Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Magisterské studium

Informace pro studenty (ke stažení)

Okruhy otázek pro závěrečné státní zkoušky

Přehled studijních oborů, které garantuje katedra botaniky

Magisterské programy:

1501R Biologie 1501T Biologie

Studijní program: 1501T - Biologie
Studijní obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Charakteristika oboru:

Magisterský studijní obor navazuje na bakalářský stupeň programu biologie (3 roky), je dvouletý a v jeho průběhu student musí získat dalších 120 kreditů. Na základy, vybudované v bakalářském studiu navazují další specializované předměty, jejichž absolvováním student získá odpovídající odborné znalost ve všech biologických disciplínách, potřebné pro pedagogické působení na středních školách: botanika, zoologie, genetika, fyziologie, obecná biologie, evoluční biologie, geologie, geografie, ekologie. Kromě odborných biologických znalostí má student také kvalitní přípravu pedagogickou, didaktickou a psychologickou pro budoucí pedagogickou práci.

Cíle studia:

Hlavním cílem magisterského studijního programu je připravit středoškolského učitele, který má nejen potřebné znalosti a dovednosti v jednotlivých biologických disciplinách na úrovni soudobé vědy, ale dobře ovládá i zásady obecné pedagogiky a didaktiky biologie.

Profil absolventa:

Absolventi mají schopnost, na základě získaných teoretických i praktických poznatků a zkušeností, využívat výpočetní techniky (včetně Internetu) při získávání nejnovějších informací, stejně jako též při přípravě pomůcek pro výuku. Úroveň a komplexní charakter získaných znalostí umožní absolventům též zapojení do mimotřídní a mimoškolní činnosti (vedení různých zájmových kroužků apod.). Nejnadanějším absolventům umožňuje magisterský studijní program pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů.

Studijní program: 1501T - Biologie
Studijní obor: Botanika

Charakteristika oboru:

Magisterský studijní obor botanika navazuje na bakalářský stupeň programu biologie, trvá dva roky, v jejichž průběhu musí student získat dalších 120 kreditů. Obor umožňuje studium všech botanických disciplín, včetně hraničních a aplikovaných ve smyslu „Plant sciences“ , tj. mikrobiologie, algologie, mykologie, bryologie, lichenologie, botanika cévnatých rostlin, ekologie rostlin, fyziologie rostlin, genetika, ochrana fytogenofondu, fytopatologie, fytocenologie. Obor je maximálně otevřený, klasické botanické přístupy jsou kombinovány s přístupy ostatních disciplín (biofyzika, biochemie, molekulární biologie) To poskytuje vysokou adaptabilitu absolventů a možnost jejich dobrého uplatnění v praxi.

Cíle studia:

Hlavním cílem magisterského studijního oboru je připravit odborného botanika, který všeobecný přehled ve všech hlavních biologických a ekologických disciplinách. v oboru botaniky je ve svých znalostech na úrovni soudobé vědy. Absolvent je schopen zapojit se do výzkumných vědeckých projektů, samostatně řešit svěřené úkoly. Absolventi mají rovněž schopnost, na základě získaných teoretických i praktických poznatků a zkušeností, využívat výpočetní techniky (včetně Internetu) při získávání nejnovějších informací. Nejnadanějším absolventům umožňuje magisterský studijní program pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů.

Profil absolventa:

Absolvent studijního programu biologie obor botanika najde může pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů, nebo nachází uplatnění ve výzkumných ústavech – zákládní i aplikovaný botanický výzkum, na vysokých školách jako asistent, v botanických zahradách, muzeích, agenturách ochrany přírody, správy chráněných území a národních parků, v systému státní správy (odbory ochrany životního prostředí), hygienické služby, povodí, úpravny vody, čistírny odpadních vod, firmy orientované na ekologickou problematiku a hodnocení stavu životního prostředí, ekologické poradenské služby.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt