Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Doktorské studium

Základní údaje (obsah)

Pracoviště (katedra)

Katedra botaniky tel.: 585 634 800
e-mail: lebeda@prfholnt.upol.cz

Ostatní školící pracoviště:

Studijní program 1501 V Biologie, studijní obor Botanika

Informace externi odkaz o zahraničním studiu botaniky a pobytech na univerzitách v zahraničí pro doktorandy, popř. diplomanty botanicky zaměřené

Cíle studijního programu (obsah)

Cílem studia doktorského studijního programu (dále jen DSP) "Botanika" je výchova absolventů přírodovědně, biologicky a zemědělsky orientovaných fakult vysokých škol k samostatné vědecké tvůrčí práci ve vědních oborech interdisciplinárně pokrývajících v širším slova smyslu rostlinné vědy, tzv. "Plant Sciences". Koncepce tohoto studia na PřF UP v Olomouci se postupně vyvíjela z klasického pojetí botaniky, tedy zejména obecné botaniky, floristiky, systematiky rostlin a nauky o společenstvech rostlin (fytocenologie). Tato skutečnost byla dána původními možnostmi personálního a experimentálního zázemí PřF UP a garantující katedry botaniky. Vzhledem k tomu, že po roce 1994 nastaly zásadní kvalitativní a kvantitativní pozitivní změny v možnostech dalšího rozvoje botaniky na PřF UP, postupně byl i doktorský studijní program přizpůsobován těmto podmínkám. V současném pojetí DSP je botanika chápána sensu lato jako nauka o rostlinách (Plant Sciences), tzn. studium, resp. výzkum rostlin na všech úrovních biologické hierarchie. Na tomto myšlenkovém základě začalo být od roku 1995 rozvíjeno doktorandské studium botaniky na PřF UP (se souhlasem oborové rady a vedení fakulty) se snahou o maximální propojení a integraci dílčích botanických disciplín, a to jak z hlediska orientace, tak i metodického. Hlavní snahou této koncepce bylo vymanit botaniku sensu stricto z určitého "izolacionismu" dílčích botanických disciplín.

Současné studium je v širším pojetí zaměřeno na několik základních tematických oblastí, resp. disciplín. Tato orientace je dána zejména personálním obsazením a experimentálním zázemím garantujícího pracoviště a spolupracujících institucí. Jedná se zejména o následující disciplíny: morfologie a anatomie rostlin, systematická botanika a fytogeografie, fytocenologie a ekologie rostlin, konzervační biologie rostlin, algologie, fytopatologie a mykologie, fyziologie a biochemie rostlin, tkáňové kultury rostlin a rostlinné biotechnologie, cytologie a cytotaxonomie rostlin, proteomika a genomika rostlin. Cílem takto zaměřeného studia je snaha o hlubší pochopení funkce rostlin na různých úrovních biologické organizace a integrace těchto poznatků. Z hlediska metodického se jedná o aplikaci klasických přístupů, ale i nejmodernějších metod v oblasti anatomie, cytologie, fyziologie a biochemie rostlin, včetně metod využívaných v rostlinných biotechnologiích, při studiu struktury a funkce rostlinného genomu. Předmětem studia i metodickými přístupy zasahuje takto koncipovaný DSP do většiny vědních oblastí obecné biologie rostlin a částečně i biomedicíny, ale má výrazný vliv i na aplikační sféru v ekologii a ochraně přírody, zemědělství a lesnictví, rostlinolékařství, uchovávání genových zdrojů, biotechnologiích, částečně i v lékařství a farmacii.

Takto koncipovaný program lze realizovat především díky velmi dobrému materiálnímu, technickému a experimentálnímu zázemí biologických oborů PřF UP a jejich lokalizaci v areálu v Olomouci-Holici. Nedílnou součástí této koncepce je spolupráce a využívání zařízení a zkušeností i dalších vědeckých institucí jako je např. Botanický ústav AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby a řady dalších. Mnozí specialisté těchto ústavů působí jako školitelé, konzultanti nebo členové oborové rady DSP na PřF UP.

Doktorský studijní program botaniky na PřF UP v Olomouci vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, dále pak: a) Organizačního, studijního a zkušebního řádu doktorského studijního programu PřF UP v Olomouci a b) Směrnice děkana PřF UP v Olomouci k organizaci studia v doktorských studijních programech.

Podmínky pro přijetí ke studiu a jeho průběh (obsah)

Podmínky pro přijetí ke studiu DSP botaniky vycházejí z výše uvedených zákonných norem a směrnic. Následující požadavky jsou považovány jako základní a nezbytné pro přijetí.

Typ požadavku:

Forma požadavku:

Přijímací pohovor, který má prokázat odborné znalosti a předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oboru a znalost jednoho světového jazyka.

Průběh DSP se řídíe individuálním studijním a vědeckým programem, který po dohodě se studentem sestavuje školitel.

Studijní program zahrnuje:

Základní popis užívaného způsobu hodnocení (obsah)

Disertace musí vždy obsahovat:

Disertační práce se předkládá předsedovi oborové rady. Před konáním vlastní obhajoby děkanát fakulty rozešle na příbuzná VŠ a vědecká pracoviště autoreferát disertace.

Podmínky, jež je nutné splnit v průběhu studia a při jeho ukončení (obsah)

Základní povinností studenta DSP je osvojit si metody vědecké práce v takovém rozsahu, aby byl po ukončení studia schopen samostatné vědecké práce, prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích, publikaci výsledků v recenzovaných vědeckých časopisech.

V průběhu studia musí student absolvovat:

Přijímací řízení jak na tříletý prezenční i pětiletý kombinovaný studijní program v jednotlivých oborech vypisuje vždy Děkanát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackéhoexterni odkaz v Olomouci.

Přihlášky jsou k dispozici na studijním oddělení Děkanátu Přírodovědecké fakulty UP na Tř. Svobody 26. Datum odevzdání je nejpozději do 31.5.2002 na níže uvedenou adresu.

K přihlášce je nutné přiložit:

Oborová rada, členové oborové rady (obsah)

Garant studijního oboru

Prof.Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Katedra botaniky PřF UP

Složení oborové rady a pracoviště jejích členů

Témata doktorských prací z botaniky pro nový školní rok 2012/2013

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2024
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt