Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL
Oznámení pro studenty - archiv
17.3.2016
Seminář doktorandů

Seminář doktorandů
doktorského studijního programu P1501 Biologie oboru „Botanika“
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci


pátek 25. března 2016 v 8,00 hodin
Mikrobiologická laboratoř (SE‐MKL), budova 53
Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice

Program

Závěrečné přednášky v anglickém jazyce

Zdeněk Špíšek
Distribution and genetic variability of Sorbus domestica in the Czech Republic

Přednášky v anglickém jazyce

Hana Kozubíková
Synthesis of plant secondary metabolites and their biological activity

Adéla Hýlová
Strigolactones: biologic activity and bioassays

Závěrečné přednášky v anglickém jazyce

Petra Macháčková
Mapping of NOR chromosomes in selected Taraxacum species

Veronika Nývltová
Identification of new SSR markers for Dactylorhiza species

Sdělení studentům a jejich školitelům: V případě, že bude vchod do budovy číslo 53 uzavřen, zavolejte na tel. 585 634 818 nebo 604 510 470.

29.2.2016
Témata studentských prací nabízených Radimem Hédlem

Hledáte zajímavé téma pro svou bakalářskou, magisterskou nebo dokonce doktorskou práci? Chcete pracovat v přírodě, naučit se poznávat druhy rostlin, sbírat data o prostředí přímo v terénu a proniknout do ekologického způsobu myšlení? Pak by vás mohlo zaujmout některé z aktuálně nabízených témat studentských prací. Pro bližší informace rozbalte menu níže (Více...).

Všechna témata vycházejí z výzkumu na Botanickém ústavu AV ČR a jejich realizace je podpořena grantovými projekty. Každé téma lze přizpůsobit fázi vašeho studia (bakalářka, diplomka, disertace) a upravit podle aktuální konstelace vašich studijních a mých odborných zájmů.

Neváhejte mě prosím kontaktovat na e-mailu radim.hedl@upol.cz, případně radim.hedl@ibot.cas.cz a můžete se také podívat na webové stránky http://ekolbrno.ibot.cas.cz nebo www.longwood.cz

Radim Hédl, Katedra botaniky PřF UP, Olomouc a Botanický ústav AV ČR, Brno

1. Diverzita lesní vegetace a limitace dostupností fosforu

Diverzita bylinné vegetace lesních ekosystémů je do značné míry ovlivněna zásobou živin v substrátu. Dostupnost jedné z hlavních živin, fosforu, se mění podél gradientu půdní acidity a může být blokována v karbonátových půdách. Cílem je prozkoumat vazbu dostupnosti fosforu, ale také dusíku, podél gradientu pH a obsahu karbonátů. Využijí se data o vegetaci a půdním chemismu z několika set trvalých ploch a seberou se dodatečná půdní data a také data o obsahu prvků v listovém opadu (jako další relativně nezávislá proměnná).

 

2. Sezónní dynamika podrostu temperátního lesa

Bylinná vegetace v temperátních lesích se v průběhu roku dynamicky mění. Tyto změny budou sledovány v pravidelných měsíčních nebo i kratších intervalech po celý rok. Využity budou existující trvalé plochy na Moravě, případně ve středních Čechách. Záznam bude prováděn pomocí fotografie (změny pokryvnosti a snadno rozpoznatelných druhů) a pomocí sledování fenologických projevů (kvetení, plození) u vybraných druhů.

 

3. Vývoj lesní bylinné vegetace po obnově středního lesa

Důležitou motivací při obnově tradičních typů managementů je podpora biodiverzity. V NPR Děvín probíhá od roku 2009 obnova hospodaření formou středního lesa. Cílem je zachytit reakci bylinné vegetace na prosvětlovací zásahy o různé intenzitě a stáří. Využit bude systém trvalých ploch a záznam vegetace se provede opakovaně pomocí klasických fytocenologických snímků a za použití fotografie.

 

4. Půdní semenná banka jako budoucnost lesní vegetace

Semenná banka tvoří skrytou část diverzity vegetace temperátních lesů. Cílem je prozkoumat, jak velká část potenciální diverzity je skryta v půdní semenné bance a jak přispívá ke složení společenstev lesního podrostu, když se změní podmínky (například po vykácení stromů). S využitím několika typů ploch a klíčicích experimentů budou zodpovězeny tyto otázky: 1. Zůstalo něco z minulé vegetace v semenné bance? 2. Co se do semenné banky dostalo z okolí a potenciálně může tvořit vegetaci, pokud se změní podmínky? 3. Které druhy aktuální vegetace jsou přítomny v semenné bance a které pravděpodobně nikoli?

 

5. Společenstva vlhkých luk Slezské nížiny po 60 letech

Mokřadní nížinné louky zaznamenaly během 20. století výrazný úbytek stanovišť a diverzity vegetace. Cílem je srovnat stav vlhkých luk ve Slezké nížině v 50. letech 20. století a dnes. Srovnávacím materiálem bude podrobná dokumentace vegetace z prací E. Balátové-Tuláčkové a J. Vicherka. K dispozici jsou tři lokality: Vidnavské mokřiny, Úvalenské louky a Zábřežské louky. Vegetační snímky jsou lokalizované pomocí map, k dispozici jsou vegetační mapy a měření půdních vlastností na vybraných plochách.

 

6. Dlouhodobá změna lesní vegetace a podmínek prostředí vybraného území

Lesní vegetace se během 20. století výrazně změnila. Reagovala na změny prostředí, často různé přímé (hospodaření) a nepřímé (spady dusíku, oteplování klimatu) antropogenní vlivy. Tyto změny lze popsat pomocí opakování historických vegetačních ploch. Data se budou sbírat v rámci vybraného území na Moravě, případně v Čechách, ve kterém uvedené vlivy působily v různé míře.

 

7. Dynamika dřevin v tropickém deštném lese v Bruneji

S využitím podrobných dat o dynamice stromů ze tří trvalých ploch v Bruneji popsat dynamiku stromů v hyperdiverzním primárním tropickém lese v JV Asii. Analyzovat ekologické determinanty určující dynamiku a distribuci druhů: půdní, topografické a hustotní (zápoj) proměnné.

 

8. Dynamika semenáčů dvou druhů z čeledi dvojkřídláčovitých

Popsat dynamiku semenáčů dvou (případně více) druhů z čeledi dipterokarpů v tropickém deštném lese v Bruneji. Využití dat z trvalých ploch založených v roce 2014. Procesy prořeďování a mortality; faktory určující úspěšné uchycení jedinců. Potenciál rozšířit sledování po epizodě El Niňo na přelomu let 2015 a 2016.

 

9. Diverzita a dynamika bylin v podrostu tropických lesů na Borneu

Prozkoumat parametry diverzity a ekologické determinanty společenstva bylin v primárním tropickém lese v na Borneu. Využít stávající data, ale především sebrat nová ekologicky podložená data na různých lokalitách a v různých typech stanovišť. Data z transektu, případně trvalých ploch v Bruneji. Sběr nových data na trvalých plochách v Sabahu.

 

Poznámka:

Témata 1–6 jsou poměrně nenáročná na finance a lze je zvládnout v závislosti na zvoleném rozsahu během jednoho či více let studia. Témata 7–9 se týkají výzkumu tropických lesů na Borneu. Výlet do této oblasti je náročný na finance a někdy i fyzickou zdatnost. Může jít proto o analýzu s využitím již sebraných dat.

12.2.2016
Nabídka bakalářské (diplomové) práce

Hledám pracovitého studenta, který by pracoval na srovnávácí morfologii česneků sekce Codonoprasum.

Práce obnáší zvládnutí jednodušších i mírně složitějších morfometrických (resp. anatomických) technik a zjišťování vybraných znaků na rostlinách dovezených z území cele Evropy a pěstovaných na experimentálním pozemku zde v areálu PřF UP. Cílem práce je srovnání morfologie řady blízce příbuzných zástupců evolučně mladé skupiny česneků. Práce vyžaduje pracovní nasazení během jarní sezóny (květen, cca 1-2 týdny) a především letní sezóny (cca 3 týdny na přelomu července a srpna), kdy se měří na rostlinách studované znaky. Získaná data doplní právě prováděnou molekulární studii na stejném souboru rostlin a společně pak umožní lepší pochopení evolučních vztahů mezi jednotlivými druhy. Práce je vhodná pro studenty učitelského studia, ale i pro studenty odborného studia, kdy by mohla být v závislosti na šikovnosti a zájmu studenta i rozšířena. V případě mimořádného nasazení je možné práci zvládnout za jednu sezónu! Rádi Tě uvítáme v našem týmu plném pohodových lidí, kteří Ti vždy pomohou radou! V případě zájmu či sdělení bližších podrobností napište na můj mail nebo se prosím osobně zastavte.

Martin Duchoslav

8.2.2016

Botanicko-zoologické exkurze (BOT/MOBEX) budou vedeny do zajímavých hot spots (center) biodiverzity střední Moravy. Bude se jednat o jednodenní exkurze. Exkurze poběží za každého počasí! Délka exkurze do odpoledne/večera. Dopravu si hradí každý účastník sám! Sraz na nádraží/zastávce vždy 10 minut před odjezdem nebo přímo na předem určeném místě (v případě nejasností lze kontaktovat vedoucí jednotlivých exkurzí). Na uvedeném odkazu je ke stažení plakátek s přehledem exkurzí.

Program:

8. 4. 2016 (Pá): Jarní aspekt přerovského parku Michalov a NPR Žebračka
Vedoucí: M. Hroneš (michal.hrones@gmail.com), B. Trávníček & A. Čelechovský
Atrakce: Scilla kladnii, Dentaria glandulosa, Hacquetia epipactis
Odjezd: Olomouc vlakové nádraží vlakem Olomouc-Přerov v 8,32, výstup Přerov hl. n. 8,51. Zpět mezi 14-16 hod. z Přerova.


13. 5. 2016 (Pá): Grygovské kopce a Tršická pahorkatina*
Vedoucí: M. Dančák (martin.dancak@upol.cz), M. Hroneš & A. Čelechovský, exkurze společně s předmětem ZOO/KOMEX
Lokality: PP U Strejčkova lomu, PP U Bílých hlin, Cikánské zmoly, údolí Loučky; Atrakce: Cypripedium calceolus, Euphorbia angulata, Orchis tridentata a další
Odjezd: Olomouc vlakové nádraží vlakem Olomouc-Přerov v 8,32, výstup Grygov 8,37; zpět autobusem v 15,30 nebo 16,14 z Velkého Týnce

20. 5. 2016 (Pá): Okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova*
Vedoucí: M. Hroneš (michal.hrones@gmail.com)
Lokality: PP Dubina, Kruhy u Tučap; Atrakce: Ornithogalum pyrenaicum, Pulmonaria mollis, Symphytum tuberosum subsp. angustifolium
Odjezd: Olomouc vlakové nádraží vlakem Olomouc-Brno v 7,10, výstup Hulín 7,34, přestup vlak směr Rožnov pod Radhoštěm 8,10, výstup Hlinsko p. Hostýnem 8,30; zpět vlakem v 16,11 z Holešova

10. 6. 2016 (Pá): Železniční exkurze Olomouc – Nezamyslice
Vedoucí: B. Trávníček (bohumil.travnicek@upol.cz), M. Hroneš
Lokality: vybraná místa v okolí žel. trati mezi Olomoucí a Prostějovem; Atrakce: Rumex stenophyllus, Thesium arvense, Nasturtium microphyllum a další
Odjezd: bude upřesněno, sledujte aktuality na botany.upol.cz

17. 6. 2016 (Pá): Hadce u Raškova v Hanušovické pahorkatině*
Vedoucí: M. Hroneš (michal.hrones@gmail.com), M. Dančák & A. Čelechovský
Atrakce: Unikátní hadcová flóra a vegetace
Odjezd: Olomouc vlakové nádraží vlakem Olomouc-Šumperk v 7,30, výstup Bludov 8,19, přestup vlak směr Jeseník 8,39, výstup Raškov 9,04; návrat v 15,47 nebo 16,49

8.2.2016
Výuka kurzu BOT/PERSB Populační ekologie rostlin

Přednášky poběží blokově vždy v úterky od 8 do 12 hodin na učebně SE 504. Přednášky povede prof. Krahulec, a to ve dnech 

16.2., 1.3., 15.3., 5.4., 19.4.

Upozorňujeme, že není možné tyto termíny přesouvat.

Cvičení poběží taktéž blokově ve druhé části semestru v termínech mezi přednáškami, data budou ještě upřesněna po dohodě mezi vyučujícím (M. Duchoslav)  a studenty.

M. Duchoslav

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2019
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt