Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Osobní informace

  * 1951, Brno
mail to Aleš Lebeda ales.lebeda@upol.cz
  Tel.: 585 634 800

Vzdělání

 • 1970-1975: Vysoká škola zemědělská v Brně, Agronomická fakulta, obor: zahradnictví (Ing.)
 • 1977-1978: Karlova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, postgraduální studium mykologie
 • 1981-1982: Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, obor: speciální produkce rostlinná (zaměření na genetiku a šlechtění rostlin na rezistenci) (CSc.)
 • 1993: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor: zemědělská a lesnická fytopatologie (DrSc.).
 • 1994: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor: zelinářství (Doc.)
 • 1999: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor: zemědělská botanika (Prof.)

Praxe

 • 1975-1991: vedoucí fytopatologické laboratoře, VŠÚZ Olomouc, Šlechtitelská stanice Smržice
 • 1991-1994: vedoucí fytopatologické laboratoře, SEMO s.r.o. Smržice
 • 1994-1995: docent, katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1995-dosud: vedoucí katedry botaniky PřF UP v Olomouci

Ostatní praxe

 • 1984-1987: externí vyučující na Gymnáziu J.Wolkera v Prostějově
 • 1986-1991: externí přednášející v postgraduálním studiu na Zemědělské fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.
 • 1990: externí přednášející na Zahradnické fakultě MZLU v Brně, Lednice na Moravě
 • 1991: externí přednášející na Zemědělské Univerzitě v Nitře
 • 1991-1996: expert FAO a MAAE pro oblast rostlinné patologie a šlechtění na rezistenci
 • 1996: externí přednášející v postgraduálním studiu na České zemědělské univerzitě v Praze

Významné zahraniční stáže

 • Celkem absolvoval 25 střednědobých a dlouhodobých vědeckých pobytů na zahraničních pracovištích (Austrálie, Holandsko, Izrael, Korea, Německo, Švédsko, USA, Velká Británie)

Vyžádané přednášky

 • dosud předneseno 117 přednášek v 24 zemích

Mezinárodní ceny

 • 1996: Rudolf Hermanns Foundation Award (Geiseinheim, Německo)
 • 2000: Visiting Fellow Award (HRI, Wellesbourne, Anglie)

Členství ve vědeckých společnostech, radách, komisích a redakčních radách časopisů

 • člen 39 vědeckých společností, rad, komisí a redakč. rad časopisů, z toho 9 zahraničních
 • International Society for Plant Pathology a) Temperate Downy Mildew Group; (1978- ) b) Ecological and Evolutionary Plant-Pathogen System Cooperative (1986- )
 • Foundation of Antonín Švehla (for agricultural research and development in Czech Republic) (1990-1994)
 • Czech Scientific Society for Mycology (1978- )
 • Czechoslovak Biological Society (1989- )
 • Genetic Society of Gregor Mendel (Czech Republic) (1992- )
 • Czechoslovak Scientific Horticultural Society (1990- )
 • The American Biographical Institute, Research Board of Advisors (1990- )
 • Editorial Board of the Scientific Journal "Plant Protection Science" (Published by the Institute of Scientific-Technical Information in Agriculture, Czech Republic) (1993- ), Head of Editorial Board (2006-)
 • Board of the Czech Ministry of Agriculture, Evaluation of Research Proposals (1993-1994)
 • Czech Academy of Agricultural Science (1990- ); a) Section of Plant Protection, b) Section of Horticultural and Special Crops.
 • The Cucurbit Network (USA) (1994-2000)
 • Sigma Xi, The Scientific Research Society (USA)(1995-1999)
 • International Society for Horticultural Science - Vegetable Virus Working Group (1994-2005)
 • Grant Agency of the Czech Republic (1993-1998)
 • Research Board of Research Institute of Crop Production, Praha (Czech Republic) (1992- )
 • Research Board of Potato Research Institute, Havlíčkův Brod (Czech Republic) (1995- 2004)
 • Editorial Board of Scientific Journal Czech Mycology (publ.by Czech Scientific Society for Mycology, Praha) (1995-)
 • Board for Ph.D. Study of Botany, Palacký University, Faculty of Science, Olomouc (Czech Republic) (1995- ), chief (1996- )
 • Board for Ph.D. Study of Biology, Palacký University, Faculty of Medicine, Olomouc (Czech Republic) (1996- )
 • Research Board of AGRITEC Ltd., Šumperk (Czech Republic) (1996- )
 • Scientific Board, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc (1996- )
 • Czech Society for Plant Pathology (1996- ), vicepresident (1996-), president (2007- )
 • National Board for Genetic Resources of Microorganisms and Small Animals, Prague (1996- )
 • EUCARPIA-European Association for Research on Plant Breeding /The Netherlands/ Vegetable Working Group (1997- )
 • Polish Botanical Society/Societas Botanicorum Poloniae (1997- )
 • Study Governing Board, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc (1998- )
 • Accreditation Commission of the Czech Republic (group for biological sciences) by Czech Ministry of Education, Youth and Sport (1998-)
 • Leonardo da Vinci, National Training Fund /Praha/ (1998-2000)
 • Board for the scientific degree DrSc. (Doctor of Science) in the field of Agricultural and Forestry Phytopathology and Plant Protection (1998- )
 • International Plant Genetic Resources Institute, Vegetable Network Coordinating Group, Rome, Italy (1999- ), Working Group for Leafy Vegetables (chief 2000-2005)
 • Scientific Board of Palacký University in Olomouc, Czech Republic (2000- )
 • Research Board of Agricultural Research Institute Kroměříž, Ltd., Kroměříž (Czech Republic) (2001- )
 • International Society for Horticultural Science (2001- )
 • Working Group for Plant Protection Research by Plant Protection Board of Ministry of Agriculture of the Czech Republic (2005-)
 • Redakční rada časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (2008 -, člen)
 • Editorial Advisory Board of the Vegetable Crops Research Bulletin (2008-, člen); Research Institute of Vegetable Crops (Skierniewice, Poland)

Výzkumný zájem

 • Studium biologie a genetické variability (detekce patotypů, ras a fenotypů virulence) rostlinných patogenů (hlavně biotrofních hub řádů Erysiphales (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Oidium lycopersici) a Peronosporales (Bremia lactucae, Pseudoperonospora cubensis) a hub z třídy Deuteromycetes)
 • Studium biodiverzity a genetické variability potenciálních zdrojů rezistence vůči patogenům (planí progenitoři, např. Lactuca spp., Cucurbitaceae, Pisum spp., Lycopersicon spp.)
 • Studium biodiverzity a genetické variability interakcí hostitel-patogen v kulturních (hlavně zelenina) a přírodních patosystémech (např. Lactuca spp. – Bremia lactucae, E. cichoracearum; Cucurbitaceae – Pseudoperonospora cubensis, padlí; Lycopersicon spp. – O. lycopersici; Pisum spp. – Fusarium spp.; Utricularia spp. – padlí)
 • Studium obranných mechanismů rostlin vůči patogenům na populační úrovni /epidemiologie/ (Cucurbitaceae – Psedoperonospora cubensis, padlí; Lycopersicon spp. – O. lycopersici); histologické a buněčné úrovni /histologie a cytologie/ (Lactuca spp. – Bremia lactucae; Lycopersicon spp. – O. lycopersici), biochemické úrovni (Pisum spp. – Fusarium spp.; Lycopersicon spp. – O. lycopersici)

Vedoucí diplomových prací

 • 1996-1999: Genetická variabilita virulence Bremia lactucae v populacích Lactuca serriola (I. Petrželová)
 • 1996-1999: Studium rozšíření hub řádu Erysiphales na čeledi Cucurbitaceae v České republice (B. Sedláková)
 • 1997-1999: Rezistence genotypů Cucurbita pepo k Erysiphe cichoracearum (M. Černíková)
 • 1998-2000: Specifikace patotypů a fyziologických ras padlí tykvovitých (J. Katovská)
 • 1999-2000: Patogenní variabilita plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis) (P. Sedláčková)
 • 1999-2001: Mykofloristický výzkum na vybraných lokalitách v pramenné oblasti Rožnovské Bečvy a Bílé (M. Vašutová)
 • 2000-2003: Studium rozšíření fytopatogenních hub řádu Erysiphales v přírodní rezervaci Údolí Jizery u Semil a Bítouchova (M. Kozáková)
 • 2001-2003: Mykotoxikologicky významné jedovaté houby v České republice (Z. Kubištová)
 • 2002-2003: Mykoflóra lužního lesa (T. Papež)
 • 2000-2004 : Variabilita virulence Bremia lactucae a rezistence Lactuca serriola (M. Sedláčková)
 • 2002-2006 : Morfologická variabilita vybraných evropských populací Lactuca serriola (A. Novotná)
 • 2003-2005: Determinace patotypů plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis) (M. Erbesová)
 • 2003-2005: Výskyt kmenů Pseudoperonospora cubensis rezistentních k fungicidům (L. Gieselová)
 • 2003-2006: Rezistence genových zdrojů Cucumis melo vůči patotypům plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis) (J. Štěpánková)
 • 2005- 2008: Studium interakcí planých zástupců rodu Lactuca a padlí (Golovinomyces cichoracearum) (E.Česneková)
 • 2004-2007: Variabilita rezistence genových zdrojů Cucumis melo vůči patotypům Pseudoperonospora cubensis (Z. Hubková)
 • 2004-2007: Variabilita obsahu DNA u evropských populací genových zdrojů Lactuca serriola (V. Hybšová)
 • 2001-2004: Allium a Fusarium - biotické interakce I. (P. Provaz)
 • 2006- :Rezistence k fungicidům v populaci padlí tykvovitých v České republice (H. Jeřábková)
 • 2006-: Výskyt kmenů s rezistencí vůči fungicidům v populacích plísně tykvovitých v České republice (M. Němcová)
 • 2007-: Využití proteinových a molekulárních markerů pro charakterizaci variability genových zdrojů rodu Lactuca (P. Šmachová

Doktorandi (ukončené studium)

 • RNDr. Ivana Doležalová, téma disertační práce: Srovnávací studium vybraných genových zdrojů rodu Lactuca a jejich geografická distribuce
 • Mgr. Marta Dziechciarková, téma disertační práce: Variability study of Lactuca spp. germplasm and some related species by protein and molecular markers
 • Mgr. Gajdová Jana, téma disertační práce: protoplast cultivation and fusion in Cucumis adn Cucurbita spp.
 • Mgr. Nicol Gasmanová, téma disertační práce: Využití metod průtokové cytometrie pro stanovení variability genových zdrojů rostlin
 • RNDr. Libuše Hrabí, téma disertační práce: Možnosti ovlivnění vitality semen vybraných lesních dřevin
 • Ing. Eva Křístková, téma disertační práce: Biologie a epidemiologie hub řádu Erysiphales na rodu Cucurbita
 • Mgr. Barbora Mieslerová, téma disertační práce: Fytopatogenní houby řádu Erysiphales na čeledi Solanaceae
 • Mgr. Kateřina Mlíčková, téma disertační práce: Study of the antioxidant enzymes involved in pathogenesis of oidium neolycopersici on Lycopersicon spp.
 • RNDr. Božena Navrátilová, téma disertační práce: Konstrukce a biologická charakteristika mezirodového somatického hybridu Armobrassica
 • RNDr. Vladan Ondřej, téma disertační práce: Embryokultury kulturních a planých druhů rodu Cucumis
 • Mgr. Irena Petrželová, téma disertační práce: Variabilita v přírodním patosystému Lactuca spp. - Bremia lactucae
 • RNDr. Vítezslav Plášek, téma disertační práce: Mechorosty Slezských Beskyd a jejich ekologie
 • Mgr. Božena Sedláková, téma disertační práce: Distribution and physiological specialization of Erysiphales on Cucumis sativus and Cucurbita sp.. in the Czech Republic.
 • RNDr. Michaela Sedlářová, téma disertační práce: Cytologické změny a úloha cytoskeletu rostlin v průběhu patogeneze biotrofních parazitů
 • Mgr. Dagmar Skálová, téma disertační práce: Embryokultury u rodu Cucumis
 • Ing. Lenka Švábová, téma disertační práce: Studium rezistence Pisum sativum L. vůči houbovým patogenům v podmínkách in vitro
 • Mgr. Jiří Urban, téma disertační práce: Biologie a variabilita plísně okurkové (Pseudoperonospora cubenis) na čeledi Cucurbitaceae
 • Mgr. Martina Vašutová, téma disertační práce: Taxonomická studie vybrané sekce rodu Psathyrella (Fr.) Quél.
 • RNDr. Michaela Zemánková, téma disertační práce: Výskyt půdních druhů rodu Fusarium v osevním postupu

Doktorandi (studium probíhá)

 • Mgr. Eva Česneková, Variabilita interakcí Lactuca sp.p.- Golovinomyces cichoracearum
 • Ing. Jana Hübschová, Bc., téma disertační práce: Populační dynamika plísně okurkové (Pseudoperonospora cubensis)
 • Mgr. Zbyněk Maryška, téma disertační práce: Srovnání variability virulence populací Bremia lactucae na planých kulturních populacích rodu Lactuca
 • Mgr. Alžběta Novotná, téma disertační práce: Fenotypova variabilita genových zdrojů rodu Lactuca L.

Přehled (spolu)řešených projektů

 • Inovace metod ochrany slunečnice (řešitel)
 • Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (řešitel)
 • Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (řešitel)
 • Leafy vegetables germplasm, stimulating use (řešitel)
 • Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům (řešitel)
 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy (řešitel)
 • Využití techniky fúze protoplastů ve šlechtění hospodářsky významných plodin rodu Brassica, Cucumis a Solanum. (spoluřešitel)
 • Rozvoj informačního systému a podpora komunikačních technologií na Univerzitě Palackého. Podprojekt: Komunikační a informační technologie pro botanickou zahradu UP (spoluřešitel)
 • Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin. (řešitel)
 • EU GENE-MINE (QLK5-2000-00722; Quality of life and management of living resources, Key action 5.1.1. Sustainable agriculture, Sustainable management of resources in agriculture) „Improved use of germplasm collections with the aid of novel methodologies for integration, analysis and presentation of genetic data sets“ (řešitel)
 • Systémy ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům (řešitel)
 • Potenciální využití tradičních andských plodin jakonu (Smallanthus sonchifolius) a maky (Lepidium meyenii), v prevenci chronických onemocnění (řešitel)
 • Počítačová laboratoř (učebna) biologických oborů PřF UP Olomouc (řešitel)
 • Národní program ochrany genofondu mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu – sbírka fytopatogenních mikroorganismů (vybrané fytoplasmy, sinice a řasy, fytopatogenní houby a izoláty PPV) (řešitel)
 • Biodiversity of the interactions between germplasms of wild Lactuca spp. and related genera and lettuce downy mildew (Bremia lactucae) (řešitel)
 • Virulence distribution, dynamics and diversity in German population of lettuce downy mildew (Bremia lactucae) (řešitel)

Výuka a studijní materiály

 • Obecná mykologie
 • Obecná a speciální fytopatologie
 • Systematická botanika
 • Seminář z botaniky
 • Fylogeneze a systém nižších rostlin

Publikace

 • Kitner, M. , Thines, M., Sedlářová, M. , Vaculná, L. , Bán, R., Körösi, K., Iwebor, M., Antonova, T., Ali, T., Nádvorník, P., Lebeda, A. , Spring, O.(2023):Genetic structure of Plasmopara halstedii populations across Europe and South Russia. Plant Pathology 72(2): 361–375. on-line https://doi.org/10.1111/ppa.13666
 • Sedlářová, M. , Mieslerová, B. , Drábková Trojanová Z., Lebeda, A. (2021):Biotrofní houby a peronospory planě rostoucích rostlin (Biotrophic fungal and oomycete parasites of wild plants). Česká fytopatologická společnost, Praha, 168 str. ISBN 978-80-903545-6-2 (print) a ISBN 978-80-903545-7-9 (On-line) - ke stažení na webu ČFS https://www.vurv.cz/cspp/publikace.html
 • Komínek, P., Komínková, M., Křížková, I., Krejzar, V., Aulický, R., Kubátová, A., Bár, L., Kubizniaková, P., Brožová, J., Lebeda, A. , Eichlerová, I., Malenovská H., Hanzalová, A., Mertelík, J., Kavková, M., Mrázková, M., Kmoch, M., Novotný, D., Pánková, I., Skuhrovec, J., Petrželová, I., Svoboda, P., Reichelová, M., Urban, M., Řezáčová, V., Valentová, L., Sedláček, I., Vendl, T., Sedlářová, M. (2021):Metodika identifikace chybějících genetických zdrojů ve sbírkách mikroorganismů a strategie zaplnění zjištěných mezer. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 2021. 65 stran. ISBN 978-80-7427-353-7 . on-line https://www.vurv.cz/wp-content/uploads/2022/11/Kominek-Metodi
 • Sedlářová, M. , Dobešová K., Lebeda, A. (2020):Plíseň slunečnice v České republice. Agromanuál 15 (5): 32-34. https://www.agromanual.cz/cz/casopis-agromanual/agromanual-2020-5
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Petřeková, V., Dvořáková, J., Sedlářová, M. , Cook, R.T.A., Lebeda, A. (2020):Golovinomyces powdery mildews on Asteraceae in the Czech Republic. Plant Protection Science 56(3): 163-179. https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=129_2019-PPS
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Michutová, M., Petřeková, V., Cook R., Lebeda, A. (2020):Powdery Mildews on Trees and Shrubs in Botanical Gardens, Parks and Urban Green Areas in the Czech Republic. Forests 2020, 11, 967 (20 pp.); doi:10.3390/f11090967
 • Mieslerová, B. , Kitner, M. , Křístková, E. , Majeský, Ľ. , Lebeda, A. (2020): Powdery Mildews on Lactuca Species - a Complex View of Host-Pathogen Interactions. - Critical Reviews in Plant Sciences 39(1): 44-71. [PDF]
 • Braun, U., Shin, H.D., Takamatsu, S., Meeboon, J., Kiss, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Götz, M.(2019): Phylogeny and taxonomy of Golovinomyces orontii revisited. – Mycological Progress 18(3):335-357 [PDF]
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Křístková, E. , Pavlíček, T.(2019): The occurrence of powdery mildew Leveillula lactucae-serriolae on Lactuca serriola in Jordan. – Phytopathologia Mediterranea(in press)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Doležalová, I., Kitner, M. , Widrlechner, M.P.(2019): Wild Lactuca Species in North America. - In: In.: Greene, S.L, Williams, K.A., Khoury, C.K., Kantar, M.B., Marek, L.F. (Eds.): North American Crop Wild Relatives, Volume 2. Springer, Cham, Switzerland, 2019, pp. 131-194. (ISBN 978-3-319-97120-9)[PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Doležalová, I., Khoury, C. K., Widrlechner, M. P., Hu, J., Carver, D.,, Achicanoy, H. A., Sosa C. C.(2019): Research gaps and challenges in the conservation and exploitation of North American wild lettuce (Lactuca L.) germplasm. – Crop Science 59: 2337-2356. [PDF]
 • Drábková Trojanová, Z., Sedlářová, M. , Pospíchalová, R., Lebeda, A. (2018):Pathogenic variability of Plasmopara halstedii infecting sunflower in the Czech Republic. Plant Pathology 67(1): 136-144. DOI: 10.1111/ppa.12722 . Ke stažení na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12722
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Lebeda, A. (2018): Genetic variability and distance between Lactuca serriola L. populations from Sweden and Slovenia assessed by SSR and AFLP markers. - Acta Botanica Croatica 77(2): 172-180. [PDF]
 • Tichá T., Sedlářová, M. , Činčalová L., Drábková Trojanová Z., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Luhová L., Petřivalský M.(2018):Involvement of S-nitrosothiols modulation by S-nitrosoglutathione reductase in defence responses of lettuce and wild Lactuca spp. to biotrophic mildews. Planta 247(5): 1203-1215. doi: 10.1007/s00425-018-2858-1 . Ke stažení na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29417270
 • Trojanová, Z., Sedlářová, M. , Gulya, T.J., Lebeda, A. (2017):Methodology of virulence screening and race characterization of Plasmopara halstedii, and resistance evaluation in sunflower – review. Plant Pathology 66 (2): 171-185. [PDF]
 • Kitner, M. , Mieslerová, B. , Petřeková, V., Lebeda, A. (2017): First Report of Powdery Mildew Caused by Erysiphe macleayae on Macleaya microcarpa in the Czech Republic. – Plant Disease 101(8): 1544. [PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2017):Review of tomato powdery mildew – a challenging problem for researchers, breeders and growers. Acta Horticulturae 1159: 107-115. DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1159.17
 • Pirondi, M., Kitner, M. , Iotti, M., Sedláková, B. , Lebeda, A. , Collina, M.(2016): Genetic structure and phylogeny of Italian and Czech populations of the cucurbit powdery mildew fungus Golovinomyces orontii inferred by Multilocus Sequence Typing. – Plant Pathology 65: 959-967 DOI: 10.1111/ppa.12480[PDF]
 • Sedlářová, M. , Kubienová, L., Drábková Trojanová, Z., Luhová, L., Lebeda, A. , Petřivalský, M.(2016):The role of nitric oxide in development and pathogenesis of biotrophic phytopathogens – downy and powdery mildews. Advances in Botanical Research 77: 263-283. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Pospíchalová, R. , Drábková Trojanová, Z., Bartůšek, T., Slobodianová, L., Lebeda, A. (2016):First report of Plasmopara halstedii new races 705 and 715 on sunflower from Czech Republic – short communication. Plant Protection Science 52(3): 182-187. [PDF]
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2016):Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2016, 199 pp. (ISBN 978-80-244-4983-8)
 • Petrželová, I., Kitner, M. , Doležalová, I., Ondřej, V. , Lebeda, A. (2015): First report of a basil downy mildew caused by Peronospora belbahrii in the Czech Republic. – Plant Disease 99(3): 418.[PDF]
 • Kitner, M. , Majeský, Ľ. , Křístková, E. , Jemelková, M., Lebeda, A. , Beharav A.,(2015): Genetic diversity in Israeli natural populations of three predominantly self-pollinating wild Lactuca (L. serriola, L. saligna, L. aculeata) species. - Genetic Resources and Crop Evolution 67(2): 991-1008. [PDF]
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Sharma, R., Runge, F., Dvořák, P. , Tahir, A., Choi, Y.-J., Sedláková, B. , Thines, M.(2015):Coincidence of virulence shifts and population genetic changes of Pseudoperonospora cubensis in the Czech Republic. - Plant Pathology 64: 1461-1470. [PDF]
 • Jemelková, M., Kitner, M. , Křístková, E. , Beharav, A., Lebeda, A. (2015): Biodiversity of Lactuca aculeata germplasm assessed by SSR and AFLP markers, and resistance variation to Bremia lactucae. – Biochemical Systematics and Ecology 61: 344-356. [PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerová, B. , Jemelková, M.(2015): Resistance of wild Lactuca genetic resources to diseases and pests, and their exploitation in lettuce breeding. Acta Horticulturae 1101: 133-139. [PDF]
 • Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2015):Praktické využití hub a houbám podobných organismů v potravinářství, zemědělství, lékařství a průmyslu. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015, 175 pp. (ISBN 978-80-244-4703-2)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Kitner, M. , Mieslerova, B. , Jemelková, M., Pink, D.A.C.(2014): Wild Lactuca species, their genetic diversity, resistance to diseases and pests, and exploitation in lettuce breeding. - European Journal of Plant Pathology 138 (3): 597-640.[PDF]
 • Polat, İ., Baysal, Ö., Mercati, F., Kitner, M. , Cohen, Y., Lebeda, A. , Carimi, F.(2014): Characterization of Pseudoperonospora cubensis isolates from Europe and Asia using ISSR and SRAP molecular markers. - European Journal of Plant Pathology 139: 641-653. [PDF]
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Petřivalský, M., Luhová, L., Špundová, M., Sedlářová, M. , Nožková-Hlaváčková, V., Pink, D.A.C.(2014):Resistance mechanisms of wild tomato germplasm to infection of Oidium neolycopersici. European Journal of Plant Pathology, 138: 569-596. [PDF]
 • Sedlářová, M. , Trojanová, Z., Lebeda, A. (2013):Distribution and harmfulness of Plasmopara halstedii on sunflower in the Czech Republic. Plant Protection Science 49 (1): 1-10.[PDF]
 • Kubienová, L., Sedlářová, M. , Wünschová-Vítečková, A., Piterková, J., Luhová, L., Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Navrátil, M., Petřivalský, M.(2013):Effect of extreme temperatures on powdery mildew development and Hsp70 induction in tomato and wild Solanum spp. Plant Protection Science, 49(Special Issue): S41–S54. [PDF]
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Křístková, E. , Doležalová, I., Beharav, A.(2012): Genetic polymorphism in Lactuca aculeata populations and occurrence of natural putative hybrids between L. aculeata and L. serriola. - Biochem. Syst. Ecol. 42: 113-123. DOI: 10.1016/j.bse.2012.02.008
 • Skálová, D., Navrátilová, B. , Doležalová, I., Vašut, R. , Lebeda, A. (2012):Haploid and mixoploid cucumber (Cucumis sativus L.) protoplasts - isolation and fusion. – Journal of Applied Botany and Food Quality 85: 64-72.
 • Navrátilová, B. , Skálová, D. , Ondřej, V. , Kitner, M. , Lebeda, A. (2011): Biotechnological Methods Utilized in Cucurbits Research - A Review. – Horticultural Science (Prague) 38: 150-158.
 • Švábová, L., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Dostálová, R., Ondřej, M., Horáček, J., Smýkalová, I., Griga, M.(2011): Comparison of the effects of Fusarium solani filtrates in vitro and in vivo on morphological characteristics and peroxidase activity pea cultivars with different susceptibility. Journal of Plant Pathology 93(1): 19-30. [PDF]
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Sedláková, B. , McCreight J.D., Coffey M.D.(2011):Gaps and perspectives of pathotype and race determination in Golovinomyces cichoracearum and Podosphaera xanthii. Mycoscience, 52:159-164.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I., Kitner, M. , Novotná, A., Šmachová, P., Widrlechner, M.P.(2011): North American continent – a new source of wild Lactuca spp. germplasm variability for future lettuce breeding. - Acta Horticulturae 918: 475-482.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (2011):Taxonomy, distribution and biology of lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum sensu stricto). Plant Pathology, 60/3: 400-415 (Doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02399.x)
 • Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Piterková, J., Kočířová, J., Luhová, L., Lebeda, A. (2011):Influence of nitric oxide and reactive oxygen species on development of lettuce downy mildew in Lactuca spp. European Journal of Plant Pathology 129(2): 267-280.[PDF]
 • Piterková, J., Hoffman, J., Petřivalský, M., Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2011):Dual role of nitric oxide in Lycopersicon spp. - Oidium neolycopersici interactions. Environmental and Experimental Botany 74: 37-44.[PDF]
 • Prokopová, J., Špundová, M., Sedlářová, M. , Husičková, A., Lebeda, A. (2010):Photosynthetic responses of lettuce to downy mildew infection and cytokinin treatment. Plant Physiology and Biochemistry 48(8): 716-723.[PDF]
 • Hübschová, J. , Lebeda, A. (2010):Fungicide effectiveness on Czech populations of Pseudoperonospora cubensis. In: Sun, X. (Ed.): Proceedings of the Fourth International Symposium on Cucurbits. Acta Horticulturae, 871, 457-463.
 • Dančák, M., Hradílek, Z. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vašut, R. , Vinter, V. (2010): Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: Chytrá, M., Hanzelka, P., Kacerovský, R. (Eds.): Botanické zahrady a arboreta České republiky. Unie botanických zahrad České republiky, Academia, Praha, pp. 74-85.
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Protivánková I., Piterková J., Sedlářová, M. , Luhová L., Lebeda, A. (2010):Recondensation level of repetitive sequences in the plant protoplast nucleus is limited by oxidative stress. Journal of Experimental Botany 61 (9): 2395-2401. [PDF]
 • Skalová, D. , Navrátilová, B. , Ondřej, V. , Lebeda, A. (2010):Optimizing culture for in vitro pollination and fertilization in Cucumis sativus and C. melo. Acta Biologica Cracoviensia Ser. Botanica 52/1: 111-115.
 • Skalová, D. , Ondřej, V. , Doležalová, I. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2010):Polyploidization facilitates biotechnological in vitro techniques in the genus Cucumis. Journal of Biomedicine and Biotechnology Volume 2010 (2010), Article ID 475432, Doi:10.1155/2010/475432
 • Beharav, A., Maras, M., Kitner, M. , Šuštar-Vozlič, J., Sun, G.L., Doležalová, I. , Lebeda, A. , Meglič, V.(2010): Comparison of three genetic similarity coefficients based on dominant markers from predominantly self-pollinating species. - Biologia Plantarum 54: 54-60.
 • Sedlářová, M. , Stojaspal, K., Lebeda, A. (2010):Rozšíření a patogenita Plasmopara halstedii, původce plísně slunečnice, v České republice. Rostlinolékař 2010 (1): 17-20.
 • Choi, Y.J., Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Shin, H.D.(2010):First report of downy mildew caused by Peronospora verbenae on verbena in the Czech Republic. Plant Pathology 59(6): 1166.[PDF]
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2009):The heterochromatin as a marker for protoplast differentiation of Cucumis sativus. Plant Cell Tiss. Organ Cult 96: 229-234.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Mikšíková, P., Duchoslav, M. , Sedláková, B. , McCreight, J.D.(2009):Histological aspects of Cucumis melo PI 313970 resistance to Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum. Journal of Plant Diseases and Protection 116 (4): 169-176.[PDF]
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Petrželová, I., Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34. DOI: 10.1007/s10681-009-9914-7
 • Lebeda, A. , Kitner, M. , Dziechciarková, M., Doležalová, I. , Křístková, E. , Lindhout, P.(2009): An insight into the genetic polymorphism among European populations of Lactuca serriola assessed by AFLP. - Biochem. Syst. Ecol. 37: 597-608. DOI:10.1016/j.bse.2009.10.010.
 • Ondřej, V. , Kitner, M. , Doležalová, I. , Nádvorník, P., Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2009): Chromatin structural rearrangement during dedifferentiation of protoplasts of Cucumis sativus L. – Molecules and Cells 27: 443-447.
 • Sarris, P.F., Abdelhalim, M., Kitner, M. , Skandalis, N., Panopoulos, N.J., Doulis, A.G., Lebeda, A. (2009): Molecular polymorphisms between populations of Pseudoperonospora cubensis from Greece and the Czech Republic and the phytopathological and phylogenetic implications. - Plant Pathology 58: 933-943. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2009.02093.x
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2009):Heterochromatin as a marker for protoplast differentiation of Cucumis sativus. Plant Cell Tiss Org . 96, 229-234.
 • Piterková, J., Petřivalský, M., Luhová, L., Mieslerová, B., Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2009):Local and systemic production of nitric oxide in tomato responses to powdery mildew infection. Molecular Plant Pathology 10(4): 501–513. [PDF]
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Kitner, M. , Petrželová, I.,, Mieslerova, B. , Novotná, A.(2009): Wild Lactuca germplasm for lettuce breeding: current status, gaps and challenges. - Euphytica 170: 15-34.
 • Křístková, E. , Doležalová, I. , Lebeda, A. , Vinter, V. , Novotná, A.(2008):Description of morphological characters of lettuce (Lactuca sativa L.) genetic resources. Horticultural Science (Prague), 38, 2008, 113-129.
 • Skalová, D. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2008):Embryo-rescue of cucumber (Cucumis sativus) and some wild Cucumis spp. (C. anguria, C. zeyheri, C. melo, C. metuliferus). Journal of Applied Bot. and Food Qual. 82: 83-89.
 • Skalová, D. , Dziechciarková M.,, Křístková, E. , Lebeda, A. (2008):Interspecific hybridization of Cucumis anguria L. var. longaculeatus Kirkbride and Cucumis zeyheri Sonder via embryo-rescue. Biologia Plantarum, 52 (4): 775-778.
 • Kitner, M. , Lebeda, A. , Doležalová, I. , Maras, M., Křístková, E. , Nevo, E., Pavlíček, T., Meglic, V., Beharav, A.(2008): AFLP analysis of Lactuca saligna germplasm collections from four European and three Middle Eastern countries. - Israel J. Plant Sci. 56: 185-193.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. (2008):First report of Erysiphe palczewskii on Caragana arborescens in the Czech Republic. Plant Pathology 57(4), 779.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Sedlářová, M. , Pejchal, M.(2008):Occurrence of Anamorphic and Teleomorphic State of Erysiphe palczewskii (syn. Microsphaera palczewskii) on Caragana arborescens in the Czech Republic and Austria and its Morphological Characterization. Plant Protection Science 44(2): 41-48.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Petřivalský, M., Prokopová, J.(2008):Diversity of defence mechanisms in plant-oomycete interactions: A case study of Lactuca spp.-Bremia lactucae. European Journal of Plant Pathology 122(1): 71-89.
 • Švábová, L., Klenotičová, H., Griga, M., Lebeda, A. , Kitner, M. , Sedlářová, M. (2008):Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin. Úroda LVI(12): 59-61.
 • Gajdová J., Navrátilová, B. , Smolná J., Lebeda, A. (2007):Factors affecting protoplast isolation and cultivation of Cucumis spp. Journal of Applied Botany and Food Quality 81: 1-6.
 • Sedlářová, M. , Luhová, L., Petřivalský, M., Lebeda, A. (2007):Localization and metabolism of reactive oxygen species during Bremia lactucae pathogenesis in Lactuca sativa and wild Lactuca spp. Plant Physiology and Biochemistry 45(8): 607-616.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Rybka, V., Sedlářová, M. , Petrželová, I.(2007):The first record of powdery mildew on Homalocladium platycladium in the Czech Republic. Plant Pathology 56(4): 722.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Jankovský, L., Shin, H.D.(2007):First report of rhododendron powdery mildew on Rhododendron spp. in the Czech Republic. Plant Pathology 56(2): 354.
 • Petřivalský, M., Kočířová, J., Sedlářová, M. , Piterková, J., Luhová, L., Lebeda, A. (2007):On the role of nitric oxide in Bremia lactucae pathogenesis on Lactuca sativa. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 175-183.
 • Sedlářová, M. , Výtisková, M., Doležal, K., Lebeda, A. (2007):Pre-incubation with cytokinins delays chlorophyll degradation in Lactuca spp. tissues and reduces Bremia lactucae sporulation. In: Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in downy mildew research, Vol. 3. JOLA, Kostelec na Hane, Czech Republic, pp. 185-192.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. , Lynn, J., Pink, D.A.C.(2006):Phenotypic and histological expression of different genetic backgrounds in interactions between lettuce, wild Lactuca spp., L. sativa x L. serriola hybrids and Bremia lactucae. Eur. J. Plant Pathol. 115(4): 431-441.
 • Skalová, D. , Gasmanová N., Lebeda, A. , Navrátilová, B. (2005):Interspecific hybridization between Cucumis sativus and wild Cucumis species through embryo culture. Acta Biol. Cracoviensia Ser. Botanica 47 (Suppl. 1), 2005, 81.
 • Sedlářová, M. , Výtisková, M., Doležal, K., Lebeda, A. (2005):Treatment with cytokinins delays chlorophyll degradation induced by Bremia lactucae pathogenesis on host Lactuca spp. Auxins and Cytokinins in Plant Development 7.-12.7.2005, Praha (Abstracts). Biologia Plantarum 49 (Suppl.): p. 33.
 • Lebeda, A. , Sedlářová, M. (2004):Obranné mechanismy rostlin v interakcích hostitel –patogen (Defence mechanisms of plants in the host-pathogen interactions). In: Věchet, L. (Ed.): Choroby rostlin, s důrazem na obilniny, jejich symptomy a rezistence, molekulární a biochemická charakteristika interakcí hostitel-patogen (Diseases of p
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Astley, D.(2004):Representation of wild Lactuca spp. (Asteraceae, Lactuceae) in world genebank collections. Genet. Res. Crop Evol. 51, 2004, 167-174.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Doležal, K.(2004):Variation in morphological and biochemical characters in genotypes of maca and yacon. Acta Hort. 629, 2004, 483-490.
 • Lužný, J., Lebeda, A. , Křístková, E. (2004):A dedication to Franz Frimmel, a Czech leader of cucurbit breeding. In: Lebeda, A., Paris, H.S. (Eds.): Progress in Cucurbit Genetics and Breeding Research. Proceedings of Cucurbitaceae 2004, the 8th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. Palacký University in Olomouc, Olomouc (Czech Re
 • Skalová, D. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2004):Progress in research of embryo cultures in Cucumis spp. Acta Physiol. Plantarum 26 (No. 3 Supplement), 256.
 • Lebeda, A. , Widrlechner, M.P.(2004):Response of wild and weedy Cucurbita L. to pathotypes of Pseudoperonospora cubensis (Berk. & Curt.) Rostov. (cucurbit downy mildew). In: Spencer Phillips, P.T.N., Jeger, M. (Eds.): Advances in Downy Mildew Research, Vol. 2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, pp. 203-210.
 • Petrželová, I. , Lebeda, A. (2004):Temporal and spatial variation in virulence of natural populations of Bremia lactucae occurring on Lactuca serriola. In: Spencer Phillips, P.T.N., Jeger, M. (Eds.): Advances in Downy Mildew Research, Vol. 2. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, pp. 141-163.
 • Dziechciarková, M., Lebeda, A. , Doležalová, I. , Astley, D.(2004):Characterization of Lactuca spp. germplasm by protein and molecular markers – a review. Plant Soil Environ. 50, 2004, 47-58.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B.(2004):Virulence of Czech cucurbit powdery mildew isolates on Cucumis melo genotypes MR-1 and PI 124112. Sci. Hortic. 99, 2004, 257-265.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Feráková, V., Astley, D.(2004):Geographic distribution of wild Lactuca spp. (Asteraceae, Lactuceae). The Botanical Review 70/3, 2004, 328-356.
 • Lebeda, A. , Petrželová, I. (2004):Variation and distribution of virulence phenotypes of Bremia lactucae in natural populations of Lactuca serriola. Plant Pathology 53, 2004, 316-324.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Kennedy, R.(2004):Variation in Oidium neolycopersici development on host and non-host plant species and their tissue defence responses. Ann. Appl. Biol. 144, 2004, 237-248.
 • Mlíčková, K., Luhová, L., Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Peč, P.(2004):Reactive oxygen species generation and peroxidase activity during Oidium neolycopersici infection on Lycopersicon species. Plant Physiol. Biochem. 42, 2004, 753-761.
 • Petrželová, I. , Lebeda, A. (2004):Occurrence of Bremia lactucae in natural populations of Lactuca serriola. J. Phytopathol. 152, 2004, 391-398.
 • Ale-Agha, N., Bolay, A., Braun, U., Jage, H., Kummer, V., Lebeda, A. , Piatek, M., Shin, H.-D., Zimmermanová-Pastirčaková, K.(2004):Erysiphe catalpae and E. elevata in Europe. Mycol. Progress 3, 2004, 291-296.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Tiefenbachová, I., Křístková, E. (2004):Taxonomic reconsideration of some Lactuca spp. germplasm maintained in world genebank collections. Acta Hort. 634, 2004, 193-201.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Luhová, L.(2004):The role of active oxygen species in defence response of Lactuca spp. to Bremia lactucae. Úloha aktivních forem kyslíku v obranné reakci Lactuca spp. vůči Bremia lactucae. Acta Phytotechnica et zootechnica 7 (Sp. Is.): 272-274.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Valentová, K., Dziechciarková, M., Greplová, M., Opatová, H., Ulrichová, J.(2003):Biologická a chemická variabilita maky a jakonu (Biological and chemical variability of maca and yacon). Chemické Listy 97, 2003, 548-556.
 • Doležalová, I. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vinter, V. , Astley, D., Boukema, I.W.(2003):Basic morphological descriptors for genetic resources of wild Lactuca spp. Plant Genetic Resources Newsletter 134, 2003, 1-9.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Vinter, V. , Blahoušek, O.(2003):Genetic resources of the genus Cucumis and their morphological description (English-Czech version). Hort. Sci. (Prague) 30, 2003, 14-42.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Dziechciarková, M., Doležal, K., Frček, J.(2003):Morphological variability and isozyme polymorphisms in maca and yacon. Czech J. Genet. Plant Breed. 39, 2003, 1-8.
 • Lebeda, A. , Widrlechner M.P.(2003):A set of Cucurbitaceae taxa for differentiation of Pseudoperonospora cubensis pathotypes. J. Plant Dis. Protect. 110, 2003, 337-349.
 • Lebeda, A. , Zinkernagel, V.(2003):Evolution and distribution of virulence in the German population of Bremia lactucae. Plant Pathology 52, 2003, 41-51.
 • Lebeda, A. , Zinkernagel, V.(2003):Characterization of new highly virulent German isolates of Bremia lactucae and efficiency of resistance in wild Lactuca spp. germplasm. J. Phytopathol. 151, 2003, 274-282.
 • Luhová, L., Lebeda, A. , Hedererová, D., Peč, P.(2003):Activities of amine oxidase, peroxidase and catalase in seedlings of Pisum sativum L. under different light conditions. Plant Soil Environ. 49, 2003, 151-157.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Dziechciarková, M., Křístková, E. , Astley, D., van de Wiel, C.C.M.(2003):Relationships among morphological characters, isozymes polymorphism and DNA variability – the impact on Lactuca germplasm taxonomy. Czech J. Genet. Plant Breed. 39, 2003, 59-67.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B. , Duchoslav, M. , Dančák, M.(2003):Distribution of powdery mildew species on Cucurbitaceaous vegetables in the Czech Republic. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing 22 (3), 2003, 31-41.
 • Ombiri, J., Zinkernagel, V., Gathuru, E., Achwanya, O., Lebeda, A. (2003):Induction of post-infection ethylene and ist role in resistance of bean (Phaseolus vulgaris) against Colletotrichum lindemuthianum. Plant Protect. Sci. 39, 2003, 79-87.
 • Petrželová, I. , Lebeda, A. (2003):Distribution of compatibility types and occurrence of sexual reproduction in natural populations of Bremia lactucae on wild Lactuca serriola plants. Acta Phytopath. Ent. Hung. 38, 2003, 43-52.
 • Mlíčková, K., Sedlářová, M. , Luhová, L., Peč, P., Lebeda, A. (2003):Histochemické metody stanovení patologických změn v listech rostlin v průběhu patogenese biotrofních houbových parazitů (Histochemical methods for detection of pathological changes in plant leaves during pathogenesis of fungal biotrophic parasites). Biol. Listy 68, 2003, 212-219.
 • Doležalová, I. , Křístková, E. , Lebeda, A. , Vinter, V. (2002):Description of morphological characters of wild Lactuca L. spp. genetic resources (English-Czech version). Horticultural Science (Prague) 29, 2002, 56-83.
 • Lebeda, A. , Pink, D.A.C., Astley, D.(2002):Aspects of the interactions between wild Lactuca spp. and related genera and lettuce downy mildew (Bremia lactucae). In: Spencer Phillips, P.T.N., Gisi, U., Lebeda, A. (Eds.): Advances in Downy Mildew Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002, pp. 85-117.
 • Lebeda, A. (2002):Occurrence and variation in virulence of Bremia lactucae in natural populations of Lactuca serriola. In: Spencer Phillips, P.T.N., Gisi, U., Lebeda, A. (Eds.): Advances in Downy Mildew Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002, pp. 179-183.
 • Spencer Phillips, P.T.N., Gisi, U., Lebeda, A. (2002):Advances in Downy Mildew Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002, 275 pp.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Janeček, J., Číhalíková, J., Křístková, E. , Vránová, O.(2002):Variation in chromosome numbers and nuclear DNA contents in genetic resources of Lactuca L. species (Asteraceae). Genet. Res. Crop Evol. 49, 2002, 383-395.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Doležalová, I. , Křístková, E. (2002):Occurrence of powdery mildew on Lactuca viminea subsp. chondrilliflora in South France. Mycotaxon 84, 2002, 83-87.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Doležalová, I. (2002):The first record and characterization of powdery mildew (Erysiphe pachypodiae sp. nov.) on Pachypodium lamerei (Apocynaceae). J. Phytopathol. 150, 2002, 149-154.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (2002):Variability in pathogenicity of Oidium neolycoper-sici on Lycopersicon species. J. Plant Dis. Protec. 109, 2002, 129-141.
 • Luhová, L., Hedererová, D., Lebeda, A. , Peč, P.(2002):The influence of Fusarium solani on enzyme activity of Pisum sativum cultivars. J. Plant Dis. Protec. 109, 2002, 113-128.
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2002):Influence of GA3 on the zygotic embryogenesis of Cucumis species in vitro. Biologia (Bratislava) 57, 2002, 523-525.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Katovská, J.(2002):Response of Cucumis melo genotypes MR-1 and PI 124112 to Czech isolates of cucurbit powdery mildew. Acta Hort. 588, 2002, 181-184.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. , Sedláková, B. , Duchoslav, M. (2002):Distribution of cucurbit powdery mildew species in the Czech Republic. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 415-416.
 • Lebeda, A. , Gadasová, V.(2002):Pathogenic variation of Pseudoperonospora cubensis in the Czech Republic and some other European countries. Acta Hort. 588, 2002, 137-141.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. , Luhová, L., Mlíčková, K.(2002):Resistance mechanisms in Lycopersicon spp. to tomato powdery mildew (Oidium neolycopersici). Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 1), 2002, 141-144.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Kennedy, R., Novotný, R.(2002):Comparative morphological studies on tomato powdery mildew (Oidium neolycopersici). Acta Phytopath. Ent. Hung. 37, 2002, 57-74.
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2002):In vitro cultivation of Cucumis sativus ovules after fertilization. Acta Hort. 588, 2002, 339-343.
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2002):In vitro cultivation of Cucumis sativus ovules after fertilization. Acta Hort. 588, 2002, 339-343.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P., Luhová, L.(2002):Role of plant cell in host-pathogen interactions: Lactuca spp.-Bremia lactucae. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2), 2002, 507-509.
 • Špundová, M., Útratová, R., Nauš, J., Lebeda, A. (2002):Chlorophyll fluorescence in cucumber cotyledons inoculated by cucumber powdery mildews (Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea). Acta Hort. 588, 2002, 175-179.
 • Lebeda, A. (2002):(Horst, R.K. (Ed.): Westcott´s Plant Disease Handbook, 6th Edition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 2001, 1008 pp.). Plant Protection Science 38, 2002, 36. (Book review)
 • Lebeda, A. (2002):(Huang Jeng-Sheng: Plant Pathogenesis and Resistance. Biochemistry and Physiology of Plant-Microbe Interactions. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 2001, 691 pp.). Plant Prot. Sci. 38, 2002, 117. (Book review)
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2002):Cytologické aspekty interakce rostlin a pathogenů. Biologické listy 67: 59-73.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Rybka, V., Havránek, P.(2001):Utricularia (Lentibularia-ceae) – a new host plant genus of powdery mildew (Sphaerotheca sp.). J. Phytopath. 149, 2001, 207-212.
 • Lebeda, A. , Luhová, L., Sedlářová, M., Jančová, D.(2001):The role of enzymes in plant - fungal pathogens interactions. J. Plant Dis. Protec. 108, 2001, 89-111.
 • Lebeda, A. , Doležalová, I. , Křístková, E. , Mieslerová, B. (2001):Biodiversity and ecogeography of wild Lactuca spp. in some European countries. Genetic Resources and Crop Evolution 48, 2001, 153-164.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2001):Changes in microtubular alignement in Lactuca spp. (Asteraceae) epidermal cells during early stages of infection by Bremia lactucae (Peronosporaceae). Phyton 41, 2001, 21-34.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Pink, D.A.C.(2001):The early stages of interaction between effective and non-effective race-specific genes in Lactuca sativa, wild Lactuca spp. and Bremia lactucae (NL16). J. Plant Dis. Protec. 108, 2001, 477-489.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Histochemical detection and role of phenolic compounds in the defense response of Lactuca spp. to lettuce downy mildew (Bremia lactucae). J. Phytopathol. 149, 2001, 693-697.
 • Doležalová, I. , Lebeda, A. , Křístková, E. (2001):Prickly lettuce (Lactuca serriola L.) germplasm collecting and distribution study in Slovenia and Sweden. Plant Genetic Resources Newsletter 128, 2001, 41-44.
 • Lebeda, A. , Pink, D.A.C., Mieslerová, B.(2001):Host-parasite specificity and defense variability in the Lactuca spp. – Bremia lactucae pathosystem. J. Plant Pathol. 83, 2001, 25-35.
 • Zemánková, M., Lebeda, A. (2001):Soil Fusarium species, their taxonomy, variability and significance in plant pathology. Plant Prot. Sci. 37, 2001, 24-42.
 • Lebeda, A. (2001):(Bosland, P.W., Votava, E.J.: Peppers: Vegetable and Spice Capsicums. CABI Publishing, CAB International, UK, 2000, 204 pp.). Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 28, 2001, 43-44. (Book review)
 • Lebeda, A. (2001):(Slusarenko, A.J., Fraser, R.S.S., Van Loon, L.C. (Eds.): Mechanisms of resistance to plant diseases. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 2000, 620 pp.). Plant Protection Science 37, 2001, 157. (Book review).
 • Lebeda, A. (2001):Šlechtění rostlin na odolnost (Plant breeding for resistance). Mareček, F. (Ed.): Zahradnický slovník naučný (Horticultural Dictionary), Vol. 5, R-Ž. Ústav zemědělských a potravinářských informací (Institute of Agricultural and Food Information), Praha 2001, p. 446.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. (2001):Buněčné mechanismy podmiňující interakce rostlin a patogenů. Živa 87(5): 201-203.
 • Lebeda, A. , Luhová, L., Sedlářová, M. , Jančová, D.(2001):The role of enzymes in plant-fungal pathogens interactions. Journal of Plant Diseases and Protection 108(1): 89-111.
 • Sedlářová, M. , Lebeda, A. , Binarová, P.(2001):Plant cytoskeleton in defence responses to fungal pathogens. In: Berger, J. (Ed.): Cells III. Kopp Publishing, České Budějovice (Czech Republic), 2001, p. 174.
 • Špundová, M., Útratová, R., Nauš, J., Lebeda, A. (2001):Chlorophyll fluorescence in cucumber cotyledons inoculated by cucumber powdery mildews (Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea). In: 2nd International Symposium on Cucurbits, 28th September – 1st October, 2001, Epochal, Tsukuba (Japan). Abstracts, p. 79.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. , Chetelat, R.T.(2000):Variation in response of wild Lycopersicon and Solanum spp. against tomato powdery mildew (Oidium lycopersici). J. Phytopathol. 148, 2000, 303-311.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (2000):Powdery mildew field infection on leaves and stems of Cucurbita pepo accessions. Acta Hort. 510, 61-66, 2000.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (2000):Resistance in Cucurbita pepo and Cucurbita maxima germplasm to watermelon mosaic potyvirus 2. Plant Genetic Resources Newsletter 121, 2000, 47-52.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):Interactions between morphotypes of Cucurbita pepo and obligate biotrophs (Pseudoperonospora cubensis, Erysiphe cichoracearum and Sphaerotheca fuliginea). Acta Hort. 510, 219-225, 2000.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (2000):Case study of host-pathogen interaction: tomato (Lycopersicon spp.) – tomato powdery mildew (Oidium lycopersici). Plant Protec. Sci. 36, 2000, 156-162.
 • Navrátilová, B. , Rokytová, L., Lebeda, A. (2000):Isolation of mesophyll protoplasts of Cucumis spp. and Cucurbita spp. Acta Hort. 510, 425-431, 2000.
 • Ondřej, V. , Navrátilová, B. , Lebeda, A. (2000):Embryo cultures of wild and cultivated species of the genus Cucumis L. Acta Hort. 510, 409-414, 2000.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):(George, R.A.T.: Vegetable seed production, 2nd edition. CABI Publishing, CAB International, UK, 1999, 328 pp.). Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 27, 2000, 118. (Book review)
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):Cucurbitaceae 2000 – The VIIth Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 27, 2000, 119-120.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (2000):International Scientific Conference Eucarpia: Leafy Vegetables ´99. Zahradnictví (Hort. Sci., Prague) 27, 29-32, 2000.
 • Luhová, L., Jančová, D., Lebeda, A. , Peč, P.(2000):The enzymes in plant defence response to pathogen attack (model interaction Pisum sativum x Fusarium spp.). Chemické Listy (Chemical papers, CHLSAC) 94, 2000, 736-737.
 • Sedlářová, M. , Binarová, P., Lebeda, A. (2000):Imunochemické metody v cytopathologii rostlin (Imunochemical methods in plant cytopathology). Biologické listy (Biological papers) 65, 2000, 262-263.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. (1999):Leafy Vegetables ´99. Palacký University, Olomouc (Czech Republic). 1999, 302 pp.
 • Lebeda, A. , Jančová, D., Luhová, L.(1999):Enzymes in fungal plant pathogenesis. Phyton 39, 51-56.
 • Lebeda, A. , Křístková, E. , Doležal, K.(1999):Peroxidase isozyme polymorphism in Cucurbita pepo cultivars with various morphotypes and different level of field resistance to powdery mildew. Sci. Hort. 81, 1999, 103-112.
 • Lebeda, A. , Mieslerová, B. (1999):Identification, occurrence and host range of tomato powdery mildew (Oidium lycopersici) in the Czech Republic. Acta Phytopath. Entom. Hung. 31, 1999, 15-27.
 • Luhová, L., Jančová, D., Frébort, I., Lebeda, A. , Šebela, M., Křístková, E. , Peč, P.(1999):Amine oxidase, peroxidase, catalase and acid phosphatase activities in powdery mildew infected plants of Cucumis sativus. Phyton 39, 235-241, 1999.
 • Mieslerová, B. , Lebeda, A. (1999):Taxonomy, distribution and biology of tomato powdery mildew (Oidium lycopersici). J. Plant Dis. Protec. 106, 1999, 140-157.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Influence of developmental stage and plant habit of Cucurbita pepo L. genotypes on their field resistance to the powdery mildew of cucurbits. Zahradnictví Hort. Sci. (Prague) 26, 1999, 19-24.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Powdery mildew on Cucurbita spp. in the Czech Republic. Acta Hort. 492, 1999, 377-382.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Searching of Cucumis sativus L. genetic resources for field resistance to powdery mildew of cucurbits. Acta Hort. 492, 1999, 371-375.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Variation in response of Cucurbita spp. to water-melon mosaic virus-2 infection. Petria 9, 1999, 334-335.
 • Lebeda, A. , Jurík, M., Matisová, J., Mieslerová, B.(1999):Susceptibility of Pisum spp. germplasm to legume viruses and virus transmission by seeds. Plant Varieties and Seeds 12, 1999, 43-51.
 • Lebeda, A. , Kubaláková, M., Křístková, E., Navrátilová, B. , Doležal, K., Doležel, J., Lysák, M.(1999):Morphological and physiological characteristics of plants issued from an interspecific hybridization of Cucumis sativus x Cucumis melo. Acta Hort. 492, 1999, 149-155.
 • Lebeda, A. (1999):Pseudoperonospora cubensis on Cucumis spp. and Cucurbita spp. – resistance breeding aspects. Acta Hort. 492, 1999, 363-370.
 • Křístková, E. , Lebeda, A. (1999):Mezinárodní vědecká konference Eucarpia Leafy Vegetables ´99 (International scientific conference Eucarpia Leafy Vegetables ´99). Zahradnictví 24 (5+6), 1999, 34-38.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt