modulated by nitric oxide and reactive oxygen species. Acta Physiologiae Plantarum 37(2): 19 (12 pp.). [PDF]
 • Rác, M., Křupka, M., Binder, S., Sedlářová, M. , Matušková, Z., Raška, M., Pospíšil, P.(2015):Oxidative damage of U937 human leukemic cells caused by hydroxyl radical results in singlet oxygen formation. PLOS ONE 10(3): e0116958 (19 pp.).[PDF]
 • Rác, M., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2015):The formation of electronically excited species in U266 cells. Scientific Reports 5: 8882 (8 pp.). Ke stažení na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4351533/
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2015):Praktické využití hub a houbám podobných organismů v potravinářství, zemědělství, lékařství a průmyslu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015, 175 pp. (ISBN 978-80-244-4703-2)
 • Rastogi, A., Yadav, D.K., Szymańska, R., Kruk, J., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2014):Singlet oxygen scavenging activity of tocopherol and plastochromanol in Arabidopsis thaliana: Relevance to photooxidative stress. Plant Cell and Environment 37(2): 392-401.[PDF]
 • Chalupová, J., Raus, M., Sedlářová, M. , Šebela, M.(2014):Identification of fungal microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry. Biotechnology Advances 32(1): 230-241.[PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2014):Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersici. European Journal of Plant Pathology, 138: 569-596. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Trojanová, Z., Lebeda, A. (2013):Distribution and harmfulness of Plasmopara halstedii on sunflower in the Czech Republic. Plant Protection Science 49 (1): 1-10.[PDF]
 • Kyseláková, H., Sedlářová, M. , Kubala, M., Nožková, V., Piterková, J., Luhová, L., Novák, O., Ilík, P.(2013):Reactive oxygen and nitrogen species and hormone signalling in systemic infection of pea by Pea enation mosaic virus. Plant Protection Science 49(3): 105-119.[PDF]
 • Kubienová, L., Sedlářová, M. , Wünschová-Vítečková, A., Piterková, J., Luhová, L., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Navrátil, M., Petřivalský, M.(2013):Effect of extreme temperatures on powdery mildew development and Hsp70 induction in tomato and wild Solanum spp. Plant Protection Science, 49(Special Issue): S41–S54. [PDF]
 • Sinha, R.K., Komenda, J., Knoppová, J., Sedlářová, M. , Pospíšil, P.(2012):Small CAB-like proteins prevent formation of singlet oxygen in the damaged Photosystem II complex of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Plant, Cell & Environment 35(4): 806-818.[PDF]
 • Petřivalský, M., Vaníčková, P., Ryzí, M., Navrátilová, B. , Piterková, J., Sedlářová, M. , Luhová, L.(2012):The effects of reactive nitrogen and oxygen species on regeneration and growth of cucumber cells from isolated protoplasts. Plant Cell Tissue and Organ Culture 108 (2): 237-249.[PDF]
 • Chalupová, J., Sedlářová, M. , Helmel, M., Řehulka, P., Marchetti-Deschmann, M., Allmaier, G., Šebela, M.(2012):MALDI-based intact spore mass spectrometry of downy and powdery mildews. Journal of Mass Spectrometry 47: 978–986.[PDF]
 • Švábová, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Dostálová, R., Ondřej, M., Horáček, J., Smýkalová, I., Griga, M.(2011): Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on morphological characteristics and peroxidase activity pea cultivars with different susceptibility. Journal of Plant Pathology 93(1): 19-30. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Piterková, J., Kočířová, J., Luhová, L., Lebeda, A. (2011):Influence of nitric oxide and reactive oxygen species on development of lettuce downy mildew in Lactuca spp. European Journal of Plant Pathology 129(2): 267-280.[PDF]
 • Piterková, J., Hoffman, J., Petřivalský, M., Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2011):Dual role of nitric oxide in Lycopersicon spp. - Oidium neolycopersici interactions. Environmental and Experimental Botany 74: 37-44.[PDF]
 • Šírová, J., Sedlářová, M. , Piterková, J., Luhová, L., Petřivalský, M.(2011):The role of nitric oxide in the germination of plant seeds and pollen. Plant Science 181(5): 560-572.[PDF]
 • Prokopová, J., Špundová, M., Sedlářová, M. , Husičková, A., Lebeda, A. (2010):Photosynthetic responses of lettuce to downy mildew infection and cytokinin treatment. Plant Physiology and Biochemistry 48(8): 716-723.[PDF]
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Protivánková I., Piterková J., Sedlářová, M. , Luhová L., Lebeda, A. (2010):Recondensation level of repetitive sequences in the plant protoplast nucleus is limited by oxidative stress. Journal of Experimental Botany 61 (9): 2395-2401. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Stojaspal, K., Lebeda, A. (2010):Rozšíření a patogenita Plasmopara halstedii, původce plísně slunečnice, v České republice. Rostlinolékař 2010 (1): 17-20.
 • Choi, Y.J., Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Shin, H.D.(2010):First report of downy mildew caused by Peronospora verbenae on verbena in the Czech Republic. Plant Pathology 59(6): 1166.[PDF]
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Mikšíková, P., Duchoslav, M. , Sedláková, B. , McCreight, J.D.(2009):Histological aspects of Cucumis melo PI 313970 resistance to Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum. Journal of Plant Diseases and Protection 116 (4): 169-176.[PDF]
 • Šmehilová, M., Galuszka, P., Bilyeu, K.D., Jaworek, P., Kowalska, M., Šebela, M., Sedlářová, M. , English, J.T., Frébort, I.(2009):Subcellular localization and biochemical comparison of cytosolic and secreted cytokinin dehydrogenase enzymes from maize. Journal of Experimental Botany 60(9): 2701-2712. Download https://academic.oup.com/jxb/article/60/9/2701/510909/Subcellular-localization-and-biochemical
 • Piterková, J., Petřivalský, M., Luhová, L., Mieslerová, B., Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2009):Local and systemic production of nitric oxide in tomato responses to powdery mildew infection. Molecular Plant Pathology 10(4): 501–513. [PDF]
 • Sedlář, J., Flusser, J., Sedlářová, M. (2008):Photorealistic Modeling of the Growth of Filamentous Specimens. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2008, Article ID 520972, 9 pp.[PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. (2008):First report of Erysiphe palczewskii on Caragana arborescens in the Czech Republic. Plant Pathology 57(4), 779.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Pejchal, M.(2008):Occurrence of Anamorphic and Teleomorphic State of Erysiphe palczewskii (syn. Microsphaera palczewskii) on Caragana arborescens in the Czech Republic and Austria and its Morphological Characterization. Plant Protection Science 44(2): 41-48.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Prokopová, J.(2008):Diversity of defence mechanisms in plant-oomycete interactions: A case study of Lactuca spp.-Bremia lactucae. European Journal of Plant Pathology 122(1): 71-89.
 • Švábová, L., Klenotičová, H., Griga, M., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. (2008):Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin. Úroda LVI(12): 59-61.
 • Sedlářová, M. , Vinter, V. (2007):Rostlinná pletiva pod vlivem „houbových“ chorob. Živa 6: 250-253.
 • Novotný, D., Sedlářová, M. (2007):Fytopatologická mykologie. Mykologické listy 100: 21-23.
 • Sedlářová, M. , Luhová, L., Petřivalský, M., Lebeda, A. (2007):Localization and metabolism of reactive oxygen species during Bremia lactucae pathogenesis in Lactuca sativa and wild Lactuca spp. Plant Physiology and Biochemistry 45(8): 607-616.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Rybka, V., Sedlářová, M. , Petrželová, I.(2007):The first record of powdery mildew on Homalocladium platycladium in the Czech Republic. Plant Pathology 56(4): 722.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Jankovský, L., Shin, H.D.(2007):First report of rhododendron powdery mildew on Rhododendron spp. in the Czech Republic. Plant Pathology 56(2): 354.
 • Prokopová, J., Nauš, J., Špundová, M., Sedlářová, M. (2007):The effect of meta-topolin on optical parameters of lettuce leaf discs infected by Bremia lactucae. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 73-78.
 • Petřivalský, M., Kočířová, J., Sedlářová, M. , Piterková, J., Luhová, L., Lebeda, A. (2007):On the role of nitric oxide in Bremia lactucae pathogenesis on Lactuca sativa. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 175-183.
 • Sedlářová, M. , Výtisková, M., Doležal, K., Lebeda, A. (2007):Pre-incubation with cytokinins delays chlorophyll degradation in Lactuca spp. tissues and reduces Bremia lactucae sporulation. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 185-192.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Lynn, J., Pink, D.A.C.(2006):Phenotypic and histological expression of different genetic backgrounds in interactions between lettuce, wild Lactuca spp., L. sativa x L. serriola hybrids and Bremia lactucae. Eur. J. Plant Pathol. 115(4): 431-441.
 • Sedlářová, M. , Výtisková, M., Doležal, K., Lebeda, A. (2005):Treatment with cytokinins delays chlorophyll degradation induced by Bremia lactucae pathogenesis on host Lactuca spp. Auxins and Cytokinins in Plant Development 7.-12.7.2005, Praha (Abstracts). Biologia Plantarum 49 (Suppl.): p. 33.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. (2004):Obranné mechanismy rostlin v interakcích hostitel –patogen (Defence mechanisms of plants in the host-pathogen interactions). In: Věchet, L. (Ed.): Choroby rostlin, s důrazem na obilniny, jejich symptomy a rezistence, molekulární a biochemická charakteristika interakcí hostitel-patogen (Diseases of p
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2004):The role of active oxygen species in defence response of Lactuca spp. to Bremia lactucae. Úloha aktivních forem kyslíku v obranné reakci Lactuca spp. vůči Bremia lactucae. Acta Phytotechnica et zootechnica 7 (Sp. Is.): 272-274.
 • Vinter, V. , Sedlářová, M. (2004):Co popisuje stelární teorie. Živa 2004 (2): 59-61.
 • Vinter, V. , Sedlářová, M. (2004):Systémy vodivých pletiv cévnatých rostlin. Živa 2004 (1): 14-16.
 • Mlíčková, K., Sedlářová, M. , Luhová, L., Peč, P., Lebeda, A. (2003):Histochemické metody stanovení patologických změn v listech rostlin v průběhu patogenese biotrofních houbových parazitů (Histochemical methods for detection of pathological changes in plant leaves during pathogenesis of fungal biotrophic parasites). Biol. Listy 68, 2003, 212-219.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P., Luhová, L.(2002):Role of plant cell in host-pathogen interactions: Lactuca spp.-Bremia lactucae. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 507-509.
 • Mikulík, J., Sedlářová, M. , Vinter, V. (2002):Pathogenic fungi on Dianthus superbus subsp. superbus and their influence on host plants germination and survival. Acta Univ. Palacki, Fac. Rer. Nat., Biologica 39-40, 2001-2002, pp. 19-25.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2002):Cytologické aspekty interakce rostlin a pathogenů. Biologické listy 67: 59-73.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2001):Changes in microtubular alignement in Lactuca spp. (Asteraceae) epidermal cells during early stages of infection by Bremia lactucae (Peronosporaceae). Phyton 41, 2001, 21-34.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Pink, D.A.C.(2001):The early stages of interaction between effective and non-effective race-specific genes in Lactuca sativa, wild Lactuca spp. and Bremia lactucae (NL16). J. Plant Dis. Protec. 108, 2001, 477-489.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Histochemical detection and role of phenolic compounds in the defense response of Lactuca spp. to lettuce downy mildew (Bremia lactucae). J. Phytopathol. 149, 2001, 693-697.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Buněčné mechanismy podmiňující interakce rostlin a patogenů. Živa 87(5): 201-203.
 • Lebeda, A. , Luhová, L., Sedlářová, M. , Jančová, D.(2001):The role of enzymes in plant-fungal pathogens interactions. Journal of Plant Diseases and Protection 108(1): 89-111.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P.(2001):Plant cytoskeleton in defence responses to fungal pathogens. In: Berger, J. (Ed.): Cells III. Kopp Publishing, České Budějovice (Czech Republic), 2001, p. 174.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2000):Imunochemické metody v cytopathologii rostlin (Imunochemical methods in plant cytopathology). Biologické listy (Biological papers) 65, 2000, 262-263.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2023
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt